1 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29373

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK

GİYSİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2004 tarihli ve 25663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Giysinin kol kapakları üzerindeki akademik renk bantları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.