26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ekonomik, toplumsal ve bilimsel olarak dünya ölçeğinde büyük bir yer kaplayan tüketici ürünleri alanında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini merkezileştirmek, Üniversite-sanayi işbirliğine ortam ve süreklilik sağlayarak, teknolojik yaratıcılıkta ve endüstriyel gelişmelerde temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığı ile rekabet gücünü arttırmak ve Üniversitenin bilimsel ve teknik altyapısını, ilgili kurumların deneyimi ile birleştirerek sinerji yaratmak için oluşturulacak işbirliğinin esaslarını tespit etmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tüketici ürünleri ve teknolojileri konularını inceleyen akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşmak,

b) Sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak, strateji geliştirmek,

c) Konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yayınlar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak,

ç) Üniversitedeki öğrenci ve araştırmacıların bu konudaki temel bilgilerini artırmak için ders, seminer ve diğer bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,

d) Üniversitede yapılan ilgili diğer çalışmaların endüstri-Üniversite ortaklığı yönüyle desteklenmesini sağlamak,

e) İlgili akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bünyesinde toplayarak projelere aktif katılımlarını sağlamak ve bu amaçla onlara rehberlik yapmak,

f) Merkez ile ilgili yapılacak teknik araştırmalar için gerekli donanım ve teçhizatın altyapısını sağlamak ve bu altyapının Merkez içindeki ve dışındaki araştırma ve uygulamalarda kullanılması için girişimlerde bulunmak,

g) Üniversite içinde ve dışında Merkez ile birlikte çalışmak isteyen araştırmacı ve uygulayıcıların çalışmalarının Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygunluğunu ve katkısını inceleyip, yeni ortak çalışma alanları tanımlamak,

ğ) Uluslararası ortamda oluşan yeni teknoloji ve uygulama yöntemlerini inceleyip, en uygun teknolojinin Türkiye’de sanayi kuruluşları ile pratik düzeyde uygulanmasına destek vermek ve bu amaçla araştırma ve geliştirme amaçlı çalışmalar yapmak,

h) Konuyla ilgili olarak kişi ve kuruluşlardan gelecek taleplerin akademik bölümler ile birlikte ele alınıp, uygun çözüm yollarının bulunmasına öncülük etmek,

ı) Konu ile ilgili politikaların belirlenmesi konusunda, ilgili kuruluşlara destek vermek,

i) Yeni teknoloji, yöntem ve politikalar konusunda gerekli araştırma ve uygulama çalışmalarını yapmak ve bunların uluslararası uygulamalarını belirlemek,

j) Endüstri-Üniversite ortaklığı, tüketici ürünleri ve teknolojileri konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak,

k) Merkezin ana faaliyet alanı olan tüketici teknolojileri alanında bilgi paylaşımı amaçlı ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler düzenlemek,

l) Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda projeler hazırlamak, sunmak, bu projelerde yer almak ve yürütmek,

m) Araştırma sonuçlarının uygulamaya ve ürüne dönüşmesinde sanayi kuruluşları ile ortak biçimde teknolojinin ticarileşmesini ve böylece uygulanabilirliğini arttırarak ekonomik büyümeyi canlandırmaya yardım etmek,

n) Sanayi kuruluşları ile birlikte bilimsel amaçlı ortak eğitim, araştırma ve proje faaliyetlerinde bulunmak, buna uygun eğitim materyali, içeriği, teknoloji ve ekipmanların oluşturulmasında rol almak,

o) Üniversitenin değişik bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencilerin evrensel düzeyde eğitim-öğretim görmelerine katkıda bulunmak,

ö) Tüm bu etkinlikler ile ulusal ve evrensel bilgi birikimine, teknolojik gelişmelere ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunmak,

p) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer ilgili faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunca onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanıyla birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda eğitime destek vermek,

ç) Merkez faaliyetlerini ve hizmetlerini geliştirmek amacıyla bir platform hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları, Vestel Elektronik A.Ş. temsilcileri ile Üniversite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkezin faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.