28 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29369

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı (ABD)/anasanat dalı (ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde öğretim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakültelerde, bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim dalı veya dalları bulunmayan enstitü anabilim dalları ile disiplinlerarası oluşturulan enstitü anabilim dallarında, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile en az üç, en çok yedi üyeden oluşan kurulu,

e) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin bütün öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,

f) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavını,

g) Enstitü: Kocaeli Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,

i) GRE: Graduate Record Examination Sınavını,

j) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinde kazanılması gereken bilgi, kavrama ve beceri düzeyini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

n) Sürekli Eğitim Merkezi: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ö) Ulusal/uluslararası hakemli dergi: İlgili anabilim/anasanat dalı için Üniversitelerarası Kurulun doçentlik başvurusu koşullarında belirtilen ulusal/uluslararası indeksler tarafından taranan dergiyi,

p) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

r) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dallarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için, bir lisans diplomasına sahip olmak ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

(3) Sanatla ilgili yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz.

(4) Yüksek lisansa müracaat için yabancı dil koşulu aranmaz.

(5) Bilim dalı bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir öğretim programına başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezi sınavlardan en az 70 puana sahip olması koşulu aranır.

(6) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda, ALES koşulu aranmaz.

(7) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim/anasanat dalı programı için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(9) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla sözlü sınava veya mülakata alınır. Bu sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya sınav notu verilir. Sözlü sınav notu, 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, başvurduğu programın puan türünden ALES veya GRE/GMAT puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun toplanması ile elde edilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 60 olması gerekir. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında, adayların sadece lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak genel başarı sıralaması yapılır ve kayıt hakkı kazananlar belirlenir. Sanatla ilgili programlarda, genel başarı puanı, anasanat dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan oranlara göre belirlenir.

c) Jüri başkanı genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Anabilim/anasanat dalı başkanı, jüri tutanağını sözlü sınav veya mülakat tarihini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(10) Genel başarı puanı en az 60 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı taktirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anabilim/anasanat dalı önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve iki referans mektubu sunmaları gerekir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuran bir adayın, başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan alması gerekir.

(4) Lisans diploması ile doktora programına başvuranların, başvurduğu programın ALES puan türünde en az 80 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından eşdeğer bir puan alması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri olması gerekir.

(5) Adayların, YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(6) Bilim dalı, bir yabancı dil ve/veya yabancı dil edebiyatı olan bir doktora programına başvuran adayların, bu yabancı dil için yapılan merkezî sınavlardan en az 80 puana sahip olması koşulu aranır.

(7) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(8) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(9) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla sözlü sınava veya mülakata alınır. Bu sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya sözlü sınav notu verilir. Sözlü sınav veya mülakat notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES veya eşdeğer sınav puanının %50’si ile;

1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun toplanmasıyla,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun toplanmasıyla,

elde edilir.

c) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, adayların genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı, anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, jüri tutanağını, sözlü sınav veya mülakat tarihini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(10) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların, en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları, anasanat dalının önerileri doğrultusunda ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve iki referans mektubu sunmaları gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına başvuruda ALES puanı aranmaz.

(4) Adayların, YÖK tarafından geçerli sayılmış yabancı dillerin herhangi birinden YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(5) Adayların başvuru işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(6) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için, ilgili anasanat dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anasanat dalı programı için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(7) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Başvuru koşullarını eksiksiz sağlayan adaylardan; duyurulan gün ve saatlerde, girmek istedikleri anasanat dalında yeterliklerini gösterecek performans, sergi, uygulama, yazılı sınav ve benzeri bir çalışma yapmaları istenir. Bu çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek adaya yeterlik puanı verilir. Yeterlik notu, 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Adaylardan, başvurdukları anasanat dalına ilişkin olarak o güne kadar gerçekleştirdikleri etkinlikleri gösteren bir dosya istenir. Bu dosyanın içinde bulunan etkinlikler, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek, adaya bir etkinlik dosyası puanı verilir.

c) Adayın yeterlik ve etkinlik dosyası puanları, anasanat dalı kurulunca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan oranlarla değerlendirilerek adayın genel başarı puanı belirlenir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, adayların genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı, anasanat dalı başkanlığına sunar. Anasanat dalı başkanı, jüri tutanağını, sözlü sınav veya mülakat tarihini izleyen iş günü mesai bitimine kadar, enstitü müdürlüğüne iletir.

(8) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi, enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı, kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, lisans veya tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Temel tıp bilimleri doktora programlarına, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından, sözlü sınav veya mülakat yapılarak güz ve bahar yarıyılları başında öğrenci alınabilir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve başvuru koşulları; anabilim dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü kurulunca karara bağlanarak, Senatonun onayından sonra ilan edilir.

(2) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için aranan şartlar şunlardır:

a) Tıp Fakültesi mezunları için, lisans diplomasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp puanına veya başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE/GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmak,

b) Diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için, lisans diplomasına ve DUS’tan en az 50 puana veya başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olmak,

c) Yüksek lisanslarını tamamlamış olan diğer fakültelerden mezun adaylar için, başvurduğu programın ALES puan türünde en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puan almış olmak.

(3) Adayların, YÖK tarafından geçerli sayılmış yabancı dillerin herhangi birinden YDS’den en az 55 ya da YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil sınavlarından birinden eşdeğer bir puan almaları gerekir.

(4) Adayların başvuru kayıt işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.

(5) Enstitü yönetim kurulu, başvuru koşullarını sağlayan adaylar için ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini dikkate alarak, her anabilim dalı programı için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan aday değerlendirme jürisi oluşturur.

(6) Jüri tarafından adayların başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla sözlü sınava veya mülakata alınır. Sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya sözlü sınav veya mülakat notu verilir. Sözlü sınav veya mülakat notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

b) Bir adayın genel başarı puanı, ALES, TUS/DUS ya da GRE/GMAT puanının %50’si ile;

1) Tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylar için, lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun,

3) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği veya veteriner fakülteleri diplomasına ya da eczacılık ve fen fakülteleri mezunu olup Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların bitirme notunun %20’si ve sözlü sınav veya mülakat notunun %30’unun,

toplanması ile elde edilir.

c) Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, genel başarı puanının en az 70 olması gerekir.

ç) Jüri başkanı, adayların genel başarı puanlarına göre sıralanmış tutanağı anabilim dalı başkanlığına sunar. Anabilim dalı başkanı, jüri tutanağını sözlü sınav veya mülakat tarihini izleyen iş günü mesai saati bitimine kadar enstitü müdürlüğüne iletir.

(7) Genel başarı puanı en az 70 olan adayların en yüksekten başlayarak kontenjan kadar sıralanmış listesi enstitü yönetim kurulu kararıyla ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer başarılı adaylar, yedek listede öğrenci adayı olarak yer alabilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, lisans veya tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden adaylar

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adaylara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Kontenjanların ilanı

MADDE 10 – (1) Enstitüler, öğrenci alacakları programlarının adlarını, başvuru koşullarını, son başvuru ve sınav tarihlerini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Bu ilan, her yarıyıl başında verilebilir.

(2) Öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversite ve enstitünün internet sayfalarında ya da ulusal yüksek tirajlı bir gazetede en az bir defa yayımlanır.

Öğretim üyesi yetiştirme

MADDE 11 – (1) Üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine atanmış olan ve bu kurumların teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve YÖK’ün kararı ile lisansüstü öğretim yapmak üzere Üniversitede görevlendirilen araştırma görevlileri, bir lisansüstü programa kayıt yaptırabilir. Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Başvurulan yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesi almış olan öğrencilere, eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanır:

a) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, yüksek lisans veya doktora programına kabul edilen adaylara, lisans dersleri veya başka bir programdan dersler aldırılabilir. Bu dersler, ilgili programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı puanları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir akademik takvim yılıdır ve bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan adaylar yüksek lisans veya doktora derslerini alamazlar.

(3) Bu maddede belirtilen kapsama giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı tarafından, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte akademik takvime göre ders kayıtları başlamadan önce ilgili enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli konularda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere, katkı payı ödeyerek özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında, ilan edilmiş takvim içinde ve kayıt süresi öncesinde, başarı durum belgelerini (transkript) ve diploma fotokopilerini ekledikleri bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüklerine başvurmaları gerekir. Bir anabilim/anasanat dalındaki özel öğrenci sayısı, aynı dönemdeki kontenjanın %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilere, kayıt işlemleri tamamlandığında özel öğrenci belgesi verilir. Özel öğrencilere herhangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak izledikleri dersleri ve bu derslerdeki başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Özel öğrenciler, üniversite öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Normal öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler intibak için değerlendirilebilir. Ancak bu yolla alınabilecek AKTS kredisi oranı, alınması gereken toplam ders kredisinin % 40’ını geçemez. İntibak için puan olarak, özel öğrenci statüsünde iken elde edilen başarı notu kullanılır.

(5) Özel öğrenci kabulüne ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2.5, doktora için en az 3.0 olması,

b) Devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçiş yapacağı program arasında, program yeterlilikleri, öğrenme kazanımları ve ders içerikleri açısından en az %70 oranında tutarlılık ve giriş koşulları bakımından uyum olması,

c) Yatay geçiş başvuruları için kontenjanın, anabilim/anasanat dalı kurulunca önerilmesi ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanması,

gerekir.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulunda kesinleştikten sonra ilan edilir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten başarı durum belgelerini (transkript) dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri, enstitü yönetim kurulunda incelenerek, öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulundan istenir.

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir kereye mahsus olmak üzere geçiş yapabilir.

Kayıt yaptırma ve kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşulları sağlayan ve giriş sınavları sonunda, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak, enstitü müdürlüğünce ilan edilen asil listedeki adayların, kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süre içinde getirerek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayan adayların yerine enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde, yedek listedeki adayların kayıtları yapılabilir. İlan edilen süre zarfında kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybeder.

(2) Öğrencilerin her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde kayıt yenilemeleri ve işlemin danışmanlar tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde anabilim/anasanat dalı ve danışman onayı ile ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme ve Notlar

Dersler, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye göre belirlenir. Bir dersin AKTS kredisi, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.

(2) Her program için uygulanacak eğitim ve öğretim planı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarınca hazırlanan ve anabilim/anasanat dalı başkanları tarafından enstitüye sunulan önerilere göre, enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun kabulü ile uygulamaya konur.

(3) Öğretim planlarında zorunlu ve seçimlik dersler yer alabilir. Dersler, bir yarıyıllıktır ve öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir yarıyılda bir öğrenci, 30 AKTS kredisi ders alabilir. Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda %30 yükseltilebilir. En çok 24 AKTS kredilik ders, ilgili danışmanın önerisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer enstitülerden veya yükseköğretim kurumlarından alınabilir.

(4) Enstitü tarafından lisansüstü tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri, ikinci danışmanlar dahil, enstitü yönetim kurulunca atandıkları tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tezli programlar için danışmanı olduğu öğrencilere, alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere, uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi lisansüstü öğrencisine AKTS kredisi sağlamaz. Dersin başarı durumu, ilgili öğretim üyesi tarafından geçer (G) notu veya kalır (K) notu olarak sisteme girilir. Bu dersler, öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

(5) Derslere devam zorunluluğu, teorik dersler için en az % 70 ve diğer öğretim türleri için en az % 80’dir.

(6) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının değerlendirilmesiyle belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından iki hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait yarıyıl içi değerlendirme ağırlığı %30-%70 aralığında olmak üzere, yarıyıl içi çalışmalarının türü, sayısı, yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları ile yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısının hangi oranlarda olacağı, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.

(7) Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve enstitü müdürlüğü tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar programda gösterilen gün, yer ve saatte ve ders kataloğunda belirtildiği şekilde yapılır. Sınavları, o dersi vermekle görevlendirilen öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesinin mazereti nedeniyle, sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(8) Bir dersin başarı notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve onaylı çıktısı anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne gönderilir.

(9) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:

Puan                          Yarıyıl Ders Notu           Katsayı

90-100                       AA                                 4.0

85-89                         BA                                  3.5

80-84                         BB                                  3.0

75-79                         CB                                  2.5

65-74                         CC                                  2.0

58-64                         DC                                  1.5

50-57                         DD                                 1.0

40-49                         FD                                  0.5

39 ve aşağısı              FF                                   0

                                  D                                    Devamsız

                                  E                                     Eksik

                                  G                                    Geçer

                                  K                                     Kalır

                                  N                                    Girmedi

                                  S                                     Süren Çalışma

(10) Bu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen harf notları aşağıda belirtildiği gibi tanımlanır:

a) Doktora programlarında bir dersten BB veya üzeri, yüksek lisans programlarında ise CB veya üzeri harf notlarından birini alan öğrenci ilgili dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten doktora programlarında CB, yüksek lisans programlarında ise CC harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir.

c) Koşullu başarılı derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, ders tamamlama süresi sonuna kadar genel not ortalamasının, doktorada en az 3.0, yüksek lisansta en az 2.5 olması gerekir.

ç) D harf notu: Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere verilir.

d) E harf notu: Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğrencilere verilir.

e) G harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarından kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan dersler için öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dahil edilmez.

f) K harf notu: Kredisiz eğitim-öğretim çalışmalarında başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına dahil edilmez.

g) N harf notu: E harf notu ilgili dönem sonunda N harf notuna otomatik olarak dönüşür.

ğ) S harf notu: Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi en geç yarıyıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.

(11) Sürekli Eğitim Merkezinde yürütülen Enstitü onaylı, AKTS uyumlu ve içerikleri tanımlı sertifika eğitimi yoluyla alınmış dersler, ilgili anabilim dalının intibak çalışması ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile %40 oranını aşmayacak şekilde, yüksek lisans programlarındaki kuramsal AKTS kredi yükümlülüğünden düşülebilir.

Ölçme ve değerlendirme belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Ölçme-değerlendirme sonuçları (sınav sonuç listeleri), enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme belgeleri (sınav evrakları) ise, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından iki yıl süre ile saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 18 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde, bağlı olduğu enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Enstitü müdürlüğü, maddi hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav evrakını ilgili anabilim dalı başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim üyesine inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulan, sorumlu öğretim üyesinin dahil olmadığı, ilgili alandan en az üç kişilik bir komisyonca, cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden inceleme yapılır. Not değişiklikleri, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı, öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, öğretim üyesi ilgili anabilim dalı başkanlığına başvurarak düzeltme talebinde bulunabilir. Bu talep, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilir. Eğer maddi hata varsa, not düzeltimi, enstitü yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu kararı öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Gerekli değişiklik, öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.

Not ortalaması

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin not ortalaması, her yarıyıl sonunda öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam AKTS kredisi, o çalışmanın AKTS kredi değeri ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpılması yoluyla elde edilir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması hesaplanırken, o yarıyılda öğrencinin kayıt olduğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam değer, bu derslerin toplam AKTS değerine bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı programında geçerli olan derslerin ve çalışmaların tamamı dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Genel not ortalamasında, tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas alınır. Doktora öğrencilerinin almak zorunda olduğu formasyon derslerinin başarı notları, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz.

(4) Bütün notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı

MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma veya uygulama yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı, uzmanlık alan dersi ve seminerler hariç, AKTS kredi toplamı 56’dan az olmamak kaydıyla, en az yedi adet ders ve tez çalışmasını içerir. Tezli yüksek lisans programının toplam AKTS kredisi en az 120’dir. Anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez çalışmasına bir proje çalışması da eklenebilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans programında ilk iki yarıyılın her birinde en az 20 AKTS ders yükünü başardıktan sonra üçüncü yarıyılın başından itibaren tez çalışmasına kayıt yaptırabilir.

(2) Danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin alacağı derslerin lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, en çok 16 AKTS kredilik dersi lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır. Ayrıca dersler, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(3) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun olarak Türkçe yazılır.

Süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu süreyi aşanlar katkı payı öder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı kurulu, en geç ikinci yarıyılın başında her öğrenci için bir tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Danışmanlığa atanan öğretim üyesi, öğrencinin hazırlamış olduğu tez konusunu, üçüncü yarıyılın başına kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye bildirir ve atandıktan sonraki her dönem öğrenci ders kaydını Öğrenci Bilgi Sisteminde onaylar. Tez konusu değişiklikleri, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılabilir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir. Gerekli hallerde anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ve uygun nitelikleri taşıması koşuluyla, üniversite dışındaki öğretim üyeleri ücret ödenmeksizin ikinci danışman olarak atanabilir. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar anabilim dalı kurulu önerisi dikkate alınarak bir başka öğretim üyesine devredilir. Bununla birlikte, danışmanın tez çalışmasında aktif olarak en az iki yarıyıl geçirmiş olması durumunda, anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile emekli olan öğretim üyelerinin danışmanlığı devam edebilir.

(3) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, öğrencinin bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek ve tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(4) Bir öğrencinin tez danışmanı, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, ilgili enstitünün tez yazım esaslarına uygun biçimde tezini yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç asil ve en az bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Enstitü yönetim kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı, anabilim dalına bildirildikten sonra onbeş günden erken olmamak koşuluyla, en geç bir ay içinde aday tez savunma sınavına alınır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce tespit edilerek ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Süresi 45-90 dakika arasında olan tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, performans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(4) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez savunma sınavına girilebilmesi için, hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale veya tez konusuyla ilgili sunulmuş bir bildiri gerekir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri üyeleri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Yeni bir tez konusu verilen öğrenci azami öğrenim süresini doldurmuş ise, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik durumu devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin bezle ciltlenmiş bir örneğini ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Bir ay içinde, birinci fıkrada belirtilen tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Yüksek lisans diploması, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı en az on adet ders ve bir dönem projesi çalışmasını içeren ve toplam en az 90 AKTS’den oluşan bir programdır. Bir öğrenci, her bir yarıyılda, en çok 30 AKTS kredilik derse yazılabilir. Gerekli durumlarda danışmanın onayı ile AKTS kredisi her bir yarıyılda %30 yükseltilebilir. Proje çalışması, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok 18 AKTS kredisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bu dersler için, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası ile belirlenen başarı ölçütleri esas alınır.

(3) Öğrenci ders ile birlikte dönem projesi alabilir. Ancak, toplam en az 60 AKTS kredilik ders başarı ile tamamlanmadan dönem projesi sınavına girilemez. Öğrencinin, dönem projesinde en az bir yarıyıl geçirmesi gerekir.

(4) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, hafta içi birinci öğretimin bitimini takiben yapılan öğretimdir; gerekli hallerde dersler hafta sonuna da programlanabilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. İkinci yarıyıl sonunda toplam ders yükümlülüğünü tamamlayan öğrenci, üçüncü yarıyıl sonunda da proje çalışmasını tamamlaması halinde, en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Öğrencilerin, beş yarıyıl sonunda, alması gereken toplam kuramsal AKTS kredisini tamamlamaları gerekir. Aksi halde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunca, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim üyesi, en geç ikinci yarıyılın başında anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Proje savunma jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, biri proje danışmanı olmak üzere üç asil, bir yedek üyeden oluşur. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, proje hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak projesini aynı jüri üyeleri önünde tekrar savunur. Projesi reddedilen öğrenciye yeni bir proje konusu verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Kredili dersleri tamamlamak, proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans projesinin ciltlenmiş iki kopyasını ve YÖK tarafından belirlenen formatta dijital ortama kaydedilmiş şeklini, proje sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, proje danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eden ve projesi şekil yönünden uygun bulunan tezsiz yüksek lisans programı öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Bir ay içinde, ikinci fıkrada belirtilen şekilde projesini teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(6) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni bireşimlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetkinliği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu program en az 210 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programı uzmanlık alan dersi ve seminerler hariç, AKTS kredi toplamı 56’dan az olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, anabilim dalının ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Danışman önerisi ve anabilim dalı uygun görüşü ile asgari ders sayısı ve toplam AKTS karşılığı artırılabilir.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bu program en az 270 AKTS kredisinden oluşur. Bu programda toplam AKTS, uzmanlık alan dersi ve seminerler hariç, en az on beş adet ve 116 AKTS kredilik ders, anabilim dalının ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.

(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili enstitü bilim/anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka anabilim dalları veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler de seçilebilir.

(6) Doktora programının azami süresi içerisinde, tez teslimi öncesi pedagojik formasyon kapsamında verilen derslerin başarılması gerekir.

(7) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı müşterek doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler, ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun olarak Türkçe yazılır.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on yarıyıldır.

(2) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, tez izleme komitesinin ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en fazla dört kez ek süre verilir. Bu süre içerisinde de tezini tamamlayamayan veya tez sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Tez danışmanı

MADDE 32 – (1) Doktora tez danışmanı olarak atanacak öğretim üyeleri, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen danışmanlıkla ilgili özel koşullara haiz ve daha önce en az bir yüksek lisans/tıpta uzmanlık tezi yönetmiş olmalıdır. Enstitü, her yarıyıl başında öğretim üyesi bazında dağılımını gösteren doktora kontenjanlarını her anabilim dalından ister. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına bildirir. Anabilim dalı başkanlığı, öğrencinin ve doktora tez danışmanlığı isteyen öğretim üyelerinin talepleri doğrultusunda danışman önerilerini enstitü müdürlüğüne gönderir. Öğrenci talebini göz önünde bulunduran anabilim dalı kurulu önerisi dikkate alınarak, tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi, öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, atamayı izleyen dönemden itibaren öğrenci ders kaydını Öğrenci Bilgi Sisteminde onaylamak, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonunda atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışman ve anabilim/anasanat dalı kurulunca, gerekçeleri belirtilerek ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. İkinci danışman, doktora derecesine sahip olma koşuluyla, başka kurumlarda da görevli olabilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılır. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, en az üç tez izlemenin başarıyla tamamlanmış olması durumunda, anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam edebilir veya bir başka öğretim üyesine devredilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, kredili derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir.

(2) Yeterlik sınavları, anabilim dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri üyeleri en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, en az CB harf notunu alması gerekir.

(4) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anabilim dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda, tekrar sınava alınır. Üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenciler için anabilim dalı kurulu yeniden dersler almasını önerir ve bu dersler başarılınca yapılacak üçüncü sınav için, öğrencinin talebi halinde salt çoğunluğu değişen yeni bir yeterlik jürisi belirlenebilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam 24 AKTS’den fazla olamaz. Fazladan alınacak dersleri, iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye iki yarıyıl ek süre verilir. Fazladan alınan bu derslerin AKTS kredisi, toplam AKTS yükünden sayılmaz. Fazladan alınan derslerin, belirlenen bu süreler içinde tamamlanması gerekir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin dilekçesi üzerine, danışmanının görüşü, anabilim dalı kurulunun oluru ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim/bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce, komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi dinleyicilere kapalı olarak, tez önerisi hakkında kararını verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde, tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme raporu vermeyen öğrenciler yeniden doktora yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olan öğrenci, yeni bir tez konusu ve izleme komitesi ile çalışmalarına devam eder; ancak öğrenim süresi değişmez.

(5) Bir öğrenci, tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez önerisinde bulunabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler hakkında, yeni bir tez önerisiyle başlatılmak üzere, öğrencinin veya tez izleme jürisinin talebi üzerine yeni bir tez konusu belirlenebilir ya da yeni bir tez izleme jürisi oluşturulabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlayarak danışmanın sunuş yazısı ile birlikte enstitüye teslim eder. Öğrenci, jüri üyeleri önünde tezini sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez sınav jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur. Eğer ikinci tez danışmanı da jüride yer alacaksa, bu maddede belirtilen hükümler doğrultusunda, jüri yedi kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Enstitü yönetim kurulunun tez sınav jürisi ile ilgili kararı anabilim dalına bildirildikten sonra, 15 günden erken olmamak koşuluyla, öğrenci en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde anabilim dalı başkanının önerisi üzerine, enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar; bu raporları, tez savunma sınavından önce enstitü müdürlüğüne verir. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı 60-120 dakika arasında olup, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Görevli oldukları jüri toplantısına mazeretsiz olarak katılmayan öğretim üyelerinin durumu bir tutanakla tespit edilerek görev yapmakta olduğu birim yönetimine bildirilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması gerekir. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için ilgili anabilim dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale gerekir.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını da sağlayan öğrenci, tezini, varsa doktora tez sınav jürisinin önerdiği değişiklikleri de yaparak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte, ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın ilgili enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Doktor unvanı, Senato tarafından verilir.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır; Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amaç ve kapsamı

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını veya müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama gerçekleştirilmesini ve sanat disiplinleri konularında araştırma ve yorum yapılmasını amaçlayan bir lisansüstü programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için bu program, toplam 210 AKTS kredisinden oluşur. Bu programda toplam AKTS, uzmanlık alan dersi ve seminerler hariç, AKTS kredi toplamı 56’dan az olmamak kaydıyla en az yedi adet ders, anasanat dalının ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bu program, en az 270 AKTS kredisinden oluşur. Bu programda toplam AKTS, uzmanlık alan dersi hariç, en az onbeş adet ders (116 AKTS kredisi), anasanat dalının ders programında bulunması koşuluyla iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur.

(4) Seminer derslerinin en az biri ders aşamasında seçilir.

(5) Öğrencinin danışmanı ve ilgili enstitü sanat/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka anabilim dalları veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler de seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin sekizinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin onuncu yarıyıl sonuna kadar pedagojik formasyon kapsamında verilen dersleri başarmaları gerekir.

(7) Sanatta yeterlik programı öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri de alabilir. Bu dersler, öğrenciye AKTS kredisi sağlamaz.

(8) Sanatta yeterlik programları, yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları ile ortak program şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(9) Tezler ilgili enstitülerin tez yazım kurallarına uygun olarak Türkçe yazılır.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama normal süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sanat eseri veya proje çalışmasını, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için savunma sınavına giremeyen öğrencilere, tez izleme komitesi ve ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez, sanat eseri veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en fazla dört defa ek süre verilir. Bu sürelerde de eksikliklerini tamamlayamayan öğrencilere yeni bir tez konusu verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik çalışması danışmanlığı yapmak isteyen Üniversite öğretim üyesi, daha önce en az bir yüksek lisans tezini sonuçlandırmış olmak koşuluyla, her yarıyılın başlamasından en az bir ay önce, tez ve yeterlik çalışması yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili yaptığı yayınlarının listesini ve altyapı imkanlarını belirten bir yazıyı anasanat dalı başkanlığına verir. Bu listeler, anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilir ve enstitü müdürlüğüne gönderilir. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, çalışmak istediği sanatta yeterlik tez alanını ve tez danışmanını bir dilekçe ile anasanat dalı başkanlıklarına bildirir. Anasanat dalı kurullarınca önerilen tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır.

(2) Tez danışmanı, öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek; atamayı izleyen dönemden itibaren ders kayıtlarını öğrenci bilgi sisteminde onaylamak; öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından en geç ikinci yarıyılın sonunda atanır. Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışman ve anasanat dalı kurulu gerekçeleri ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. Tez danışmanı önerileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin yürüttüğü danışmanlıklar, tez çalışmasında en az üç başarılı izleme geçirilmesi durumunda devam edebilir veya anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka bir öğretim üyesi atanabilir.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ile tez ve yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Öğrenci, kredili derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir.

(2) Sanatta yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, düzenlemek ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sanatta yeterlik komitesi, üç yılda bir yenilenir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı/eser ve sözlü sınav olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin sanatta yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı/eser ve sözlü sınavların her birinden en az CB ve her ikisinin ortalaması olarak BB harf notunu alması gerekir. Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarısızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anasanat dalı başkanlığına ve yeterlik sınavını izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda, tekrar sınava alınır. Üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenciler için anasanat dalı kurulu yeniden dersler almasını önerir ve bu dersler başarılınca yapılacak üçüncü sınav için, öğrencinin talebi halinde salt çoğunluğu değişen yeni bir yeterlik jürisi belirlenebilir.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Ancak bu dersler, toplam 24 AKTS’den fazla olamaz. Fazladan alınan bu derslerin AKTS kredisi, toplam AKTS yükünden sayılmaz. Fazladan alınacak dersleri, iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye, iki yarıyıl ek süre verilir. Fazladan alınan derslerin, belirlenen bu süreler içinde tamamlanması gerekir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş, öğrencinin talebi, danışmanın ve anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde, bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme raporu vermeyen öğrenciler yeniden yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olan öğrenci, yeni bir tez konusu ve izleme komitesi ile çalışmalarına devam eder; ancak öğrenim süresi değişmez.

(5) Bir öğrenci, tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez konusu önerisinde bulunabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler hakkında, yeni bir tez önerisiyle başlatılmak üzere, öğrencinin veya tez izleme jürisinin talebi üzerine yeni bir tez konusu belirlenebilir ya da yeni bir tez izleme jürisi oluşturulabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması

MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisini, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi önünde, sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce, komite üyelerine ve enstitü müdürlüğüne verir. Savunma sınavı dinleyicilere açıktır. Ancak, sadece tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üyeleri soru sorabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi hakkında kararını verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca, tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Aralık-Ocak ve Mayıs-Haziran aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, izleme komitesi üyelerine ve enstitü müdürlüğüne yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar tez konusu ile ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim edip sınavına girmeyen öğrencinin o döneme ait tez çalışması başarısız kabul edilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme raporu vermeyen öğrenciler yeniden doktora yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olan öğrenci, yeni bir tez konusu ve izleme komitesi ile çalışmalarına devam eder; ancak öğrenim süresi değişmez.

(5) Bir öğrenci, tez hazırlama süresi içinde ancak bir defa yeni bir tez önerisinde bulunabilir. Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciler hakkında, yeni bir tez önerisiyle başlatılmak üzere, öğrencinin veya tez izleme jürisinin talebi üzerine yeni bir tez konusu belirlenebilir ya da yeni bir tez izleme jürisi oluşturulabilir. Yeni tez önerisinin kabulü ile ilgili işlemlerden dolayı, öğrencinin öğrenim süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmaz.

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde ve sayıda hazırlayarak danışmanın sunuş yazısı ile birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik jürisi, ilgili enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri üyeleri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyesi ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Eğer ikinci tez danışmanı varsa ve jüride yer alacaksa, bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda, jüri yedi kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere, iki yedek üye belirler.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Jüriye katılamayacak üyelerin, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde, enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Jüri üyeleri, adayın sunduğu tezi, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel raporlarını hazırlar. Bu raporlar, öğrencinin tez savunma sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne sunulur. Sınavın tarihi ve yeri, enstitü tarafından jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir. Sınav süresi 60-120 dakika arasında olur ve sınav dinleyicilere açık yapılır; ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorar.

(4) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci, enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve esas dersinin çalgı, şan, oyunculuk, dans gibi öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı, jüriye sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını/programını sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri yapmak için her defasında altı aylık iki ek süre verilir.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sanat çalışması, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca, sınavı izleyen iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sanat çalışmasını veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tezin teslim edilebilmesi ve savunma sınavına girilebilmesi için ilgili anasanat dalının doçentlik başvuru ölçütlerine uygun indekslerde taranan dergilerde en az bir adet yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale gerekir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, ilgili enstitünün lisansüstü tez yazım esaslarına göre hazırlanmış sanatta yeterlik tezini/metnini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, sanatta yeterliğin ilgili enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Sanatta yeterlik unvanı, Senato tarafından verilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Diploma, enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile mühürlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Süresini Aşma, Geçici Ayrılma, Not Eşdeğerliği

Öğrenim süresini aşan öğrenciler

MADDE 46 – (1) Öğrencilerden;

a) Zorunlu derslerde başarısız ve/veya devamsız olanlar bu dersleri tekrar eder. Tekrar edilen zorunlu dersten başarısız veya devamsız olanlara,

b) Doktora yeterlik aşamasına kadar bir seminer dersinden başarılı olamayan ve tez aşamasında, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden sekizinci yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerden onuncu yarıyıl sonuna kadar başarılı olamayanlar ile diğer seminer dersinden başarılı olamayanlara,

c) Katkı payı ödemek durumunda olup akademik takvimde belirtilen ödeme süresini izleyen otuz gün içinde ödeme yapmayanlara,

ç) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 22 nci maddesinin birinci fıkrası, 25 inci maddesinin ikinci fıkrası, 27 nci maddesinin ikinci fıkrası, 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 33 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları, 35 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 37 nci maddesinin birinci fıkrası, 39 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, 41 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 45 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreleri aşanlara,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen sürelerde öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin yeniden başlatılması durumunda, uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı, yeterlik sınavının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı ve tez süreci işlemleriyle ilgili esaslar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 47 – (1) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları gerekir.

(2) Öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları katkı payları iade edilmez.

(3) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye geçiş nedeniyle ilişki kesme talebinde bulunan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 48 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim/anasanat dallarından almaları gereken dersler yerine, yurt dışında bulundukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı koordinatörünün önerisi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurtdışında başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci bu derslerin yerine kendi anabilim/anasanat dalında tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak sayıda derse kayıt yapar. Bu kapsamda, karşı üniversiteden gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 49 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci değişim programı uygulanır.

Mazeret, izin ve öğrenime ara verme

MADDE 50 – (1) Öğrencilere haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde enstitüye yazılı olarak bildirmeleri ve belgelendirmeleri halinde, enstitü yönetim kurulunca en çok beş gün mazeret izni verilebilir.

(2) Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık raporunu, raporun bitiş tarihinden itibaren en geç on gün içinde bir dilekçe ekinde enstitüye bildirmeleri gerekir.

(3) Mazeretlerini belgelendirmeleri ve yazılı olarak başvurmaları koşuluyla, öğrencilere enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıda belirtilen, normal öğretim süresinden sayılmayan izinler verilebilir:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok iki yarıyıla kadar,

b) Aynı zamanda resmî bir kurumda çalışan öğrencilerden; eğitim, öğretim, araştırma, görevlendirme, hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle yurtdışına çıkmak durumunda olanlara, en çok iki yarıyıla kadar,

c) Öğrenim süresi içinde askere gitmek isteyen öğrencilere, askerlik süresi kadar,

izin verilebilir. Ancak, başvuru tarihi itibariyle, çeşitli nedenlerle öğrenimini tamamlayamayacağı belirlenen öğrenciler hakkında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilen veya öğrenimine ara verilen öğrenciler, raporlu ya da mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere veya ders sınavlarına ya da tez savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez savunma sınavları geçersiz sayılır.

(5) Verilen izin süresi içinde, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilen geçerli talebi üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının belirlenmesi halinde, enstitü müdürlüğü verilen izni iptal eder ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(6) Öğrenimine ara veren öğrencilerin; öğrenime ara verme nedenleri ortadan kalktıktan sonra, on gün içinde öğrenime ara verme durumuna ilişkin belgelerle birlikte, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresinden sayılır.

Notların eşdeğerliği

MADDE 51 – (1) Harf notu, rakamsal not gibi farklı başarı puanlarının dönüşümleri, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.