3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrencilere, bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve yarıyıl sonu bütünleme sınavı uygulanır. Öğretim elemanı, uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda öğrencilere başarı notu verilirken, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ya da yarıyıl sonu bütünleme sınavı sonuçları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devamları göz önünde tutulur. Ağırlıkların belirlenmesinde ilgili öğretim elemanı yetkilidir. Öğretim elemanı, yarıyıl başında değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurur ve ilgili bölüm/program başkanlığına bilgi verir. Dersle ilgili tüm evrak, yarıyıl sonunda bölüm/program başkanlığına teslim edilir.

(2) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmediği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Yarıyıl sonu bütünleme sınavına; başarısız ve şartlı başarılı öğrenciler katılabilir. İlgili yarıyıl sonunda oluşan başarı notu nihai başarı notudur. Yarıyıl sonu bütünleme sınavı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2012

28458

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/9/2013

28761

2-

12/11/2013

28819

3-

29/11/2014

29190