4 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29376

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE

NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dolum işletmecisi tarafından önceden belirlenmiş değerleri taşıyan, ağırlık veya hacim birimleriyle ifade edilen ve 5 g veya 5 ml’den daha az 10 kg veya 10 litreden daha fazla olmayan sabit birimli nominal dolum miktarına sahip hazır ambalajlı belirli mamullere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

b) Avrupa Birliği’nin 76/211/EEC sayılı “Üye Devletlerin, Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Direktifi” ve bu direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 78/891/EEC sayılı Direktif ile 2007/45/EC Direktifine uygun olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AT: Avrupa Topluluğunu,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren hazır ambalaj, bir ürün ile bu ürünü içinde taşıyan ambalajdan oluşur.

(2) Satın alanın hazır bulunmadığı bir ortamda ambalajlanan, içindeki ürünün miktarı önceden belirlenen bir değere sahip olan ve paket açılmadıkça veya pakette somut bir değişiklik yapılmadıkça bu değerin değiştirilemediği koşullarda paketlenmiş ürünler hazır ambalajı oluşturur.

“℮” işaretinin yerleştirilmesi ve metrolojik kontroller

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan hazır ambalajlara, EK I madde 3.3’de öngörülen “℮” işareti yerleştirilebilir.

(2) Hazır ambalajlar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK I’in “5. Bakanlık Tarafından Dolum İşletmecisinde, İthalatçıda veya Topluluk İçinde veya Türkiye'de Yerleşik Temsilcisinde Yapılacak Kontroller” bölümünde ve EK II’de belirtilen şartlarda metrolojik kontrollere tabidir.

Nominal miktarın gösterimi

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede anılan bütün hazır ambalajlar, EK I’e göre içermesi gerekli olan “nominal ağırlık” veya “nominal hacim” olarak bilinen ürünün ağırlığı veya hacminin işaretini taşır.

(2) İçlerinde sıvı ürün bulunan hazır ambalajlı mamuller nominal hacimleriyle, diğer ürünleri içeren hazır ambalajlı mamuller nominal ağırlıklarıyla işaretlenir. Benzer olması kaydıyla, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’deki ticari teamüller ve ulusal düzenlemelerin aksini ifade etmesi veya tersine bir Avrupa Topluluğu kuralı olması halinde bu kural uygulanmayabilir.

(3) Belirli ürün türlerine veya belirli hazır ambalajlı mamullere ilişkin ticari teamüller veya düzenlemeler Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’de benzer değilse, bu hazır ambalajlı mamullere en azından, gönderileceği ülkenin ticari teamüllerine veya o ülkede geçerli ulusal düzenlemelere uygun olan metrolojik bilgilerin yazılması zorunludur.

Piyasaya arz

MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen testleri ve gereklilikleri karşılayan hazır ambalajlı mamullerin piyasaya arzını, bu Yönetmelik gereğince taşıması gereken işaretler, hacim veya ağırlıklarının tespiti veya bunların ölçüm ve kontrol metotları gerekçeleriyle engelleyemez, yasaklayamaz veya kısıtlayamaz.

Teknik gelişmelere uyarlama

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin EK I ve EK II’de belirtilen hükümlerinin teknik gelişmelere uyarlanması için gerekli olacak değişiklikler Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelikte (2009/34/AT) belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

Komisyona bildirim

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta, Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmeliğe (76/211/AT) yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.