4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE

USULLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2001 tarihli ve 24575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, en az biri Genelkurmay Başkanlığından olmak üzere Milli Savunma Bakanı tarafından üç yıllık süre için belirlenecek beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Başkanı Bakan tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Başkanlığın yıllık plân, program ve bütçesini onaylamak.

b) Başkanlığın merkez teşkilatında yer alan başkan yardımcılıkları ve daire başkanlıkları ile taşra teşkilatında yer alan bölge müdürlüklerinin alt birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin teklifleri, Bakanın onayına sunmak ve onaya müteakip uygulanmasını sağlamak.

c) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek.

ç) Başkanlığın idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli kararları almak.

d) Hazırlanan faaliyet raporu ve mali raporu görüşüp karara bağlamak.

e) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla, niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulmayan ve sürekliliği bulunan; Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıtının deniz ve karayolu ile taşınması ve depo kiralanması; temizlik, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri; telefon, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; makine-teçhizat ve cihazların bakım ve onarım hizmetleri; harita plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetlerinin alımı işleri için, süresi üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye ilişkin teklifleri Bakan onayına sunmak.

f) Başkanlığın faaliyet alanları ile idari, mali, bütçe ve denetim işlemlerinin yürütülme şekli, muhasebe usulleri, yönetim kurulunun çalışma esas ve usulleri ile diğer konularda çıkarılacak yönetmelikleri inceleyerek Bakan onayına sunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fırkası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplantı sırasında raportörlük görevi, Başkan veya görevlendireceği bir kişi tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulunda alınacak kararın bir örneği; Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında muhafaza edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.