26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

EKLER:

 

Ek-1    Mermer-Doğaltaş Ebatlama, Kesimci ve Yüzey İşlemcisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2    Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3    Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4    Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5    Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı