30 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29371

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Kurulda en az altı ay çalışmış olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde ve “öncelik verilir.” ibaresi “öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “bir ay içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “ilan edildiği” ibaresi “kesinleştiği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/4/2014

28962