28 Mayıs 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29369

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi telsiz ücretinden muaf kullanıcılar tarafından yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesinde zafiyet oluşturulmaması amacıyla talebi halinde, söz konusu kuruluşlara bir defaya mahsus olmak üzere 31/12/2015 tarihine kadar telsiz kurma ve kullanma izni verilir, bu tarihten itibaren telsiz kurma ve kullanma izinlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2009

27291