4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI BÜTÇE VE MUHASEBE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendi eklenmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve fıkradaki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) (F) Cetveli: Nakit imkânları ile bu imkânlardan harcanması öngörülen tutarı gösterir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Gider, gelir ve nakit imkânları toplamını aşamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Ancak Ajans; proje ve faaliyet desteğine ilişkin olmak ve yılı bütçesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “yıla ilişkin yeterli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ajans muhasebesi, 23/12/2014 tarihli ve 2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirlenen muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki hesap grupları ve hesaplar eklenmiştir.

“104 Proje Özel Hesabı

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

13 Kurum Alacakları

132 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Kurum Alacakları Hesabı

137 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Takipteki Kurum Alacakları Hesabı

138 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)

139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı

162 Bütçe Dışı Avans ve Kredileri Hesabı

163 Bütçe Dışı Proje Avansları Hesabı

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

197 Sayım Noksanları Hesabı

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

23 Kurum Alacakları

232 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Kurum Alacakları Hesabı

239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı

29 Diğer Duran Varlıklar

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)”

b) Birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki hesap grupları ve hesaplar eklenmiştir.

“322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

333 Emanetler Hesabı

397 Sayım Fazlaları Hesabı

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

904 Ödenekler Hesabı

905 Ödenekli Giderler Hesabı

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

907 Mahsup Döneminde Aktarılan Ödenekler Hesabı

912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

913 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hesabı

92 Taahhüt Hesapları

920 Gider Taahhütleri Hesabı

921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı”

c) Birinci fıkrasında (b) bendinde yer alan “42 Diğer Borçlar” hesap grubu adı “43 Diğer Borçlar” şeklinde “426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı” ibaresi “430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı” şeklinde, “429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı” ibaresi “439 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı” şeklinde, “900 Bütçe Ödenekleri Hesabı” ibaresi “900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı” şeklinde, “901 Bütçe Ödenekleri Karşılığı Hesabı” ibaresi “901 Bütçe Ödenekleri Hesabı” şeklinde, “91 Taahhüt Hesapları” hesap grubu adı “91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları” şeklinde, “910 Gider Taahütleri Hesabı” ibaresi “910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı” şeklinde, “911 Gider Taahütleri Karşılığı Hesabı” ibaresi “911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) 104 Proje Özel Hesabı”

“d) 104 Proje özel hesabı: Bu hesap, dış finansman kaynağından sağlanan fonlardan açılan özel hesaplara aktarılan tutarlar, bu tutarlardan yapılan giderler, verilen avanslar, açtırılan akreditifler ile avans ve akreditiflerden nakden geri alınanların ve hesap bakiyesinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farklarının izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı”

“c) 122 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı: Bu hesap, mevzuatı gereğince gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan mali yılsonunu geçmeyen bir süre ile tecil veya tehir edilen tutarlar ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda tecil ve tehir süresi bir yılın altına inen tutarlar ile bunlardan tahsil edilen veya takibe alınan tutarların izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 40 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“13 Kurum Alacakları

MADDE 40/A – (1) Kurum Alacakları hesap grubu, Ajans tarafından yasal yetkilere dayanılarak verilen borçlardan faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen alacakların izlenmesi için kullanılır.

(2) Kurum alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

a) 132 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Kurum Alacakları Hesabı

b) 137 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Takipteki Kurum Alacakları Hesabı

c) 138 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)

ç) 139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı

(3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

a) 132 Verilen desteklerden kaynaklanan kurum alacakları hesabı: Bu hesap, ilgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere verilen desteklerden kaynaklanan kurum alacakları ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki verilen desteklerden kaynaklanan kurum alacakları hesabında kayıtlı alacaklardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ve bunlardan tahsil edilen, terkin edilen veya takibe alınanların izlenmesi için kullanılır.

b) 137 Verilen desteklerden kaynaklanan takipteki kurum alacakları hesabı: Bu hesap, verilen desteklerden kaynaklanan kurum alacakları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile bu tutarlara ilişkin olarak hesaplanan faiz alacaklarından anaparaya eklenmemiş olanların takibe alınarak izlenmesi için kullanılır.

c) 138 Verilen desteklerden kaynaklanan takipteki kurum alacakları karşılığı hesabı (-): Bu hesap, verilen desteklerden kaynaklanan takipteki kurum alacakları için ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.”

d) 139 Diğer kurum alacakları hesabı: Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer kurum alacaklarının izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiş, ayrıca fıkranın sonuna (e) bendi eklenmiştir.

“c) 162 Bütçe Dışı Avans ve Kredileri Hesabı

ç) 163 Bütçe Dışı Proje Avansları Hesabı”

“e) 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı”

b) Üçüncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, takip eden bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. Ayrıca fıkranın sonuna (e) bendi eklenmiştir.

“c) 162 Bütçe dışı avans ve kredileri hesabı: Bu hesap, Ajans tarafından mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarını ilgilendirmeksizin yüklenicilere verilen avanslar; ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avanslarının izlenmesi için kullanılır.

ç) 163 Bütçe dışı proje avansları hesabı: Bu hesap, Ajans tarafından mevzuatı gereğince, mali destek programları kapsamında verilen proje avanslarının izlenmesi için kullanılır.”

“e) 165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı: Bu hesap, bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “hesaptan” ibaresi, “hesaplardan” şeklinde değiştirilmiştir, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut durumda bulunan (a) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut durumda bulunan (a) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) 197 Sayım Noksanları Hesabı”

“a) 197 Sayım noksanları hesabı: Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve stok noksanlıklarının geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 a) İkinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut durumda bulunan (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı

c) 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı”

b) Üçüncü fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş, mevcut durumda bulunan (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) 222 Gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı: Bu hesap, mevzuatı gereğince gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemini aşan süreyle tecil veya tehir edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

c) 226 Verilen depozito ve teminatlar hesabı: Bu hesap, Ajans tarafından, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak idare veya kişilere bir yıldan uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 49 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“23 Kurum Alacakları

MADDE 49/A – (1) Kurum Alacakları hesap grubu, Ajans tarafından yasal yetkilere dayanılarak vadesi bir yıldan fazla olmak üzere verilen borçlardan kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır.

(2) Kurum alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

a) 232 Verilen Desteklerden Kaynaklanan Kurum Alacakları Hesabı

b) 239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı

(3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

a) 232 Verilen desteklerden kaynaklanan kurum alacakları hesabı: Bu hesap, ilgili mevzuatına dayanılarak vadesi bir yıldan fazla olmak üzere verilen desteklerden kaynaklanan kurum alacaklarının izlenmesi amacıyla kullanılır.

b) 239 Diğer kurum alacakları hesabı: Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen ve içinde bulunulan faaliyet döneminden sonraki dönemlerde tahsili gereken diğer kurum alacaklarının izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir ve üçüncü fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı”

“b) 251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı: Bu hesap, ajansın her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 53 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“29 Diğer Duran Varlıklar

MADDE 53/A – (1) Diğer Duran Varlıklar hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına girmeyen, diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının izlenmesi için kullanılır.

(2) Diğer diğer duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

a) 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

b) 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

c) 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

(3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

a) 294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı: Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren gelecek yıllar ihtiyacı stoklar ve maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

b) 297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı: Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

c) 299 Birikmiş amortismanlar hesabı: Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (b) bendi ile üçüncü fıkrasına aşağıdaki (b) bendi eklenmiştir.

“b) 322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı”

“b) 322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı: Bu hesap, mevzuatla yapılması öngörülen mali nitelikli bir işlem karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut durumda bulunan (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiş ve üçüncü fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. Mevcut (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) 333 Emanetler Hesabı”

“b) 333 Emanetler hesabı: Bu hesap, emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut durumda bulunan (a) bendi buna göre teselsül ettirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Mevcut durumda bulunan (a) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) 397 Sayım Fazlaları Hesabı”

“a) 397 Sayım fazlaları hesabı: Bu hesap, kasa, banka, döviz, alınan çek ve menkul kıymet hesaplarında yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen fazlalıkları, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 60 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan (a) ve (b) bentleri sırasına göre aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“43 Diğer Borçlar”

“a) 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

b) 439 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı”

“a) 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı: Bu hesap, nakden veya mahsuben tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

b) 439 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı: Bu hesap, vadesi faaliyet dönemini aşan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut durumda bulunan (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiş ve üçüncü fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. Mevcut durumda bulunan (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı”

“b) 834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı: Bu hesap, mahsup dönemine aktarılan ön ödemelerden bütçe giderine dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasının (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

b) 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı”

b) İkinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) 902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

ç) 903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

d) 904 Ödenekler Hesabı

e) 905 Ödenekli Giderler Hesabı

f) 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

g) 907 Mahsup Döneminde Aktarılan Ödenekler Hesabı”

c) Üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı: Bu hesap, ajansların bütçelerinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde eklenen veya iptal edilen ödenekler, yılı içinde kaydedilen özel ödenekler, kullanılacak ödenekler ile ertesi yıla devreden ödenekler ve dönem sonunda iptal edilen ödeneklerin kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

b) 901 Bütçe ödenekleri hesabı: Bu hesap, ajansların bütçelerinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar, yılı içinde yapılan ödenek ekleme ve iptalleri, yılı içinde kaydedilen ödenekler ve ertesi yıla devreden ödenekler ile iptal edilen ödeneklerin izlenmesi için kullanılır.”

ç) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) 902 Bütçe ödenek hareketleri hesabı: Bu hesap, ajansların bütçelerinde öngörülen ödeneklerden kullanılanların izlenmesi için kullanılır.

ç) 903 Kullanılacak ödenekler hesabı: Bu hesap, ajanslarda muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile bunlardan kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

d) 904 Ödenekler hesabı: Bu hesap, ajanslarda muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile bunlardan yapılan tenkislerin izlenmesi için kullanılır.

e) 905 Ödenekli giderler hesabı: Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahakkukun iptal edilmesi nedeniyle ödeneğine iade edilmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

f) 906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı: Bu hesap mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı tutulan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

g) 907 Mahsup döneminde aktarılan ödenekler hesabı: Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklı tutulan ödenekler; bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğe 83 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları

MADDE 83/A – (1) Bu hesap grubu; teminat ve depozito olarak alınan teminat mektupları ile kişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

(2) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

a) 910 Alınan Teminat Mektupları Hesabı

b) 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

c) 912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

ç) 913 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Emanetleri Hesabı

(3) Yukarıda belirtilen hesaplar aşağıdaki şekilde kullanılır;

a) 910 Alınan teminat mektupları hesabı: Bu hesap, ajans muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat ve garanti mektupları ile şahsi ve garantiye ilişkin belgeler ve bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.

b) 911 Alınan teminat mektupları emanetleri hesabı: Bu hesaba, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

c) 912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı: Bu hesap, ajans muhasebe birimlerine kişi malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka muhasebe birimlerine gönderilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

ç) 913 Kişilere ait menkul kıymetler emanetleri hesabı: Bu hesaba, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan (a) ve (b) bentleri sırasına göre aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“92 Taahhüt hesapları”

“a) 920 Gider Taahhütleri Hesabı

b) 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı”

“a) 920 Gider taahhütleri hesabı: Bu hesap, ertesi malî yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin izlenmesi için kullanılır.

b) 921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı: Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Mevcut durumda bulunan birinci fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Hesap planında değişiklik yapılması ve detaylı hesap planı”

“(1) Hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, hesap planında yer alan hesapları değiştirmeye ve çıkarmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe 86 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Muhasebe Dönemi ve Mahsup Dönemi

MADDE 86/A – (1) Faaliyet gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir. Bütçe gelirleri nakden veya mahsuben tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir. Hesaplar mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinde bulunan “vergi kanunlarında öngörülen” ibaresi “Maliye Bakanlığınca genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlığa”, “Müsteşarlığın”, “Müsteşarlık” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa”, “Bakanlığın”, “Bakanlık” ve “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.