3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29375

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Gemi sürvey uzmanı,” ibaresi “Denizcilik sörvey mühendisi,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “gemi sürvey uzmanı,” ibareleri “denizcilik sörvey mühendisi,” olarak ve aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “Gemi sürvey uzmanı” ibaresi “Denizcilik sörvey mühendisi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2015

29287