30 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29371

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden, müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan unvanları,

c) Genel Müdürlük: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

ç) Görev grubu: Benzer ve/veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü, atölye müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan çalışma sürelerini,

g) Personel: Genel Müdürlük kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışanları,

ğ) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

h) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü, Atölye Müdürü,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, Heykeltıraş, Tekniker, Laborant, Hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Görevin niteliği itibariyle görevde yükselme suretiyle atanacak personel için Genel Müdürlük veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi aranır. İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının Genel Müdürlükte çalışılmış olması esastır.

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıması gerekir.

c)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Şube Müdürü ve Atölye Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olması gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube Müdürü ve Atölye Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mühendis, Heykeltıraş ve Tekniker kadrolarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Laborant, Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Ambar Memuru kadrolarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ç) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

f) Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Ambar Memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Heykeltıraş kadrosuna atanabilmek için;

1) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların heykelcilik bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) 2 yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı Esasları

Duyuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, unvanı, sınıfı, sayısı ve derecesi yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce personele duyurulur.

(2) Yazılı sınavın yapılacağı yer, tarih ve diğer hususlar sınava girecek kişilere en az on beş gün önce duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle başvuru şartlarını taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilirler.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli başvuruda bulunamaz.

(4) Başvurular Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavı esasları

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır/yaptırılır. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleşme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Başarılı sayılanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü, atölye müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak sınavları yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir sınav kurulu teşkil edilir. Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında teşekkül eden Kurul, personel ve eğitim birimi temsilcisi ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

(5) Sınav Kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

(6) Sınav Kurulu; sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlar.

(7) Sınav Kurulu; sınava ilişkin itirazları sonuçlandırır.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15 – (1) Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç on beş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınava katılanların sınav sonuçlarına itirazı, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

(2) Bu itirazlar sınav kurulunca en geç on gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Unvan değişikliği sınavı esasları

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda, 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birisine yazılı olarak yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Doktora öğrenimini tamamlayanlar mesleki veya teknik öğrenimle ihraz ettikleri görevlere ilişkin kadrolara unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Başarı sıralaması

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, atölye müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki puanlara göre atanır.

(2) Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için görevde yükselme sınavına alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini yapmış olanların uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olma ve öğrenim şartını taşımak kaydıyla sınavsız atanabilirler.

Engellilerin sınavı

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atanma

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 27/9/2007 tarihli ve 26656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.