2 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29374

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÜRETİM YÖNETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nişantaşı Üniversitesi Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesi Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Nişantaşı Üniversitesi Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üretim süreçleri, yöntemleri ve teknolojileri alanındaki uygulamaları araştırmak ve geliştirmek,

b) Mal ve hizmet üreten sektörlerde mühendislik teknikleri ve projeler geliştirmek,

c) Sektörel araştırmalar yapmak, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak,

ç) Eğitimler ve işbaşı eğitim programları geliştirmek,

d) Bilimsel araştırmalar yapmak,

e) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama faaliyetleri ve projeleri yapmak,

b) Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası nitelikteki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

ç) Merkez Birimleri

d) Proje Grupları

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek,

ç) Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve bu projeler için yardım sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin resmî ve özel kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezi temsil etmek,

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar yapmak ve bunları Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek Danışma Kurulu, Merkez birimleri ve Proje Grupları ile ilgili kadroları Rektörün onayına sunmak,

h) Merkeze bağlı birimlerin, Proje Gruplarının ve idarî personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az yılda iki defa, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek,

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek,

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili esasları ilgili mevzuat çerçevesinde tespit etmek,

ç) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

d) Proje Gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek,

e) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında disiplinlerarası işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

f) Müdürün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Merkezin araştırma, proje, bilimsel ve uygulama amaçlı her türlü faaliyetlerini yürütmek amacıyla finansal kaynak seçeneklerini araştırmak,

ğ) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

h) Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak ve gerekli protokolleri düzenlemek,

ı) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

i) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişiler ve kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin üyelik süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez Birimleri ve Proje Grupları

MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında uygulama ve araştırma yapmak üzere Merkez Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir. Merkez Birimleri ve Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Merkez Birimlerinde her türlü personel görevlendirmesi Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.