3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE

KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKÎ FAALİYET

DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin gereklerine uygun bir şekilde uygulanmasını, koordinasyonunu ve gelişimini sağlamak, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ve kuruluşların eşit koşullar içinde çalışmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek, yeterlilik ve kapasite yönlerinden değerlendirilmesine esas olacak kayıtların tutulması ve kriterlerinin saptanmasını sağlamak, uygulamaları izlemek, denetlemek, üretilen hizmetler için uygulanacak ücretleri ve meslekî faaliyet denetimi esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişilerin meslekî faaliyet denetimini, ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğunun denetimini ve yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ücret tarifesi: 24/6/1981 tarihli ve 17410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Asgarî Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince belirlenen ücret tarifesini,

b) HKM: Harita ve kadastro mühendislik öğrenimini tamamlamış, HKMO’ya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve HKMO tüzük ve yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış harita, harita ve kadastro, geomatik, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendis ve yüksek mühendislerini,

c) HKMMH: Harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini,

ç) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

d) Mesleki faaliyet denetimi: Oda tarafından, şirket ve büro hissedarlarının meslek mensubu olup olmadığı, mesleğini serbest olarak yapma yetkisi bulunup bulunmadığı, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığı, sicil durumu, HKMO tarafından onaylı Tip Sözleşmelerin kullanılıp kullanılmadığı ve Tip Sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğunu denetlemeyi,

e) MFDG: Meslekî faaliyet denetim görevlisini,

f) MFDU: Meslekî faaliyet denetim uygulamalarını,

g) Meslekî faaliyet denetim görevlisi: Meslekî faaliyet denetimi yapmakla görevlendirilen il veya ilçe temsilcisi ve/veya yardımcılarını,

ğ) SHKM: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH’den birini veya birkaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO’ya onaylatmış harita ve kadastro mühendislerini,

h) SHKMMB: SHKMMH yapmak üzere HKMO’ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklık gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosunu,

ı) SHKMMH: Yalnızca SHKM’nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

i) Tescil Belgesi: HKMO’ya kaydını yaptıran SHKMMB’nin, SHKMMH’yi yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeyi,

j) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslekî Faaliyet Denetimi Uygulaması

Meslekî faaliyet denetimi uygulamaları

MADDE 5 – (1) Harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler, meslekî faaliyet ve ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğu denetimini yaptırmakla yükümlüdürler.

(2) Meslekî faaliyet denetimi işin içeriğinin denetlenmesi ve onaylanması anlamı taşımaz.

(3) MFDU’nun inceleme ve onay yeri, SHKMMH’nin yapıldığı yerin bağlı olduğu il veya ilçe temsilciliğidir.

Ücret tarifesine uygunluk

MADDE 6 – (1) MFDG, SHKMMB’nin yaptığı işin ücretinin HKMO ücret tarifesine uygunluğunu inceler.

İnceleme süresi

MADDE 7 – (1) MFDG, kendisine yapılan her başvuruyu iki iş günü içinde sonuçlandırır. Başvuru içeriği HKMO mevzuatına uygun olmayan özellikler taşıyorsa, gerekçeleri yazı ile belirtilerek, düzeltilmek üzere ilgilisine verilir. Her yeni inceleme için iki iş günü süre yeniden başlar.

Mühür/kaşe ve imza zorunluluğu

MADDE 8 – (1) SHKMMH kapsamında gerçekleştirilen MFDU kapsamında tip sözleşme ve iş listelerinde, HKMO mührü/kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunması zorunludur.

Denetimin içeriği

MADDE 9 – (1) MFDU, SHKMMH’lerinde içeriğin denetlenmesi ve onaylanması anlamını taşımaz. HKMO bu Yönetmelik kapsamı dışındaki eksiklik veya yanlışlıklardan sorumlu değildir.

Gecikmede sorumluluk

MADDE 10 – (1) Eksikleri giderilmeyen ve usulüne aykırı yapılan SHKMMH’nin MFDU sonucunda geri çevrilmesi nedeniyle doğacak gecikme ve zararlardan HKMO sorumlu tutulamaz.

HKMO’ya sunma zorunluluğu

MADDE 11 – (1) SHKMMH hizmet sözleşmelerinde ve iş listelerinde HKMO’nun, mühür/kaşesi ve yetkili imzası bulunması zorunludur.

(2) HKMO’nun mührü/kaşesi ve yetkili imzası bulunmayan sözleşme ve iş listeleri uygulama ve onay için ilgili idareye verilemez. HKMO’nun mührü/kaşesi ve yetkili imzasını taşımayan belgelerin kabul edilmesi halinde sorumluluk ilgili idarelere ve kamu görevlilerine aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkiler ve Sorumluluklar

HKMO’nun yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) HKMO Yönetim Kurulu; şube, merkeze bağlı temsilcilikler ve il veya ilçe temsilcilikleri, SHKMMB’ler tarafından yapılan SHKMMH’nin MFDU çerçevesinde incelemesinde, onaylamasında, ücret tarifesinin uygulamasında ve bu hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin belirlenmesinde yetkilidir.

(2) HKMO, SHKMMH’nin SHKMMB’ler tarafından eşit rekabet koşulları altında yapılarak, kanun, yönetmelik, tüzük ve şartnamelere uygun, ülke ve kamu yararını gözeten, nitelikli hizmet yapılmasını sağlamak üzere gerekli gördüğü tüm önlemleri almaya, meslek ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumak için gereğinde işyerinde veya arazide tüm kayıt ve belgeler üzerinde denetimler yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir.

(3) HKMO Yönetim Kurulu, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında ücret tarifesini belirler ve yayımlar.

SHKMMB’nin sorumlulukları

MADDE 13 – (1) Adına tescil belgesi düzenlenen SHKM, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SHKMMH’lerde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde, meslekî esaslar, ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde ve HKMO tarafından yürürlüğe konulmuş düzenleyici idarî işlemlere uymakla yükümlüdür.

(2) SHKM, yaptığı SHKMMH kapsamındaki her türlü işleri, ilgili idare veya onaylayan kuruluşun isteğine bakmaksızın HKMO’nun ilgili birimlerine sunarak MFDU yaptırmak zorundadır.

Vergi sorumluluğu

MADDE 14 – (1) Üretilen hizmetle ilgili vergi mevzuatından kaynaklanan her türlü sorumluluk ve yükümlülük sözleşmenin taraflarına aittir.

Denetimde aranacak belge ve bilgiler

MADDE 15 – (1) SHKM, meslekî faaliyet denetiminden geçireceği SHKMMH’yi içeren aşağıdaki belgeleri HKMO birimlerine sunmakla yükümlüdür.

a) İşveren ve SHKMMB arasında imzalanmış ve HKMO birimlerince onaylanmış tip sözleşme.

b) O yıl için onaylanmış büro tescil yenileme belgesi örneği.

c) Yaptığı SHKMMH’nin ürünü proje, her türlü doküman ve çıktılar.

ç) SHKMMH’ye ilişkin, HKMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ücret tarifesi üzerinden kesilmiş serbest meslek makbuzu veya fatura.

(2) Yukarıda belirtilen belgelerde, SHKM üyenin, HKMO sicil numarası, kaşesi, imzası, SHKMMB’nin tescil numarası, vergi dairesi adı, vergi numarası, adresi, işverenin adı ve adresi yer alır.

Fatura ibrazı

MADDE 16 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca SHKMMB’lere yaptırılan SHKMMH’lere ilişkin kuruma verilen serbest meslek makbuzu veya faturanın HKMO’nun ilgili birimlerince görülmüş olması zorunludur.

Ücret tarifesine uyma yükümlülüğü

MADDE 17 – (1) SHKMMB’ler, ihaleli işler dışında, HKMO Yönetim Kurulu tarafından bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince yayımlanan ücret tarifesine uymakla yükümlüdür.

Sorumluluk

MADDE 18 – (1) Tescilin yapılmış olması, SHKM’yi kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kurallara uymamaktan dolayı doğacak sorumluluktan kurtarmaz.

Tip sözleşme

MADDE 19 – (1) SHKM, işveren ile Tip Sözleşmeyi yapmak ve HKMO’nun ilgili temsilciliğine onaylatmak zorundadır. Tip sözleşmenin geçerlik süresi iki yıl olup, temsilciliğe onaylatılmayan sözleşmeler, MFDU yaptırılan tarihteki ücret tarifesi üzerinden değerlendirilir.

(2) SHKMMB sahibi SHKM’ler tarafından, üretecekleri hizmetler için örnekleri bu Yönetmelik ekinde verilen; harita ve planların yapımı ve meslekî kontrollük hizmetleri için proje müellifi ile işveren arasında sözleşme (TİP 1), yapı aplikasyon projesi ve uygulaması hizmetleri için proje müellifi ile işveren arasında sözleşme (TİP 2), yapı aplikasyon projesi ve uygulaması denetimi hizmetleri için fenni mesul ile işveren arasında sözleşme (TİP 3) başlıkları ile tanımlanan Sözleşmelerin kullanılması zorunludur.

(3) Hizmeti verecek SHKM’nin meslek mensubu olması, mesleğini serbest olarak icra yetkisi bulunması, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunmaması halinde SHKM’ye Tip Sözleşme verilerek, bu sözleşmelerin kaydı Oda tarafından tutulur.

(4) İhaleli işler dışındaki hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ilgili idare ve makamlarca istensin ya da istenmesin mevzuat gereği Oda tarafından verilecek Tip Sözleşme ile düzenlenmesi ve Oda birimlerine onaylatılması zorunludur. Aksi durumların tespiti halinde Oda mevzuatı kapsamında ilgililer hakkında gerekli işlem tesis edilir.

(5) Meslekî faaliyet denetimi, yapılan hizmetle ilgili olarak; Tip Sözleşme üzerinde Oda Yetkilisinin Onayı kısmına sadece Temsilcilik Mührü uygulanması ve Oda Yetkilisinin imzası sonrası izleme defterine işlenmesi suretiyle Oda birimlerince yapılır.

(6) Her bir Tip Sözleşme için Genel Kurulca belirlenen maktu ücret ödenir. Bu ücrete meslekî faaliyet denetim hizmeti dahil olup meslekî faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret talep edilmez.

(7) Hizmetin ihaleli iş kapsamında yapılması halinde sözleşmeye bağlanan SHKMMB’ye ilişkin işler EK-1’de yer alan formda tanımlanan iş listesi doldurularak aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında sorumlu HKMO Temsilciliğine veya Şubeye verilir. Onay aşamasında ilgili birimce ihaleli işler için yapılmış olan meslekî faaliyet denetim kaşesi kullanılır.

(8) Her bir ihaleli iş için Genel Kurulca belirlenen maktu ücret ödenir. Bu ücrete meslekî faaliyet denetim hizmeti dahil olup meslekî faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret talep edilmez.

Özel bilgilerin gizliliği

MADDE 20 – (1) SHKM, işveren tarafından kendisine verilen özel bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnalar

MADDE 21 – (1) Mülkiyetinin tamamı SHKM’ye ait olan taşınmazlara ilişkin SHKMMH’lere yönelik meslekî faaliyet denetimi işlemleri sırasında HKMO Yönetim Kurulu oluruyla bir kereye mahsus olmak üzere fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygulaması yapılır. Mülkiyeti miras yoluyla hisseli ya da hissesiz intikal eden taşınmazlara ilişkin SHKMMB’lerde fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygulaması yapılır.

(2) Önceden HKMO Yönetim Kurulu kararı alınmak koşuluyla, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetler için ücretsiz üretilen SHKMMH’lerde, bu Yönetmeliğin ücret ve meslekî faaliyet denetim uygulamasıyla ilgili hükümleri uygulanmayabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Denetim ve Asgarî Ücret Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Başka düzenlemelerde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Denetim ve Asgarî Ücret Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.