6 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29378

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)

ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümünün (b) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“AT Sözleşmesinin süresinin Sözleşme Makamı tarafından teknik olarak zeyilname (addendum) ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı hallerde Sözleşme Makamı tarafından resmi yazıyla ilgili makama bildirilen süreler (kesin kabul için öngörülen tarih dâhil) KDV İstisna Sertifikasının düzenlenmesinde dikkate alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.3.4.3. KDV İadesi için Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce Yapılacak İşlemler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“4.3.4.4 KDV İadesinde Özellik Arz Eden Durumlar

AT Sözleşmesinin süresi içerisinde herhangi bir tarihte bu Tebliğin “4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı bölümünde belirtilen makamlara başvurarak KDV İstisna Sertifikasına yönelik resmi yazı almış bulunan AT Yüklenicisine mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapan tedarikçinin, kendisine AT Yüklenicisi tarafından o gün için geçerli bir KDV İstisna Sertifikası ibraz edilmediği halde KDV hesaplamaksızın fatura düzenlemesi durumunda, yüklendiği KDV’lerin indirim ve iadeye konu edilebilmesi, işlemin AT Sözleşmesi süresi içerisinde yapılmış olması, AT Sözleşmesi kapsamında olduğunun Yeminli Mali Müşavir Raporu veya Vergi İnceleme Raporuyla tespiti ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen durumlarda bu rapor ile de yapılabilir. Diğer yandan, yukarıdaki işleme taraf olan AT Yüklenicisi ve tedarikçiye ayrı ayrı Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

AT Sözleşmesi ve eklerinde yazılı olan başlangıç süresinden önce veya bitiş süresinden sonra AT Yüklenicileri tarafından yapılması zorunlu olan hizmet alımlarına ilişkin KDV’lerin iadesi, bu hizmet alımlarının AT Sözleşmesi kapsamında ve uygun harcama kalemleri içerisinde olduğunun, AT Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit edilebilmesi halinde bu belgelere göre, AT Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit edilemediği durumlarda ise Vergi İnceleme Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporuyla tespiti ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen durumlarda bu rapor ile de yapılabilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.