4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

YÖNETMELİK

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Satınalma ilkeleri şunlardır:

a) Genel olarak, alınacak mal ve hizmetlerin o yılın mali bütçesinde olması gerekir. Ancak Mütevelli Heyet kararı ile bütçede olmayan taleplerin alımı gerçekleştirilebilir.

b) Mal ve hizmet alımının mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden yapılması esastır.

c) Mal ve hizmet alımlarında sadece en düşük fiyat ölçütü esas alınmayıp, istenilen mal ve hizmetin fiyatı, kalitesi, istenilen zamanda teslim, bakım/garanti şartları, isteklilerin deneyim, liyakat ve mali durumları birlikte değerlendirilerek Üniversitenin yararına en uygun teklif tercih edilir.

ç) Üniversitenin kısa ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarının tespitinde, eğitim hizmetlerinin aksamaması ve gereksiz mal stoklarından kaçınılması için Üniversite gerekli tedbirleri alır.

d) Şartname ve sözleşmeler, kolaylıkla incelenebilmelerini ve anlaşılmalarını mümkün kılacak şekilde hazırlanarak ihaleye davet edilen her firmaya mal ve hizmet alımına ait açıklayıcı bilgilerin verilmesi ve rekabet bakımından birden fazla firmanın teklif vermesi sağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İdari birimler, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan satınalma talep formunu doldurup Üniversite Genel Sekreterinin onayını müteakip Rektöre gönderir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Doğrudan temin usulünde; toplu alımlar dışında ihtiyaç duyulan kağıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makinaları için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemesi bakım, onarım, tadilat, inşaat, boya, badana, laboratuvar kurulumu, sağlık sarf malzemeleri, eğitim, müfredat geliştirme, yazılım, araştırma, etüt, proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, reklam, öğrenci organizasyonları, bahar şenliği, fotoğraf, film, kontrollük, tercümanlık, sigorta, vasıta, menkul ve gayrimenkul alımı-kiralanması, basım-yayın, matbaa, promosyon malzemeler, perakende yiyecek, içecek, çiçek, konaklama, temizlik, güvenlik işleri gibi özel nitelikli mal ve hizmetler bir firmadan doğrudan temin edilir. Bu fıkrada sayılanların dışında kalan ve 100.000 TL’yi aşmayan mal ve hizmet alımları da doğrudan temin edilebilir. Gerekli hallerde Mütevelli Heyeti doğrudan satın alma limitini değiştirebilir.

(2) Onay süreci tamamlanan satınalma talep formuna istinaden satın alma işi doğrudan idari ve mali işlerden sorumlu birim tarafından gerçekleştirilir.

(3) Bir mal veya hizmet alımı ile onarım işinin kısa bir sürede yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hallerde veya fiyatın sabit olduğu alımlarda veya yetkili firma eliyle satıldığı hallerde de doğrudan temin usulü uygulanır.

(4) Satın almanın bu maddede yer alan usullerden hangisine göre yapılacağı konuyla ilgili makam onayında belirtilir. Bu maddede açıklanan hususlara uygun olmayan ve şartnamede belirtilen gün ve saatten sonra verilen tekliflerin değerlendirmeye tabi tutulup tutulmayacağına satınalma ve ihale komisyonu karar verir.

(5) Doğrudan temin usulünde, niteliği itibarıyla pazarlık yapılmasına imkan sağlanır. Ancak; kapalı teklif ve açık teklif usullerinde de en uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlık yapılır.

(6) Doğrudan temin usulünde bir defada yapılan alımın tutarı toplam bütçe tutarının % 50’sini geçemez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2010

27749