27 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29368

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Genel Kurul Kararı

Karar Tarihi    : 26/05/2015

Karar No         : 886

Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 28/04/2015 tarihli ve 732 sayılı kararının yeniden gözden geçirilmesi ile iletişimin istihbari amaçlı değerlendirilmesine ilişkin taleplerine yönelik olarak, yargıda ihtisaslaşmaya gidilmesi çerçevesinde yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi hususundaki 18/05/2015 tarihli ve 248-69551398 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 14/03/2014 tarihli ve 556 sayılı kararıyla, 6526 sayılı Kanun’un 1 inci maddesiyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan, “Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun mülga 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerine yapılmış atıflar ağır ceza mahkemelerine; bu mahkemelerin üyelerine yapılmış atıflar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesine yapılmış sayılır…” hükmünce, 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ile 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki, “Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” yönündeki aynı içerikli düzenlemelere yapılan atıf doğrultusunda, önleme (istihbari) amaçlı olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve görevli mahkemenin Ankara 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi olarak belirlenmesine karar verildiği,

Anılan Kanunlardaki, “Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan birimin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” hükmünün, 17/04/2014 tarihli ve 6532 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki, 27/03/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun’un 5 inci maddesiyle değişik 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 7 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ve yine 6638 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesiyle değişik 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Yetkili ve görevli hâkim, Ankara ağır ceza mahkemesinin üyesidir.” yönündeki hükmü ile değiştirilmesi nedeniyle, konu yeniden değerlendirilerek; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi’nin 28/04/2015 tarihli ve 732 sayılı kararı ile, “Önleme amaçlı olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında yetkili ve görevli hâkim, “Ankara ağır ceza mahkemesi üyesi” olarak belirtildiğinden, Ankara ağır ceza mahkemelerinde yetkili bulunan bütün ağır ceza mahkemesi üyelerinin yetkili ve görevli olduğu, bu nedenle Ankara ağır ceza mahkemesi üyelerinin Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek nöbet çizelgesi doğrultusunda bu görevi yerine getirmelerine…” karar verildiği,

Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın mezkûr konuda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin talebi değerlendirilerek; 02/12/2014 tarihli ve 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 39 uncu maddesiyle, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına eklenen, “Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir...” hükmü ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna mahkemeler arasında ihtisaslaşmaya gitme yetkisinin verildiği,

Bu kapsamda, anılan Kanun değişikliklerinden sonra, önleme (istihbari) amaçlı olarak iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında gizliliğin korunması ve karar mekanizması ile denetimde etkinliğin sağlanması bakımından, Ankara ağır ceza mahkemelerinden hangi üyelerinin karar vereceğinin belirlenmesinin uygun olacağı; bu bağlamda daha önce anılan kararları vermekle yetkilendirilen Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ek 7 nci maddesi, 10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesi, 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 6 ncı maddesinde belirtilen düzenlemeler doğrultusunda, iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması konularında karar vermek üzere Ankara 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin yetkilendirilmesine,

Bu çerçevede mahkemeye gelecek işlerin mahkeme başkanı tarafından yapılacak iş bölümüne ve/veya nöbet çizelgesine uygun olarak koordineli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.