5 Haziran 2015 Tarihli ve 29377 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/7586        Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7637        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2015/7656        Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2015/7658        Türk-Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7500        Boş Bulunan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliğine, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Çetin AKKAYA’nın Seçilmesi Hakkında Karar

2015/7663        Merkezi Malatya Olmak Üzere Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2015/7723        Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Yüksekokulların Kapatılması ve Bazı Enstitü ve Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, İçişleri Bakanı Sebahattin ÖZTÜRK’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Gençlik ve Spor, Kalkınma ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliği

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

—   Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyelere Devredilen Arazilerin 19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı İskân Kanunu Amaçlarında Kullanılmasına İlişkin Tebliğ

—   Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2015/22)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/599 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/2156 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/3395 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/3449 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/1/2015 Tarihli ve 2013/3735 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 12. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


5/6/2015 tarihli ve 29377 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2015-2016 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.