4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/1)

MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in 6/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6/A – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

(2) Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında istihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“MADDE 6/B – (1) Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar % 50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, projelerinde belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit ettiği tasarımcı şirketlerini, tasarım ofislerini, şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projelerini, işbirliği kuruluşlarının projelerini ve bunların yanı sıra 6/B maddesi kapsamında desteklenen şirketleri her aşamada destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları, şirketler ve tasarım ve ürün geliştirme projelerini ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, bu Tebliğde yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya ve destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.