7 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29379

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MAHALLİ İDARELER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1994 tarihli ve 21910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Mahalli İdareler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usul ile bir ay içinde yeni üye atanır.

Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda, Rektör tarafından belirlenen en çok beş öğretim elemanı ile yine Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda, Üniversite dışından davet edilen en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.