4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan üretim tesisleri için adına kayıtlı bulundukları üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere sekonder frekans kontrol hizmet bedeline ek olarak, Dengesizlik Geri Ödemesi de yapılır. Dengesizlik Geri Ödemesi aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır.

(4) Bu formülde geçen;

DGÖf,p     “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı sekonder frekans kontrol hizmetinden dolayı oluşan enerji dengesizliklerine ilişkin tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

DMf, u, s   “u” üretim tesisinin, “f” fatura döneminin “s” saati için gerçekleşen Dengesizlik Miktarını (MWh),

SMFf,s      Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uyarınca hesaplanarak PYS aracılığıyla duyurulan, “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin Dengeleme Güç Piyasası kapsamında hesaplanan saatlik Sistem Marjinal Fiyatını (TL/MWh),

SGÖFf,s    Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uyarınca “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin hesaplanan Gün Öncesi Fiyatını (TL/MWh),

DKs           “s” saati için sistemde enerji açığı olduğu zamanlarda, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının ve sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili üretim tesisinde oluşan dengesizlik miktarının negatif olması ile sistemde enerji fazlası olduğu zamanlarda üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının ve sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili üretim tesisinde oluşan dengesizlik miktarının pozitif olması durumlarında “1” aksi durumda “0” değerini alan Dengesizlik Katsayısını,

m                “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,

n                 “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı olan ve bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip üretim tesisi sayısını,

k                 Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay öncesinden duyurulmak kaydı ile katılımcıların negatif enerji dengesizliği halinde kullanılacak ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan katsayıyı,

l                  Kurul tarafından değeri “0” ile “1” arasında belirlenerek en az üç ay öncesinden duyurulmak kaydı ile katılımcıların pozitif enerji dengesizliği halinde kullanılacak ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan katsayıyı,

a                 Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının negatif olduğu saatlerde 1 ve diğer saatlerde 0 değerini alan katsayıyı,

b                 Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının pozitif olduğu saatlerde 1 ve diğer saatlerde 0 değerini alan katsayıyı,

ifade eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/6/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2008

27093

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1-

13/5/2010

27580

2-

19/8/2010

27677

3-

15/10/2010

27730

4-

17/12/2011

28145