2 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29374

YÖNETMELİK

Turgut Özal Üniversitesinden:

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite bünyesinde görev yapmakta olan akademik veya idari personel arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.”

“(2) Müdürün önerisi ile Üniversite bünyesinde görev yapmakta olan akademik veya idari personel arasından Rektör tarafından üç yıl için bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün olmadığı hallerde Müdüre vekalet eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Mezunlar Koordinatörü ve akademik veya idari personel arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerinin önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek birer öğretim elemanı, öğrenci-bölüm/program temsilcileri, öğrenci velileri ve mezunlar ile kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden davet edilenler ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır ve Kurul yılda en az iki defa toplanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/1/2011

27808