26 Mayıs 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29367

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerini, akademik ve idari personeli, ilgi duyabilecekleri sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek.

b) Üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik birikimlerinden yararlanarak; toplumsal sorumluluklarının farkında olup, sorunlara takım çalışmasıyla çözüm üreten bireyler olarak varlık göstermelerine katkı sağlamak.

c) Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle; toplumun her kesiminin (çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, engelliler, çevre ve hayvanlar) yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

ç) Toplumsal sorunlar karşısında, yaşanılabilir bir dünya için analitik çözümler üreterek, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere destek vermek.

d) Bu amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sosyal sorumluluk alanında öncelikle gençler olmak üzere toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmek, gözlem ve araştırma etkinlikleri düzenlemek.

b) Sosyal sorumluluk projelerini tanıtıcı etkinlikler yapmak.

c) Öncelikle çocukların, kadınların, gençlerin, engellilerin ve yaşlıların sosyal, kültürel gelişimleri ve bu grupların ekonomik olarak iyileştirilmesine yönelik, öğrencilerle, akademik ve idari personelin aktif katılımlarıyla yürütülecek sosyal sorumluluk projelerini hazırlamak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek, hayata geçirmek ve yönetmek.

ç) Uzay bilimleri ile ilgili birikim ve kültürü öğrencilere ve halka tanıtmak.

d) Merkezi, amaçlarına uygun olarak kullanmak ve çalıştırmak.

e) Diğer üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla iş ve güç birliği yaparak, ortak proje çalışmaları yürütmek.

f) Kurum ve kuruluşlara bilimsel danışmanlıklarda bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde konuyla ilgili bilim merkezi oluşturmak, bunların çalıştırılmasını sağlamak ve bu konuda, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Projelere katılan öğrencilere, dahil oldukları etkinlik alanı çerçevesinde ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilmesini gerçekleştirmek, (yaratıcı drama, iletişim ve benzeri) öğrencilere mesleki deneyim ve uygulama olanağı sağlamak.

h) Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin katılımlarının sağlanacağı, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinlikleri hayata geçirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç (3) yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevlendirilmesi Mütevelli Heyet Başkanlığınca onaylanır. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan da aynı şekilde görevden alınabilir.

(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün diğer bir görev, rahatsızlık, istifa ve benzeri nedenlerle görevi başında bulunmadığı veya ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görevi yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin yönetiminden sorumlu en üst amir olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak ve Merkezle ilgili etkinlikleri gerçekleştirmek.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek ve bu konularda Üniversite içinde koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin çalışmasına ilişkin diğer kararları almak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak, toplantılara başkanlık etmek.

e) Üniversite öğrencilerince kurulacak; Merkez ile ilgili kulüplerin çalışmasına katkıda bulunmak ve onlara yol göstermek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından, Rektör tarafından üç (3) yıl süreyle görevlendirilen iki (2) öğretim elemanıyla birlikte toplam üç (3) üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmeleri Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkez Müdürünün önerdiği yıllık çalışma programı, gelir-gider bütçesi ile ilgili önerileri değerlendirmek ve görüşünü bildirmek,

c) Merkezin faaliyet raporunu ve programlarını inceleyip onaylamak, gelecek yıla ait çalışma programlarının esaslarını belirlemek,

ç) Merkezin çalışma alanına giren tüm konularda öneriler ve projeler geliştirmek, proje önerilerini değerlendirmek ve Merkez Müdürünün yapacağı işleri belirlemek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkez Müdürünün uygun görmesi halinde Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Merkez Danışma Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

(2) Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez ve olağanüstü hallerde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarında danışmanlık yapmak.

b) Üyelerinin geliştireceği veya Merkez organlarınca istenen hususlarda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.