7 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29379

YÖNETMELİK

Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2011 tarihli ve 27997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ülkemizde çalışma alanlarına göre nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek, ülkenin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek, nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim imkânları hazırlamak, üniversite sonrası farklı bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yeni eğitim programları sunmak, gelişen ve her gün değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve topluma yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmetleri ve projeleri geliştirmek ve gerçekleştirmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevi, 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (d), (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

“ç) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili ilkeleri ve şartları belirlemek.”

“d) Ortak çalışmalar için kurumlar arası işbirliğinin ilke ve kurallarını tespit etmek ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

e) Merkezin çalışmaları ve gerçekleştirilecek eğitim programları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

f) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında en az iki ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekli hallerde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2011

27997

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/2/2013

28546