1 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29373

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2014 tarihli ve 29163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı/anasanat dalı: Üniversiteye bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

f) DNO: Dönem not ortalamasını,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü müdürü: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

i) GMAT: Graduate Record Admission Test sınavını,

j) GNO: Genel not ortalamasını,

k) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

n) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

ö) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

p) YDS/yabancı dil sınavı: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi, dördüncü fıkrasının (a) bendi ve beşinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 90 veya eşdeğer bir puana sahip olmak,”

“a)

 

 

Türkçe

Doktora

İngilizce

Doktora

Lisans Derecesi ile

İngilizce Doktora

Türkçe Doktora

ALES

%50

≥ 60

%50

≥ 60

%50

≥ 85

%50

≥ 85

YDS

-

≥ 55

%10

≥ 65

%10

≥ 75

-

≥ 60

Lisans Not Ortalaması

%10

-

%5

-

%15

≥ 90

%20

≥ 90

Mülakat

%30

-

%25

-

%25

-

%30

-

Yüksek Lisans

Ortalaması

%10

-

%10

-

-

-

-

-

Toplam

≥ 70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

”

 

“1)

 

 

*Sanatta

Yeterlik

*Sanatta Yeterlik

Lisans Derecesi

ile Doktora

Sanatta

Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Lisans Derecesi

ile Doktora

ALES

-

-

-

-

%50

 

≥ 55

 

%50

 

≥ 85

 

YDS

-

≥ 55

-

≥ 55

-

≥ 55

-

≥ 55

Lisans Not Ortalaması

%25

-

%50

≥ 90

%10

 

%30

≥ 90

Mülakat

%50

-

%50

-

%20

 

%20

-

Yüksek Lisans Not Ortalaması

%25

-

-

-

%20

 

-

-

Toplam

≥ 70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

*Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar.

 

2) Lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 90 veya eşdeğer bir puana sahip olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun kararıyla yarıyıl/yılsonu sınavları hariç her biri en az on dört hafta olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Bununla birlikte, usul ve esasları belirlenmek koşuluyla ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının başvurusu ve Enstitü Kurulu önerisi üzerine Senato kararı ile bir eğitim öğretim yılı; güz, bahar ve yaz olmak üzere, üç yarıyıldan oluşabilir.

(3) Lisansüstü eğitim öğretim takvimi Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersi ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ders aşaması; en az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersleri ve seminer dahil 60 AKTS’den az olamaz. Tez aşaması uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dahil 30 AKTS’den az olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir. Tezli yüksek lisans programının azami süre içerisinde tamamlanamaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Üç yarıyıl sonunda ders aşamasında tamamlanması gereken 60 AKTS kredi yükünü ve seminerini başarıyla tamamlayamayan ve genel not ortalaması 2.50’nin altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretimde de yürütülebilir. Uzaktan eğitim-öğretim usul ve esasları Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2014

29163