1 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29373

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 140 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Dekan: Yüksek İhtisas Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,

c) Genel Sekreter: Yüksek İhtisas Üniversitesi Genel Sekreterini,

ç) Müdür: Üniversite bünyesindeki enstitüler, yüksekokullar, uygulama-araştırma merkezleri ve sürekli eğitim merkezleri müdürlerini,

d) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

ğ) Vakıf (TİVAK): Yüksek İhtisas Üniversitesinin kurucusu olan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfını,

h) Yönetim Kurulu: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet, Mütevelli Heyet Başkanı Görev ve Yetkileri

Mütevelli Heyetinin oluşumu

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite, Mütevelli Heyetinin gözetiminde, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyeti; Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti üyeleri kendi aralarından bir başkan, başkan da dört yıl için iki başkan yardımcısı seçer. Kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasında Vakıf yetkilidir. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yerini alacak yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde gecikilmeden, üyelik süresinin sona ermesi halinde ise bir ay önceden durum, yeni üye seçimi için Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından Vakıf Başkanlığına bildirilir.

(4) Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınmasını gerektiren bir durum oluştuğunda, Başkanlık tarafından yapılacak teklifin, Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekir.

(5) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantılarına aralıklı üç defa veya üst üste iki toplantıya katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine Vakıf Yönetim Kurulu yeni üye seçer.

(6) Rektör; Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantıya katılmaz ve Mütevelli Heyeti Başkanlığına seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz.

(7) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyetinde görev alabilirler. Mütevelli Heyeti üyelerinin isimleri Mütevelli Heyeti Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(8) Mütevelli Heyeti, akademik konular dışında ihtiyaç duyacağı alanlarda çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.

Mütevelli Heyeti toplantıları karar yeter sayıları ve oylama

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyeti yılda en az altı defa olağan toplanır. Toplantıların gündemi ve zamanı toplantı gününden en az bir hafta önce üyelere duyurulur. Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Başkana aittir. Ayrıca, üyelerin 2/3 ünün talebi halinde olağanüstü toplantı yapılır. Mütevelli Heyeti toplantı tutanak ve kararları Başkanın Mütevelli Heyeti üyeleri arasından görevlendireceği Raportör üye tarafından usulüne uygun olarak karar defterine yazılır, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(2) Mütevelli Heyeti lüzum gördüğü hallerde, yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara davet edebilir. Üye olmadıkları halde bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

(3) İşbu Yönetmelikte aksi yönde hüküm bulunmadıkça, Mütevelli Heyetinin toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup; kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Her gündem maddesi görüşüldükten sonra konu ile ilgili karar tasarısı oya sunulur. Oyların kabul veya ret şeklinde kullanılması zorunludur. Çekimser oy kullanılamaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık ve işaretle yapılır.

(5) Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır.

(6) Eşitlik halinde Başkan’ın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü almak suretiyle Rektörü atamak ve atamadaki usule göre görevden almak.

c) Üniversitenin her yönden verimli çalışabilmesini sağlamak için gerek duyulan düzenleyici işlemlerin taslaklarını inceleyerek karara bağlamak ve yürürlüğe girmesini sağlamak.

ç) Üniversite bünyesinde fakülte, bölüm, anabilim ve ana sanat dalları, konservatuvar, teknopark, yüksekokul, enstitü veya meslek yüksekokulları, hazırlık okulları ve benzeri akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulması yönünde Senato tarafından alınacak olan kararları değerlendirip sonuca bağlamak, uygun görürse Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

d) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler, öğretim elemanları ile diğer personelin atama ve sözleşmelerini yapmak, terfilerini ve görevden alınmalarını karara bağlamak.

e) Rektörlükçe hazırlanan Üniversite bütçesini kabul etmek, uygulamaları izlemek, denetlemek; harcama usullerini, harcamalara ilişkin yetkiler ile imza ve temsil yetkilerini belirlemek; bütçe yılı içinde, gerektiğinde aktarma yapılması, olağanüstü ödenek verilmesi konularında karar vermek.

f) Bütçe döneminde harcanamayan ödeneklerin yıl sonunda iptaline ve takip eden yıl bütçesi hazırlanırken ihtiyaç duyulacak fasıl ve maddelerde kullanılmasına karar vermek, bütçe kesin hesabını ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak.

g) Yönetim Kurulunun teklif edeceği burslu, ücretli ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulmak üzere karara bağlamak; öğrencilerden alınacak ücretleri, ücretlerin alınma zamanlarını, ödeme şekillerini, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını tespit etmek.

ğ) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje ve danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek.

h) Üniversiteye taşınır ve taşınmaz mallar temin etmek ve yönetmek, taşınmaz mallarını Üniversite adına tapuya tescil ettirmek.

ı) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek, bunlara ilişkin usulü belirlemek ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

i) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, ulusal ve uluslararası işletmeler kurulmasına veya kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar vermek; yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak.

j) Akademik çalışmaların üst düzeyde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak; akademik yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının atanmasında, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan koşullara ek olarak, Üniversitenin akademik yönden gerekli gördüğü diğer şartları, idari personelin seçim ve atanmasında hizmetin niteliği yönünden gerekli gördüğü diğer koşulları, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüşlerini de alarak belirlemek.

k) Senatonun görüşünü alarak yurt içinde ve dışındaki üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliği ilkelerini tespit etmek, bunların uygulamalarını denetlemek ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak işbirliğine ilişkin anlaşma ve protokolleri onaylamak; Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip alınması gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak.

l) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvan verilmesine ilişkin Senato tekliflerini inceleyip karara bağlamak.

m) 2547 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde Üniversitenin çağdaş ve dünya standartlarında bir Üniversite olarak faaliyetlerini sürdürme ilke ve hedeflerini, sürekli göz önünde bulundurmak ve bulundurulmasını sağlamak.

n) Üniversitenin yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyduğu alanlarda komisyonlar oluşturmak, danışmanlık hizmeti almak veya konusunda uzman yeterli sayıda danışman atamak.

o) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitede teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

ö) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Mütevelli Heyeti, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve uygun gördüğü süreyle Başkana, başkan yardımcılarına, Rektöre ve/veya Üniversitenin diğer organları ile idareci ve yöneticilerine devredebilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir. Ancak; kurucu vakıf yönetim kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar, bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılmaz.

Başkan ve başkan yardımcıları

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyeti üyeleri kendi arasından dört yıl için bir başkan, başkan da gerek gördüğü takdirde dört yıl için en çok iki başkan yardımcısı seçer. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisidir ve Mütevelli Heyetini temsil eder. Süreleri biten başkan ve başkan yardımcıları yeniden seçilebilir. Başkan, yokluğunda başkan yardımcılarından birini vekil olarak tayin eder.

(2) Başkan yardımcıları, Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerinin yanı sıra, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Mütevelli Heyetini temsil etmek.

c) Üniversitenin harcama yetkilisi görevini yapmak.

ç) Mütevelli Heyeti toplantı gündemlerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantıların başkanlığını yapmak.

d) Gündeme ilişkin konularda Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri vermek.

e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin sözleşmeleri, atamaları, terfileri ve görevden alınmaları ile ilgili işlemleri Mütevelli Heyeti adına yapmak.

f) Bankalarda, Üniversite adına Üniversitenin her çeşit gelirlerinin yatırılacağı hesaplar açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek, hesaplar arası transfer yapmak.

g) Üniversitenin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği ve Üniversitenin diğer yönetmelikleri ile Mütevelli Heyeti Başkanına verilmiş olan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

ğ) Bu Yönetmelikle ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle ve Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.

h) Başkan Üniversitenin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Üniversiteyi temsil etmek ve kararlar almak. Bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde başkan yardımcılarına ve/veya Rektöre devredebilir.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma ve yayım faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve/veya talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin Organları ve Görevleri

Rektör

MADDE 11 – (1) Rektör; Üniversitenin en üst düzeyde akademik yöneticisi olup, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyeti tarafından dört yıllık süre için atanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile Mütevelli Heyeti tarafından kendisine verilen yetkileri kullanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

(2) Rektör, görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığı takdirde Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektörlüğün herhangi bir sebeple boşalması halinde, Mütevelli Heyeti, rektör yardımcılarından birini vekil olarak atar. Rektöre vekâlet etme süresi en fazla altı ay olup, bu süre içinde yeni bir rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 12 – (1) Rektörün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Mütevelli Heyetinin idari ve mali konularda alacağı kararları uygulamak.

b) Mütevelli Heyeti ile akademik ve idari personel arasında Üniversite yönetimine ilişkin konularda bağlantı sağlamak.

c) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak, Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını Üniversiteye bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak.

d) Gerekli gördüğü hallerde, Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek ve/veya bunlara yeni görevler vermek konularında Mütevelli Heyetine önerilerde bulunmak.

e) Üniversite birimleri ve her düzeydeki personelin üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

f) Her eğitim öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek.

g) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretlerinin geciktirilmeden; raporda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemlerle yapılan çalışmaları da zamanında Mütevelli Heyetine bildirmek.

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen görevleri yapmak.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, çağdaş ve dinamik bir üniversite ortamı oluşturulmasından, akademik performansın en üst düzeye ulaştırılmasından, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesinden; bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör yardımcıları

MADDE 13 – (1) Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, biri akademik işlerde görevli olmak üzere en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır.

(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde, atanmadaki usule uygun olarak yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

Senato

MADDE 14 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Görev süresi sona eren seçilmiş üyeler yeniden seçilebilir ve seçilmedeki usule uygun olarak görevden alınabilir. Bir üyenin süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yerini alacak yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir.

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırır.

(3) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında öğrenci konseyi başkanı da toplantıya katılır. Konsey başkanının katılamadığı durumlarda, konsey başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

(4) Mütevelli Heyeti tarafından intikal ettirilen konularda görüş bildirir.

(5) Senatonun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Senatonun görevleri

MADDE 15 – (1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan görevleri yapmak.

b) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm eğitim programlarına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre önermek.

c) Üniversitede Türkçe dışında bir yabancı dilin veya Türkçenin kısmen ya da tamamen bir bölüm ya da programda kullanılmasına ilişkin olarak Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak.

ç) İkili, yaz, gece ve yetişkin eğitimi şeklinde eğitim programlarının açılmasını önermek, bu programların içeriklerini ve sürelerini belirlemek ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak.

d) Profesörlüğe, doçentliğe ve yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama başvuru dosyalarının kriterlerini belirlemek.

Üniversite Yönetim Kurulu

MADDE 16 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek en az üç profesörden oluşur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir ve seçilmedeki usule uygun olarak görevden alınabilir. Bir üyenin süresi bitmeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, yerini alacak yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçilir.

(2) Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(4) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında öğrenci konseyi başkanı da toplantıya katılır. Konsey başkanının katılamadığı durumlarda, konsey başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

(5) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

(6) Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri Senato tarafından belirlenir.

Dekan

MADDE 17 – (1) Üniversitenin içinden veya dışından Rektörün önereceği en az üç profesör arasından Mütevelli Heyeti tarafından seçilerek ataması yapılır. Dekanın görev süresi üç yıl olup; süresi biten dekan yeniden atanabilir ve atandığı usule uygun olarak, görevden alınabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak önerir. Dekan yardımcıları Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile en çok üç yıl için atanır. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Dekan görevde olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin İdari Teşkilatı

İdari teşkilat

MADDE 18 – (1) Üniversitedeki idari birimlerin görevleri; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Genel Sekreter ve görevleri

MADDE 19 – (1) Üniversite idari teşkilatı; Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan birimlerden oluşur.

(2) Üniversitede Genel Sekreter ve iki yardımcısı bulunur. Genel Sekreter, Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyeti tarafından dört yıllığına atanır. Süresi biten Genel Sekreter tekrar atanabilir ve aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve Üniversite organlarının kararları doğrultusunda Üniversitenin idari ve mali işlerini yürütmekle görevlidir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(4) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında oy kullanmadan raportörlük yapmak; bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

c) Raportör olarak katıldığı kurullarda alınan kararların yazılması, ilgili birim ve kişilere iletilmesi, korunması ve saklanmasını sağlamak.

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personelin işe alınması ve çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Mütevelli Heyetinin ve Rektörlüğün yazışmalarını ve her türlü sekretarya işlemlerini yürütmek.

e) Mütevelli Heyetinin ve Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

f) Başkan ve Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

(5) İdari personelin çalışma usûl ve esasları Genel Sekreter tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Danışma Birimleri

Danışma birimleri

MADDE 20 – (1) Üniversitenin danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde yeni danışma birimleri kurulabilir.

(3) Danışma birimleri Başkana bağlı olarak görev yapar.

Hukuk müşavirliği

MADDE 21 – (1) Hukuk Müşavirliği, Üniversitenin hukuki danışma ve avukatlık hizmetleri birimi olup; I. Hukuk Müşavirinin başkanlığında yeteri kadar hukuk müşaviri, müşavir avukat, avukat, yardımcı avukat ile idari personelden oluşur.

(2) I. Hukuk Müşavirinin ataması, Mütevelli Heyeti tarafından önerilen avukat adaylar arasından başkan tarafından yapılır. Kurucu I. Hukuk Müşavirinin atanması ve çalışma usulü istisnadır.

(3) Hukuk müşavirleri, müşavir avukatlar, avukatlar ve yardımcı avukatlar ile hukuk müşavirliğinde görev yapacak idari personel I. Hukuk Müşavirinin teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile atanır.

(4) İhtiyaç duyulması halinde serbest çalışan avukatlardan hizmet satın alınabilir.

(5) Hukuk Müşavirliğinin teşkilatlanması ile çalışma usul ve esasları I. Hukuk Müşaviri tarafından düzenlenir.

Hukuk müşavirliğinin görevleri

MADDE 22 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Üniversite birimlerinden sorulan hukuki konular ve düzenleyici işlemler ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b) Senato tarafından hazırlanan Yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.

c) Hukuk Müşavirliğinin teşkilatlanması ile çalışma usul ve esaslarını hazırlamak.

ç) Üniversitenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

d) Üniversitenin taraf olduğu dava ve takipleri kanun yolları da dâhil olmak üzere yürütmek.

e) Üniversitenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak.

f) Başkan tarafından verilecek benzer diğer görevleri yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim dili

MADDE 23 – (1) Üniversitede, eğitim dili Türkçe’dir. Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile gerekli görülen lisans programları ile lisansüstü programlarda yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğrenciler için sosyal hizmetler

MADDE 24 – (1) Üniversitede sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler şunlardır:

a) Öğrencilerin, ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi ihtiyaçlarının karşılanması için, bütçe imkânları nispetinde gerekli önlemleri almak.

b) Rehberlik ve psikolojik danışma merkezi kurarak öğrencilerin kişisel sorunlarını çözmeye çalışmak.

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 25 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır;

a) Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Ar-Ge projeleri, danışmanlık hizmetleri gibi faaliyetler ile eğitim programlarından sağlanan gelirler.

c) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri.

ç) Yayın ve satış gelirleri.

d) Halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar.

f) Kurucu Vakıfça Üniversiteye tahsis edilmiş kuruluşlardan yapılacak yardımlar.

g) Üniversitece yapılacak yatırımlarla, kurulacak işletmelerden ve kurulmuş işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.

ğ) Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri.

h) Aynî ve nakdi her türlü bağış ile ölüme bağlı tasarruf ve vasiyetlerden sağlanan gelirler.

ı) Diğer gelirler.

Mali kolaylıklar

MADDE 26 – (1) Üniversitedeki tüm yükseköğretim kurumları, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler. Bu kurumlar emlak vergisinden muaftırlar.

Harcama yetkilisi

MADDE 27 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Başkan yardımcılarına, Rektöre, Rektör yardımcılarına, dekanlara, müdürlere veya uygun gördüğü yöneticilere devredebilir.

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 28 – (1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerinden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre yapılır.

(2) Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak proje değerlendirme komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

(3) Değerlendirme yapılırken projenin Üniversitenin eğitim ve araştırmalarına katkısı, sağlayacağı gelir ve diğer hususlar göz önüne alınır.

(4) Tam zamanlı öğretim üyelerinin Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(5) Bu madde kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir.

(6) Üniversitede görevli personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlanacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından düzenlenir.

İzinler

MADDE 29 – (1) Öğretim elemanlarına bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyetince uzun süreli ücretli veya ücretsiz izin verilebilir. Öğretim elemanlarının alacakları diğer izinler ve idari personel izinleri ilgili mevzuat çerçevesinde verilir.

Disiplin

MADDE 30 – (1) Öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 31 – (1) Üniversite, akademik unvan şartı aranmadan kendi alanlarında ulusal ve uluslararası başarıya sahip ve/veya Üniversiteye olağanüstü hizmeti geçmiş kişilere, Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile fahri doktora veya fahri profesörlük unvanı verebilir.

Özlük hakları

MADDE 32 – (1) Personel, özlük hakları bakımından 2547 sayılı Kanun ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.