27 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29368

TEBLİĞ

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/21)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2015 yılında yapılacak Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteği, Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği, Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Organik Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Yem Bitkileri Üretimi Desteği ödemeleri ile uygulamalarda görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alım, satım belgesi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen belgenin ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

b) Bakanlar Kurulu Kararı: 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

d) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını,

e) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,

f) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

h) ÇKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle çiftçilerin ÇKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

ı) Enstitü: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerini,

i) Fark ödemesi desteği: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre; yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut, mercimek ve yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak kütlü pamuk üreterek satışını gerçekleştiren çiftçilere Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yapılacak ödemeyi,

j) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,

k) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

l) Fidan üreticisi: Meyve ve asma türlerinde üretim materyali ve fidan üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

m) Fide: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı çilek fidesini,

n) Fide üreticisi: Çilek fidesini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

o) Geçiş süreci: Organik Tarım Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanmasından ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,

ö) İl/ilçe keşif komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe keşif komisyonunu,

p) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

r) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

s) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

ş) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları birimlerini,

t) İTUD: İyi Tarım Uygulamaları desteğini,

u) İyi Tarım Uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

ü) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY): 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliği,

v) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alanı,

y) Kontrol tutanağı: İl/ilçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe tesis yılından itibaren beş yıl boyunca her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği Ek-20’de yer alan belgeyi,

z) Organik statü: Geçiş sürecini tamamlamış organik ürünü,

aa) Organik tarım bilgi sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, kontrol bilgileri, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

bb) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

cc) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

çç) Organik ürün sertifikası: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu organik ürünün ve organik girdinin mevzuata uygun olduğunu gösteren belgeyi,

dd) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

ee) OTD: Organik tarım desteğini,

ff) Örtüaltı kayıt sitemi (ÖKS): 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan örtüaltı kayıt sistemini,

gg) ÖKS belgesi: Düzenleme tarihi itibariyle, örtüaltı üretimi yapan çiftçilerin ÖKS’de yer alan bilgilerini gösterir belgeyi,

ğğ) Örtüaltı tarım arazisi: ÇKS’de ve Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan ÖKS’de kayıtlı arazileri,

hh) Patates siğili görülen iller: Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerini,

ıı) Patates siğili hastalığı görülen alanlar: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ile güvenlik kuşağı alanlarını,

ii) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

jj) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

kk) Sertifikalı tohum: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu,

ll) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını,

mm) Sözleşmeli üretim: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılan tarımsal üretimi,

nn) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen Fidan Sertifikasında fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen veya Standart Fidan Belgesine sahip olan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

oo) Tarım arazisi: ÇKS ve/veya OTBİS’te kayıtlı olan arazileri,

öö) Tarım parseli: Tarım arazisi sınırları içerisinde kalan ve salt tarımsal üretim faaliyeti gerçekleştirilen her bir arazi parçasını,

pp) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

rr) Tarımsal üretim sözleşmesi: 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda çiftçi ile alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmesini,

ss) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince çiftçiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, çiftçi tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

şş) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

tt) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

uu) Tohumluk bayisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

üü) Tohum sertifikası: Tohumun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

vv) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

yy) Tohum üretici belgesi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi,

zz) Tohum yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına yetiştiricilik yapan gerçek veya tüzel kişileri,

aaa) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

bbb) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,

ccc) Üretim yılı: Tek yıllık ürün türleri için ürünün hasat edildiği yılı, çok yıllık ürün türleri için ekim dikim tarihi ile son hasat tarihi arasındaki her bir yılı,

ççç) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ddd) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK): Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

eee) Yönetmelik: 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

fff) Zeytinyağı: Naturel sızma zeytinyağı, naturel birinci zeytinyağı veya ham zeytinyağı/rafinajlık zeytinyağlarını içeren naturel zeytinyağlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Denetim

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde sayılan destekleme uygulamaları, BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, il/ilçe keşif ve il/ilçe tespit komisyonları ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 6 – (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Tahkim komisyonları Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamının geri alınması hakkında karar alır. İdarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçilerin, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları hakkında karar alır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verir.

b) Yapılan incelemeler sonunda sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla destekleme ödemesinden yararlandığı belirlenen çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları yasal faizi ile birlikte iade etmeleri halinde, destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS ve ilgili kayıt sistemlerine kaydedilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Keşif ve tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği keşif ve tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin bu Tebliğde anılan destekleme ödemeleri kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

d) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

e) Fark Ödemesi Desteğine ilişkin işlemlerde tahkim komisyonlarına; illerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, sanayi ve ticaret odalarının ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ticaret borsası temsilcisi, ilçelerde ise varsa sanayi ve ticaret odaları ile ticaret borsası temsilcilerinin dahil edilmesine karar verir.

f) İlçe Tahkim Komisyonu fark ödemesi ve ilave sözleşmeli üretim desteğine ilişkin olarak ilçe müdürlüğü tarafından çiftçi bazında icmaller üzerinden düzenlenen, kesinleşmiş ilçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları il tahkim komisyonuna gönderir. İl tahkim komisyonu, ödemeye esas yapacağı incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben, il müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan il icmalini onaylayarak il tahkim komisyonu kararı ile birlikte BÜGEM’e gönderir.

g) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe tahkim komisyonunun talebi üzerine; çiftçi bazında işlediği kütlü pamuk ve elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında çiftçi icmalini il/ilçe tahkim komisyonuna gönderir. Bu icmal, il/ilçe tahkim komisyonu tarafından ilçe sınırları içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

ğ) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder. 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma, Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrikaları ve çiftçi adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alınan kütlü pamuk ürünü, bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabrikalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

h) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini kontrol eder.

ı) Zeytinyağı ürünü için zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

i) Çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgelerini, Maliye Bakanlığınca internet üzerinden paylaşılan belge doğrulama web adresinde kontrol edildikten sonra alım, satım belgelerinde herhangi bir tereddüt hâsıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapılmasını sağlar.

j) İlama Bağlı Borç ödemeleri, geçmiş yıllarda çiftçilere yapılmış haksız ödemelerin tahsili, destekleme programlarından yararlandırmama kararı iptal edilen çiftçilerin geçmiş yıllara ait ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar. Ek-24’te yer alan İlama Bağlı Borç Cetvelini onaylayarak il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile birlikte BÜGEM’e gönderir.

k) İlama Bağlı Borç ödemelerinde; yargılama gideri, vekalet ücreti, destekleme ödemesi ile mahkeme kararında varsa faiz tutarlarının Bakanlık tarafından ödenmesine dair karar alarak Ek-24’te yer alan İlama Bağlı Borç Cetveli ekinde il/ilçe tahkim komisyonu kararı ile birlikte mahkeme kararlarını BÜGEM’e gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme Uygulamalarına İlişkin Esaslar

Tarımsal destekleme başvurularının kabulü

MADDE 7 – (1) Üretim yılı içerisinde ÇKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bu Tebliğde anılan desteklemeler için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine Ek-3’te yer alan bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

(2) Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için Ek-4’te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri, Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(3) Çiftçiler, destekleme uygulama takviminde belirtilen belge teslim bitiş tarihi sona eren bir destekleme için müracaatta bulunamaz.

(4) Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenebilir. Bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(5) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir.

(6) Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kapsamında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

(7) Destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde İl/ilçe Tahkim Komisyonunca karar alınan çiftçilerin başvuruları, Ek-5’te yer alan Taahhütname-1 ve gerekli başvuru belgeleri ile birlikte kabul edilir. Destekleme öncesi işlemler tamamlanır ancak karar çiftçi lehine adli ve idari mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmayıp başvuran çiftçiye destekleme ödemesi yapılmaz.

(8) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla geçerli sayılır.

(9) Destek müracaatı esnasında usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlenen ve çiftçiler tarafından ibraz edilen alım satım belgesi, sertifika ve faturanın kopyası il/ilçe müdürlüğünce “Aslı Gibidir” onayı yapılarak dosyalanır, belgelerin aslına ise “……………………………. desteğinden yararlanmıştır” ibaresi yazılarak çiftçiye iade edilir. Bu belgelerin asılları çiftçiler tarafından beş yıl süreyle saklanır.

(10) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Büyükşehir Belediyeleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu veya kamu yararına çalışan kuruluşlarca finanse edilerek çiftçilere dağıtılan destek miktarı, çiftçilere verilecek toplam destek miktarından düşülmez. Benzeri durumlarda kurumlara kesilmiş fatura ekinde dağıtımı yapılan çiftçilere ait miktar bilgilerini gösterir onaylı liste halinde dosyaya eklenerek destekten yararlandırılır.

(11) Patates siğili hastalığı görülen illerin karantina tedbiri uygulanan alanlarında ilave destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin destekleme talep formu (Ek-4) ile birlikte ilave Ek-6’da yer alan patates siğili ilave destek talep formu ile ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İl/ilçe müdürlüğü, müracaat edilen parselleri yerinde kontrol ederek patates siğili hastalığından etkilenen ve karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarından olup olmadığını tespit eder. İlave destek talep formunun ilgili bölümlerini tanzim eder ve arazi bilgilerinin ÇKS’ye kaydedilmesini sağlar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi

MADDE 8 – (1) Çiftçilere, üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz, en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder. Yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Toprak Analiz Formu (Ek-7) ve analiz raporunun il/ilçe müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) ÇKS’ye kayıtlı olup, üretim alanı 50 dekar ve üzerinde olan her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/11/2014 tarihi ile 1/9/2015 tarihleri arasında analizi yaptırması zorunludur.

Organik tarım desteklemesi

MADDE 9 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı, 2015 yılı hasatını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş olan ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) Bu Tebliğin 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının “b” bendi için; OTBİS’de ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış tarihi olan 13/5/2016 tarihinde kayıtlı çiftçileri ve arazileri kapsar.

(3) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapılan OTBİS’de 2015 yılı hasatı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

(4) OTD ödemesi, 2015 yılı hasatı yapılmış ürün için OTBİS’de yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş üretimlere yapılır.

(5) Organik ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur. Organik ürün sertifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada, sertifikalandırılan ürünün kaynak kişisi de olanlar desteklemeden yararlanabilirler.

(6) OTD ödemesi, 2015 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan alanlarda ÇKS’ye kayıtlı ürünlerin ürün alanları üzerinden hesaplanır.

(7) OTD ödemesi, 2015 üretim yılında farklı hasat döneminde peş peşe yapılan birden fazla üretimlerde birim ödeme miktarları üzerinden tüm üretimler için hesaplanır.

(8) OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu başvurucu çiftçiye aittir.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS’e veri girişlerini ve Organik Tarım Yönetmeliğine uygun olan gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadırlar.

(10) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(11) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(12) OTD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(13) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile OTBİS’de bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB üyeleri tarafından gerektiğinde yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.OTB üyeleri; gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

İyi tarım uygulamaları desteklemesi

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler İTUD ödemesinden yararlandırılır.

a) İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan,

b) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2015 üretim yılında düzenlenmiş İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasına sahip olan,

c) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’ye kayıtlı olan,

ç) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(2) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

(4) Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitki üretim alanlarına verilen İTUD’dan faydalanamaz.

(5) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(6) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

(7) Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretimi yapan çiftçiler destekleme dilekçesinde belirtilen, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında düzenlenen ve 2015 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte Ek-8’e uygun olarak, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(8) Örtü altı için İTUD başvurusunda bulunan çiftçiler destekleme dilekçesinde belirtilen, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında düzenlenen ve 2015 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek-9’a uygun olarak hazırlanan ÖKS belgesini Ek-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(9) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek-8 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2015 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile Ek-9’a uygun olarak hazırlanan ÖKS kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir.

(10) İTUD uygulamasına ilişkin İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte İTUD’a ilişkin ön inceleme başlatılır.

(11) İTUD’de ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya mahallelerde yapılır. İTUD’de ön incelemede, İTUB üyeleri tarafından çiftçinin üretim alanının bulunduğu köy veya mahalleye gidilerek, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler köy/mahalle muhtarının da mutlaka katılımı ile karşılaştırılarak ön inceleme tamamlanır.

(12) İTUD’de ön inceleme İTU Yönetmeliği hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan haller ile İTUB üyeleri tarafından gerek duyulması halinde inceleme başlatılır.

(13) İTUD’de incelemede; İTUB üyeleri tarafından üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

(14) İTUD’de örtü altında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incelemesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

(15) İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir. İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

(16) İTUD’de ön inceleme ve inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve incelemenin yanısıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yağlı tohumlu bitkiler ve hububat baklagil fark ödemesi desteği ile ilave sözleşmeli üretim desteği

MADDE 11 – (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki listede yer alan havzalarda, 2015 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2015 yılına dair ÇKS kayıtlarını, zeytinyağı fark ödemesi desteği dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda yararlanırlar.

(2) Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2015 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler ile YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(3) Yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi fark ödemesi desteği almayı hak eden üreticiler, bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üretmeleri durumunda ilave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanır.

(4) Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu karar verir.

(5) 2015 yılında üretilerek satışı yapılan; fark ödemesi desteğine esas ürünlere Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre, zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır.

(6) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım satım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince kabul edilir. Çiftçilerin dosyalarında, listede bulunduklarını belirten kişi bilgisinin bulunduğu sayfanın firma veya borsadan ıslak imzalı fotokopisi başvuruda istenecek belgeler kapsamında yeterli görülür ve ticaret borsaları ile koordineli çalışılır.

(7) Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırılır.

(8) Fark ödemesi desteği kapsamında zeytinyağında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi ile birlikte tasiriye faturası da dikkate alınarak değerlendirilir.

(9) Fark ödemesi desteği ve ilave sözleşmeli üretim desteği için istenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

a) Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi,

b) İlave sözleşmeli üretim desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler için tarımsal üretim sözleşmesi,

c) Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belgesi.

1) Tohum fatura tarihi, tohumun kullanıldığı ekim dönemine uygun olur.

2) Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

3) Ekim tarihi itibariyle beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli olduğu ibaresi yer almalıdır.

4) Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumun ekiliş tarihinden önce olur.

5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’ye tanıtılmak üzere, Bakanlık tarafından hazırlanan programa girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde tohumculuk mevzuatına göre gerekli işlem yapılır.

ç) Zeytinyağı için tasiriye faturası;

1) Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olmalıdır.

2) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından uygun bulunup, kayıt fotokopileri üzerine “aslı görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

Yem bitkileri üretimi desteklemesi

MADDE 12 – (1) Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Destekleme ödemesinden, kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden ya da yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde vejetatif gelişme tamamlanarak uygun otlatma yapanlar yararlanır.

b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, yem baklası, iskenderiye üçgülü, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır. Yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.

c) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılmasına, valiliklerce bölgelerinde veya illerinde bulunan üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak karar verilir.

ç) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan Yapay Çayır Mera karışımları proje dâhilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan proje (Ek-10) il/ilçe müdürlüğünce onaylanır.

d) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce tarım arazisi beyan formu (Ek-11) ile müracaat eder. Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar bu Tebliğde belirtilen destekleme uygulama takvimine (Ek-2) göre yapılacaktır. İl müdürlükleri gerek gördüğü taktirde müracaat sürelerini gösteren takvimde bahsedilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirler.

e) Yonca ve korunga yem bitkilerinde çiçeklenme başlangıç döneminde hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Destekleme ödemeleri ilk hasat edildiği yıl belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden destekleme süresi boyunca her yıl yapılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak yonca ve korunga ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadının yapılacağı takip eden yılda kabul edilir.

f) Yapay çayır mera ve tek yıllık İtalyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde vejetatif gelişme tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında, destekleme ödemesine hak kazanılır.

g) Tek yıllık yem bitkileri %50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

ğ) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

h) Yem bitkileri ekilişleri ve tek yıllık silaj yapımı için hasat sırasında il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı (Ek-12) düzenlenir.

ı) Çiftçilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname-2 (Ek-13) alınır.

i) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişlerini her yıl kontrol eder ve tespit edilen alanı ve/veya parseli tutanağa bağlayarak (Ek-12), yonca ve korunga için ödeme icmalini oluşturur. Taahhüdünü ihlâl edenler varsa kontrol tutanağı (Ek-14) düzenlenir ve üretime devam edilmeyen alanı, parsel/parselleri için ödenen destekleme tutarlarını geri almak için gerekli işlemler yapılır.

j) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

k) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

l) Kaliteli kaba yem üretiminin sağlanabilmesi için münavebe uygulanması ve aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisinin arka arkaya ekilmemesi gerekmektedir. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

m) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

n) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenir.

o) Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanımının desteklenmesi

MADDE 13 – (1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz.

 

 

(2) Kanola ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce belirtilen değerler arasında alınır.

(3) ÇKS’de 2015 yılı yazlık ekilişler 2015 yılı üretim sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanım 2015 (Yazlık-2015)” bölümüne işlenecektir. ÇKS’de 2015 yılı güzlük ekilişler ise, 2016 yılı üretim sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Tohum Kullanım 2016 (Güzlük-2016)” bölümüne işlenecektir.

(4) Aynı parsele yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

(5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, Tarım Bilgi Sistemi (TBS) de yer alan sertifika veri tabanına girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz.

(6) Sistem satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir.Tohum üreticisi girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

(7) Sertifikalı tohum kullanarak ekim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

(8) 2014 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31 Aralık 2014 tarihine kadar yapamayıp, 2015 yılı başında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

(9) Başvuru sırasında, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Talep Formu (Ek-15); bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından tasdik edildikten sonra çiftçi, sertifikalı tohum kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohum sertifikasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

b) Tohumluk satış faturası;

1) Tohumluk satış faturası 1 Temmuz 2014 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın üzerine ait olduğu sertifika numarası yazılır ve onaylanır. Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

2) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

3) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

4) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken “Tohum Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçiler kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının noter onaylı nüshasını il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederler. Sertifikalı tohum kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar ve sertifikanın fotokopisi ile tohum üretici belgesini ibraz eder.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

Yurt içi sertifikalı tohum üretiminin desteklenmesi

MADDE 14 – (1) Kamu tüzel kişileri hariç, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu (YTK) olarak kabul edilen ve ÇKS’de kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen Ek-1’de listelenen türlerin tohumları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) YTK, üretimi gerçekleştireceği ildeki il müdürlüğüne, üretecekleri tohumların sertifikalandırılması için tohumluk beyannamesi verdikten sonra, güncel ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne desteklemeden yararlanmak için başvuru yaparlar.

(3) YTK birden fazla ilde tohum üretimi gerçekleştirecekse, ÇKS’ye kayıtlı olduğu ili/ilçeyi bir yazıyla tohumluk beyannamesi verdiği il müdürlüklerine bildirir. Tohumluk beyannamesi verilen il müdürlükleri o tohumculuk kuruluşuna ait Ek-16 ve Ek-18’de yer alan üretim ve destek verilerini, kuruluşun ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(4) Başvuru sırasında, YTK’dan aşağıdaki belgeler istenir:

a) YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohum yetiştirenlerin, tohum üretilen arazinin de gösterildiği ÇKS belgesi,

b) YTK sözleşmeli tohum üretimi yaptırıyor ise onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohum yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form, (Ek-18),

c) Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi, (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir, sertifikaların son teslim tarihi 30 Haziran 2016’dır.)

ç) Tohumluk beyannamelerinin ilgili il müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,

d) BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge, (Bu belge 31 Aralık 2015 tarihinden sonraki tarihli olamaz.),

e) Tohumluk satış faturası, (Faturaların son teslim tarihi 30 Haziran 2016’dır.)

f) Yurt içi sertifikalı tohum üretimi desteklemesi fatura ve sertifika icmali, (Ek-17)

g) Tarla kontrol raporu fotokopisi,

ğ) Tohumluk üretim bilgilerini içeren form, (Ek-16)

h) Sözleşmeli tohum üretimi yapılıyor ise tohum üreticisi ile tohum yetiştiricisi arasında yapılan sözleşme protokolü,

(5) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri Tarım Bilgi Sisteminde (TBS) yer alan sertifika veri tabanına girerler.

(6) YTK’nın ürettiği tohumlukların sertifikaları, bu kuruluşların ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS kaydı ile eşleştirilir. Eşleştirme sonucunda uygun bulunan başvurunun ÇKS’ye destekleme kaydı yapılır.

(7) İl/ilçe müdürlüğü YTK’nın desteklemeye konu ettiği sertifikalara ait tohumlukların üretildiği arazileri, çiftçi kayıt sisteminden kontrol edip doğruladıktan sonra, sertifikanın ön tarafına “Bu sertifikaya ait…….kg tohum, üretim desteğinden faydalanmıştır, ihraç edilemez” ibaresini koyarak onaylar.

(8) YTK destekleme bilgilerini içeren İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüklerince ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. 29 Ocak 2016 tarihine kadar sertifikalandırılmış ve satışı tamamlanmış olan türlerde, bir kuruluşa ait aynı türde ikinci bir icmal hazırlanamayacağından, YTK’lardan satışın tamamlandığına dair yazı alınarak hazırlanan hakedişler ile ilgili İcmal 1’ler il/ilçe Müdürlüklerinde askıya çıkarılır. Sertifikasyon işlemleri ve satış faturaları tamamlanmamış olanlar askıda yer almazlar. 29 Ocak 2016 tarihinden sonra sertifikasyon ve satış işlemlerini tamamlayan YTK’lar sertifikaları ve faturaları 30 Haziran 2016 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler. İl/ilçe müdürlüğü ilgili kuruluş veya kuruluşlara ait sertifika bilgilerini işleyerek alınan İcmal-1’leri kuruluşa haber vermek kaydıyla uygun görülen bir tarihte askıya çıkarır.

(9) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluş Detayında Bilgiler-1 (Ek-25) ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluş Detayında Bilgiler-2 (Ek-26) ile birlikte destekleme uygulama takvimine (Ek-2) göre BÜGEM’e gönderilir.

(10) 2015 üretim sezonunda, aynı alana güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohum üreten YTK’ları, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılır.

(11) Aynı alanda tohum üreten YTK ile bunun adına sözleşmeli olarak tohum yetiştiren çiftçilerin beyan ettikleri sertifika bilgileri uyumlu olmalıdır.

(12) 2015 üretim sezonunda (2014 güzlük ve 2015 yazlık ekilişler) üretilen tohumlar destekleme kapsamındadır.

(13) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

Yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımı desteklemesi

MADDE 15 – (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine, antepfıstığı anacı ve çeşit değiştirmede ise üretim materyali sertifika belgesine sahip olması,

c) 2013 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanların; 2015 yılı yaz ve güz dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

ç) 2014 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2014 olması halinde 2015 yılı yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz. Ancak beyanname yılı 2013 ise, 2015 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2015 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kullanılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2014 ve 2015 yılı sertifikasına sahip olması gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kapama bağ/bahçenin 2015 yılında tesis edilmiş olması,

b) Destekleme kapsamında olan yağlık zeytin çeşitlerinin; Ak Zeytin, Arbequin, Aşıyeli, Ayvalık, Belluti, Beyaz Yağlık, Butko, Çakır, Çekişte, Dilmit, Erdek Yağlık, Erkence, Eşek Zeytini, Gemlik, Girit, Görvele, Halhalı, Hamza Çelebi, Hurma Kaba, Hurma Karaca, Hursuki, Kalembezi, Karamani, Karayaprak, Kilis Yağlık, Kiraz, Küçük Topuk Ulak, Mavi, Maraş No 7, Memecik, Memeli, Nizip Yağlık, Otur, Patos, Samsun Yağlık, Sarı Haşebi, Sarı Yaprak, Sati, Saurani, Sayfi, Sinop No 1, Sinop No 2, Sinop No 4, Sinop No 6, Siyah Salamuralık, Taş Arası, Tesbih Çelebi, Trabzon Yağlık, Yağ Çelebi, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yerli Yağlık olması,

c) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması,

ç) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve bir parselin aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması,

 

 

d) Kapama zeytin ve nar bahçesi tesis edilecek alanın Marjinal Tarım Arazisi olması.

(3) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-19). Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(4) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler, en az yılda bir kez 5 yıl süreyle (çilek ve muz hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-20). Kontrollere ait tespit tutanakları il müdürlüğünce muhafaza edilir. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; verilen destekleme ödemesi, il/ilçe tahkim komisyonu kararına istinaden ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(5) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi durumunda destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya dikiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(6) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi, taraflarca imzalanacak taahhütname-3’ün (Ek-21) il/ilçe müdürlüğünün onayıyla yapılır. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup; kapama bağ/bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(7) Antepfıstığı anacı ile tesis edilen bahçelerde aşılama yapılması halinde, aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılır. Ancak Antepfıstığı anacı ile tesis edilen ve ilgili tebliğ gereğince desteklemeden yararlanmış bahçeler aşılama ile çeşit değiştirme kapsamında tekrar sertifikalı fidan kullanım desteğinden yararlandırılmaz.

(8) Yıl içerisinde yeni tescil edilen ve destekleme kapsamına alınan yağlık zeytin çeşitleri Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bildirilir.

(9) Ekonomik önemini kaybetmiş bağ ve meyve bahçeleri ile antepfıstığı anacı kullanılarak tesis edilmiş alanlarda çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır.

(10) Fidan kullanım desteğinden yararlanılmış tesislerde, dikim yılı hariç olmak üzere asgari 5 yıl sonrasında çeşit değiştirme desteklemesinden yararlanılır. Antepfıstığı dışındaki türlerde çöğür veya yoz ile kurulmuş bahçeler çeşit değiştirme desteğinden yararlanamaz. Çeşit değiştirme desteğinde desteğe tabi alan; aşılanan ağaç sayısı/dekarda yer alan ağaç sayısı oranıdır. Bu oranın 5 ve üzerinde olması gerekir.

(11) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(12) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin kira sözleşme süresi çilek ve muzda en az 1 yıl diğerlerinde en az 5 yıldır.

(13) ÇKS’de 2015 yılı yazlık dikimleri 2015 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2015 (Yazlık-2015)” bölümüne işlenecektir.

(14) ÇKS’de 2015 yılı güzlük dikimleri 2016 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2016 (Güzlük-2016)” bölümüne işlenir.

(15) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/fidelerin dikiminden veya çeşit değiştirmede aşılama öncesi veya sonrasında müracaat edebilirler.

(16) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde patates siğili hastalığı görülen illerin karantina tedbiri uygulanan alanlarında sertifikalı fidan ve standart fidan ile bağ ve bahçe tesis eden çiftçilere aldığı desteğe ilave olarak %50 fazla ödeme yapılır.

(17) Sanayilik veya ihracata yönelik çeşitlerde sertifikalı fidan kullanımına verilen %50 ilave destek uygulamasında, il/ilçe Müdürlüğü tarafından gerekli kontrol yapılarak icmal oluşturulur. Sanayilik ve ihracata yönelik çeşitler BÜGEM tarafından belirlenir.

(18) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

a) Fidan/fide kullanım desteklemesi talep formu (Ek-22),

b) Desteklemeden yararlanmak amacıyla müracaatta bulunun çiftçi adına düzenlenen satış faturası,

c) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odası gibi kamu kuruluşlarından belli oranda sağlanan fidan/fide desteklemesinden dolayı fidanın verildiği çiftçi bilgilerini içeren liste ve bu kuruluşlar adına düzenlenen satış faturası,

ç) Fidan/fide, antepfıstığı çöğürü veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,

d) Bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu,

e) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,

f) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.

(19) Talep formunda (Ek-22) bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(20) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numarası aralıkları yazılır.

(21) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken “Fidan/Fide Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler kendilerine mal edecekleri ürünler için kanuni defterlerine söz konusu ürün miktarlarını gösterir şekilde giriş kayıtlarını yaparak söz konusu defterin ilgili sayfasının/sayfalarının noter onaylı nüshasını il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederler. Talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar ve kullanmış olduğu fidanlara ait sertifika sureti ile fidan/fide üretici belgesini ibraz eder.

(22) Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu kuruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü temsil eden miktarların ÇKS'ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmasından ilgili kuruluşlar sorumludur.

(23) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine ait bilgiler, il/ilçe müdürlüklerince çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildirilir. Fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini incelemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(24) Bağ tesisinde kullanılacak asma fidanları aşılı olacaktır.

Askı ve sonrasında yapılacak iş ve işlemler

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin ödeme icmalleri İl müdürlükleri tarafından ÇKS’den alınarak oluşturulur. İlçe müdürlüklerince, ilçeye ait destekleme türüne esas İcmal 1 ile 2015 öncesi üretim yıllarına ilişkin çok yıllık yem bitkileri için düzenlenecek olan icmaller, ilçe müdürlüğünde ve ilgili köy/mahallede ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle destekleme uygulama takviminde (Ek-2) belirtilen süre ile askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Askı süresi bitiminde yapılacak itirazlar il/ilçe tahkim komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) İcmallerin askı süresi boyunca askıdaki bilgilere karşı ilgililer tarafından yapılacak itirazların il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak yapılması şarttır. Ayrıca OTD uygulamalarında hatalı bilgilerin düzeltilmesi için yetkilendirilmiş kuruluşa Ek-23 ile müracaat edilmesi çiftçinin görev ve sorumluluğundadır. Bu madde hükmüne göre yapılan yazılı itirazlar askı süresinin başlamasından itibaren değerlendirmeye alınır.

(3) Değerlendirme sonucunda İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelere aykırılık ile şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(4) Askı işlemleri sonucunda ÇKS’den alınan İcmal 2’ler ve 2015 öncesi üretim yıllarına ilişkin çok yıllık yem bitkileri için düzenlenecek olan icmaller ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylandıktan sonra il müdürlüğüne gönderilir. Bu icmaller ve merkez ilçe icmallerinin ÇKS’den alınan İcmal 3 ile uyumu il müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise çözüm amacı ile nihai mercii olarak BÜGEM’e gönderilir.

(6) Her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, İl Tahkim Komisyonu marifeti ile çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas her bir destekleme türüne göre düzenlenen İcmal 3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(7) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ait başvuru bitiş tarihlerinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler destekleme ödemelerine esas olamaz.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde anılan destekleme uygulamalarından aşağıdaki durumlarda yararlanılamaz:

a) 2015 üretim yılı ÇKS kaydı olmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

b) Bu Tebliğde anılan desteklemelere ilişkin başvurularda hizmet bedelinin yatırıldığına dair Döner Sermaye İşletmesinden alınan makbuz veya alındı belgesini başvuru evrakları içerisinde bulundurmayanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

c) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, bu Tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz edenler, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23. maddesi gereği haklarında beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamaları yönünde karar verilenler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

e) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler ile birbirini takip eden iki ve daha fazla üretim yılında nadasa bırakılan araziler bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

f) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan arazilerde, askı süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletilmesi halinde bu arazi için bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanılmaz.

g) Destekleme kapsamındaki arazilerde ara ziraati yapıldığının tespiti halinde ara ziraatı ürününe bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden hiç birisi yapılmaz.

ğ) Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanımı destekleme uygulamasında başvuru tarihinden veya tesis tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ara ziraatı yapılamaz. Yapılan kontrollerde ara ziraatı yapıldığı tespit edilen araziler destekleme kapsamı dışına alınır. Bu arazilere daha önce bu konuda destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemelerin tamamı yasal faizi ile birlikte geri alınır.

h) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlar ile fidan/fideleri üreten ve kullananlar sertifikalı tohum kullanım, sertifikalı tohum üretim, sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

ı) Kendine ait arazilerde tohum üretimi yapan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, bu alanlar için sertifikalı tohum kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

i) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler; sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

j) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemesinden faydalanamazlar.

k) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar ile yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanmayan pamuk çiftçileri fark ödemesi desteklerinden faydalanamaz.

l) Yem bitkisi ekilişlerini sigorta yaptırarak herhangi bir nedenden dolayı zarar gören ürünleri için sigorta ödemesi alanlar, ödeme aldıkları alan oranında yem bitkileri üretimi desteklemesinden faydalanamaz.

m) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden faydalanamaz.

n) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera ve otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden faydalanamaz.

o) İlin ekolojik şartlarına, yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayanlar yem bitkileri üretimi desteklemesinden faydalanamaz.

ö) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler, bu Tebliğde anılan desteklerden faydalanamaz. Ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu keşif komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler veya Orman Genel Müdürlüğünce desteklemeye başvuran çiftçi adına tahsis edilmeyen araziler, bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinden faydalanamaz.

p) 2015 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2015 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular İTU desteklemesinden faydalanamaz.

r) Örtü altı üretim yapan çiftçilerden, ÖKS’de kayıtlı olmayan çiftçi ve araziler İTU desteklemesinden faydalanamaz.

s) Açık alanlarda meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitki üretimi dışındaki araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.

ş) İTU sertifikası iptal edilen araziler, İTU desteklemesinden faydalanamaz.

t) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler İTU desteğinden, İTU desteğinden yararlandırılan araziler OTD’den faydalanamaz.

u) Bu Tebliğin 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasındakiler hariç, OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yıllarında kayıtlı olmayan çiftçiler ve araziler OTD’den faydalanamaz.

ü) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları ve ekiliş yapılmayan çayır vasıflı alanlar OTD’den faydalanamaz.

v) Geçiş süreci ürünü üretimi yapılan araziler OTD’den faydalanamaz.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince yapılır. İl Tahkim Komisyonlarınca 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler değerlendirilip karara bağlanır, gereği il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararıyla yararlandırılmazlar. Bunun takibinden il/ilçe müdürlükleri sorumludur.

(4) Destekleme ödemelerinde, idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. İdari hata sonucu ödenip, geri tahsil edilmesi gereken ödemelerden, üretici kendisine tebliğ edilen süre içerisinde ödeme yapar ise gecikme faizi alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebliğ edilen süre içerisinde yapılmaz ise tebliğ tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 19 – (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ve bu Tebliğde anılan desteklerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler, ziraat odaları, ticaret borsaları, lisanslı depo işletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) ÇKS yönetmeliği gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak fark ödemesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Yapılan örneklemelerde ilave sözleşmeli üretim desteği alan arazilerin de yer alması sağlanır. Yapılan tespitler tutanağa bağlanır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Arazi intikalleri ve mücbir sebep gibi nedenlerle döneminde destek ödemesi yapılamayan çiftçilere ait desteklemelere ilişkin iş ve işlemler ayrı olarak yapılır.

(6) Bu Tebliğde anılan destekleme ödemelerinde; 2015 üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçiler için;

a) Yem Bitkileri Üretimi Desteği ödeme taksit/taksitleri ile destekleme tutarları, desteklemeye esas şartların devamı halinde mirasçılarının müracaatı üzerine arazinin intikalinin yapılması ve/veya taahhütnamenin yenilenmesi halinde mirasçılarına ödenir.

b) OTD ödemelerinde; OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı, 2015 yılı hasatını gerçekleştirmiş ve ürettiği ürüne organik ürün sertifika düzenlenmiş olup, mücbir sebeplerle organik tarım faaliyeti sona eren çiftçinin ve arazisinin faaliyetini devam ettiren OTBİS’de ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı birinci derece yakını çiftçiye/tüzel kişi ortaklarına veya faaliyeti sona eren çiftçinin ortağı olduğu tüzel kişiye ve aynı araziye de, il/ilçe tahkim komisyonlarınca uygun bulunmak şartıyla yapılır. Bu durumda faaliyeti devam ettiren çiftçinin ve arazinin, OTBİS’de ve ÇKS’de 2016 üretim yılında kayıtlı olması şartı aranır. Bu durumdaki 2015 üretim yılında kayıtlı arazilerden kadastro geçmesi halinde arazilerde arazinin tanım bilgilerinin değişmesi veya çeşitli nedenlerle OTBİS’de ve ÇKS’de 2016 üretim sezonu arazi kayıtlarında yapılan düzeltmeler nedeni ile 2015 ve 2016 yılı arazi bilgilerinin uyuşmaması halinde, arazinin devam eden aynı arazi olması kaydı ile tebliğde belirtilen diğer şartları taşıması ve il/ilçe tahkim komisyonlarınca uygun bulunması halinde OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 yılı hasatı gerçekleştirmiş ve üretilen ürüne organik ürün sertifikası düzenlenmiş bu araziler de destekleme kapsamına alınır. 2015 yılı hasatı için organik ürün sertifikasının birinci dereceden yakını çiftçiye/tüzel kişi ortaklarına veya faaliyeti sona eren çiftçinin ortağı olduğu tüzel kişiyede düzenlenmesi halinde bu çiftçilerede OTD ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde destekleme ve/veya kalan taksitlerin ödemesi yapılmaz.

c) Diğer destekleme ödemelerinde; 2015 üretim yılına esas ÇKS müracaatını yaptıktan sonra vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin varsa diğer mirasçılardan alacağı muvafakatname ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

(7) Mücbir sebeplerden (savaş, yangın, sel, heyelan ve deprem gibi tabi afetler v.b.) dolayı mahsul elde edilememesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen bir hafta içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından yerinde tespit edilip belgelendirilmesi zorunludur.

(8) Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği ve Yem Bitkileri Üretimi Desteği uygulamalarında; başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde ekim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, ekilişin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden onaylı kontrol tutanağını ister ve ödemeye esas icmali hazırlar.

(9) Patates siğili hastalığı görülen illerde karantina uygulanan bulaşık alanlar ve/veya oluşturulan güvenlik kuşağı alanlarında, il/ilçe müdürlüğü müracaat edilen parsellerde desteklemeye tabi ürünlerin ekilip ekilmediğini kontrol ederek sonucuna göre arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(10) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak bu Tebliğde yer almayan oluşacak problemlerin çözümünde il/ilçe tahkim komisyonları yetkili ve sorumludur.

Finansman ve ödemeler

MADDE 20 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bu Tebliğde anılan 2015 yılı tarımsal desteklemelere konu ürünler ve destekleme miktarları Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bu Tebliğe esas Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Ödemeler Bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 21 – (1) 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/14),

(2) 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2014/16),

(3) 27/9/2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/46),

(4) 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/18),

(5) 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/19),

(6) 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21),

(7) 10/9/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23),

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.