27 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29368

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 25/05/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-40

Konu         : Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü, 1118 No.lu Parsel

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 1118 no.lu parseldeki 2.392,94 m2 yüzölçümlü konut altı ticaret alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 136.000 (Yüzotuzaltıbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Turgut KORKMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Turgut KORKMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 135.000.- (Yüzotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlyas ÇETİNKAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlyas ÇETİNKAYA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 134.000.- (Yüzotuzdörtbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Yaşar YAMAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar YAMAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.