4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞİŞELERİNE

DAİR YÖNETMELİK

(75/107/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü kapları olarak kullanılan ölçü şişelerinin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddede tanımı verilen ölçü kaplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

b) Avrupa Birliği’nin 75/107/EEC sayılı Üye Devletlerin, Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Direktifine uygun olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AT: Avrupa Topluluğunu,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ç) Ölçü kapları: Genel olarak şişe olarak adlandırılan, camdan veya cam ile aynı ölçme tekniği garantilerini veren değişmez sağlamlık ve biçime sahip diğer malzemelerden üretilen kapları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Ölçü kaplarının taşımaları gereken özellikler şunlardır:

a) Bu kaplar kapalı veya kapatılabilir olmalı, sıvıların muhafazası, taşınması veya sevki için geliştirilmiş olmalıdır.

b) Bu kapların nominal hacimleri 0,05 litreden az, 5 litreden fazla olmamalıdır.

c) Bu kaplar, ölçü kapları olarak kullanılabilecek ölçme tekniği özelliklerini taşımalı ve biçimleri standart olmalıdır. Yani bu kaplar, belli bir miktara kadar doldurulduklarında veya tam hacimlerinin belli bir oranına kadar doldurulduklarında içerikleri yeterli bir hassaslıkla ölçülebilir olmalıdır.

(2) Ölçü kapları, ölçü şişeleri olarak ifade edilir.

“3” işaretinin yerleştirilmesi ve metrolojik kontroller

MADDE 6 – (1) Ek I madde 5 paragraf 3’te anılan ters epsilon “3” işareti ancak bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ölçü şişelerine vurulur.

(2) Bu ölçü şişeleri eklerde belirtilen koşullara uygun ölçme tekniği kontrol işlemlerine tabidir.

Piyasaya arz

MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler ve testlere uygun ölçü şişelerini, bu şişelerin hacimlerine, bunların tespiti veya kontrol yöntemine ilişkin nedenlerle piyasada yer almasını reddedemez, yasaklayamaz veya sınırlayamaz.

Komisyona bildirim

MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik metnini Komisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 11/4/2002 tarihli ve 24723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik (75/107/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta, Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmeliğe (75/107/AT) yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.