7 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29379

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL YABANCI DİL BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/6/2013 tarihli ve 28688 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde geçen “Temel Yabancı Dil” ibaresi “Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde geçen “Temel Yabancı Dil” ibaresi “Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yılbaşı yabancı dil yeterlik sınavı: Yeni ve eski kayıtlı bütün öğrencilerin yabancı dildeki yeterliklerini ve/veya bu öğrencilerin hangi seviyede öğrenim göreceklerini belirleyen sınavı,

b) Ara sınav (Vize): Kısa süreli sınavlar, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı dışında kalan dönem ortasında ve dönem sonunda yapılan kapsamlı sınavları,

c) Bir akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,

ç) Bütünleme sınavı: Yılsonu yeterlik sınavına girmeye hakkı olup da katılamayan veya katılıp da hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için ihtiyacı olan ortalamaya sahip olamayan öğrencilerin girdiği sınavı,

d) Genel başarı notu: Öğrencilerin akademik yıl içerisinde almış oldukları notlar ile yılsonu yeterlik sınavı veya bütünleme sınavından aldıkları notların ortalamasını,

e) Hazırlık Bölümü: YDYO yabancı dil hazırlık sınıflarını,

f) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler için yapılan telafi sınavını,

g) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ı) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) Yarıyıl yeterlik sınavı: Hazırlık Bölümünde eski kayıtlı öğrencilerin hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirleyen sınavı,

j) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavını,

k) Yılsonu yeterlik sınavı (Final): Akademik yılsonunda devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan Hazırlık Bölümünde öğrenimine devam eden öğrencilerin girdiği sınavı,

l) Yoklama sınavı (Quiz): Hazırlık Bölümünde dönem içerisinde yapılan kısa süreli sınavları,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı “Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretimi ve Sınavlarına İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Hazırlık Bölümü eğitim-öğretiminin amacı” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasında geçen “Temel Yabancı Dil” ibaresi “Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dil seviye tespit sınavları ve yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran ve bir önceki akademik yıl hazırlık eğitiminden başarılı olamayan öğrenciler, öğretim yılının başında, üniversitenin ilgili kurumu tarafından düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca birinci yarıyıl ve akademik yılsonunda yabancı dil yeterlik sınavı yapılır. Akademik yılsonunda yapılan yeterlik sınav sonucunun %40’ı genel başarı notunun hesabına katılır.

(2) Seviye tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin;

a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı,

b) Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı,

c) Yabancı dil hazırlık sınıfında, hangi seviyeden öğrenim göreceği,

belirlenir.

(3) Aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaftır:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b) Bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgarî yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan, Yükseköğretim Kurumu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan YDS 60 puana eşdeğer puan almış olduğunu belgeleyenler,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında 100 puan üzerinden 60 puanla başarılı olanlar,

ç) Sınavın yapıldığı tarihten önceki üç yıl içerisinde bir başka yükseköğretim programına kayıtlı iken Hazırlık Bölümünde veya sınıfında yabancı dil eğitimini alıp başarılı olanlar.

(4) Yabancı dil puanıyla öğrenci kabul eden bölüm öğrencilerinin üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 80 puan almış olmaları gerekir.

(5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi ve tevsik eden (belgelenen) evrakın birinci yarıyıl dersleri başlamadan önceki onbeş gün içerisinde Hazırlık Bölümüne sunulması şarttır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Hazırlık Bölümüne kayıt” olarak, birinci fıkrasındaki “Temel Yabancı Dil” ibareleri ise “Hazırlık” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) İsteğe bağlı Hazırlık Bölümü öğrencileri, Hazırlık Bölümü tarafından belirlenen bölümlere ait kontenjanlara göre Hazırlık Bölümünde eğitim alabilirler. İsteğe bağlı kabul edilecek bölüm ve öğrenci kontenjan sayıları, akademik yılbaşında duyurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Temel Yabancı Dil” ibareleri “Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık Bölümü seviye grupları

MADDE 9 – (1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavı sonuçlarına göre Hazırlık Bölümü tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrenciler, Hazırlık Bölümü eğitiminde başarısız kabul edilir ve akademik yılbaşında ve yarıyılda yapılan yeterlik sınavları hariç hiçbir sınava alınmazlar.

(2) Hazırlık Bölümünde bir akademik yılda başarılı olamayan öğrenciler, başvuruları halinde ilave bir ya da iki yarıyıl Hazırlık Bölümü derslerine devam edebilirler, ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek sadece akademik yılbaşında veya birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavlarına girebilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma

MADDE 11 – (1) Hazırlık Bölümünde başarılı sayılma esasları aşağıdaki gibidir:

a) Akademik yılbaşında yapılan yeterlik sınavından 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan aldıkları takdirde başarılı sayılırlar. Bu sınava başvuru yapmak koşulu ile yeni ve bir önceki akademik yıl hazırlık eğitiminden başarısız olmuş eski kayıtlı tüm Hazırlık Bölümü öğrencileri katılabilir. Ayrıca daha önceki yıllarda Hazırlık Bölümüne kayıt yaptırmış ancak herhangi bir nedenden dolayı başarılı olamamış isteğe bağlı bölüm öğrencileri bu sınava, Hazırlık Bölümü eğitimini takiben mezuniyetlerine kadar katılabilir.

b) Birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına başvuru yapmak koşuluyla eski kayıtlı Hazırlık Bölümü öğrencileri katılabilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Ancak, yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri 80 ve üzeri puan almak zorundadır.

c) Akademik yılsonunda genel başarı notu 60 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır. Yabancı dil puanı ile öğrenci alan bölüm öğrencileri için bu puan en az 80’dir. Genel başarı notunun hesaplanabilmesi için öğrencilerin devam koşulunu yerine getirmiş olmaları ve yılsonu yeterlik sınavından en az 50 puan almaları gerekmektedir. Bu puan yabancı dil puanıyla öğrenci alan bölümler için 65’tir. Akademik yılsonu genel başarı notu ilk dönem ortalamasının % 30’u, ikinci dönem ortalamasının % 30’u ve akademik yılsonunda yapılan yılsonu yeterlik sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. Dönem ortalamasının belirlenmesinde ara sınavlar, yoklama sınavları, varsa ödev ve projeler bölüm başkanlığının belirlediği oranlarda etki eder. Yılsonu yeterlik sınavına girme hakkı olup da katılamayan veya katılıp da hazırlık eğitimden başarılı sayılabilmesi için ihtiyacı olan ortalamaya sahip olamayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak olan bütünleme sınavına girebilirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sadece ara sınavlar için mazeret sınavı yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Öğrenciler, yeterlik sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Hazırlık Bölüm Başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak itirazda bulunabilirler. İtiraz dilekçeleri, Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından kurulan komisyonca incelenir ve itiraz tarihinden itibaren en fazla onbeş gün içinde sonuçlandırılarak ilan edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Hazırlık Bölümü öğretim süresi” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasında geçen “Temel Yabancı Dil” ibareleri “Hazırlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Hazırlık Bölümü öğrencilerinin disiplin ve izinli sayılma işlemleri YDYO Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından, kayıt dondurma işlemleri ilgili birimler tarafından mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.