7 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29379

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, yönetim organları, görevleri ve çalışma yöntemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü çalışmayı,

b) Araştırmacı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine ve deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olan kişiyi,

c) Deney hayvanı: Merkezdeki deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,

ç) Merkez (NKÜ-DEHAM): Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

f) Sorumlu Veteriner Hekim: Merkezde tam zamanlı çalışan Müdür tarafından belirlenen veteriner hekimi,

g) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı girişimleri,

ğ) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

h) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,

ı) Yerel Etik Kurul (NKÜ-HADYEK): Namık Kemal Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

i) Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

j) Yönetmelik: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliği ve 16/5/2004 tarihli ve 25464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Merkez bünyesinde yapılacak olan deneysel araştırmalar için gerekli altyapıyı oluşturmak, geliştirmek ve işleyişi yürütmek, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretimi ve bakımını sağlamak.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deney hayvanlarının üretimini ve bakımını yapmak.

b) Deney hayvanlarına, yönetmeliğe ve uluslararası standartlara uygun bakım ve yaşam alanları sağlamak.

c) Uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman desteği sağlamak.

ç) NKÜ-HADYEK ile işbirliği içinde çalışmak ve gerektiğinde Merkezde yapılacak çalışmaları birlikte denetlemek.

d) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.

f) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet kapsamına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarında tam gün çalışan, aylıklı görev yapan öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcılarının yerine yenileri görevlendirilebilir.

(3) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürlüğe vekâlet eder.

(4) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer. Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütür.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarını sağlamak.

ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

h) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ı) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçekleştirilen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren yıl sonu deney hayvanları faaliyet raporunu Yönetim Kurulu onayı ile NKÜ-HADYEK’e sunmak.

i) NKÜ-HADYEK ile işbirliğini yürütmek.

j) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

k) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

l) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek, araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

m) Deney hayvanları araştırma ünitesine gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanılan, karantinada tutulan, ölen-nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış, nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

n) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere göstermek.

o) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.

ö) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

p) Projelerin izin verilmiş prosedüre uygun olarak yapılmasını ve prosedürlere uyulmaması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını ve kayda geçirilmesini, durumun NKÜ-HADYEK ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

r) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, NKÜ-HADYEK adına bir üye, sorumlu veteriner hekim ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkez tarafından sunulan her türlü hizmetin bedelini belirlemek.

ç) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.

d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

e) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

ğ) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ı) Deney hayvanlarının yetiştirilebileceği gerekli barınma ve beslenme koşullarını oluşturmak, ideal çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç-gereç, deney hayvanı ve diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Merkezde yürütülen deneysel araştırmaları denetlemek ve bu konuda NKÜ-HADYEK ile işbirliği yapmak.

j) NKÜ-HADYEK tarafından düzenlenecek deney hayvanları ve araştırmalarla ilgili kurs ve seminerlere destek sağlamak.

k) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyet, yatırım, gelir ve harcamalarına ilişkin bir rapor hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.