24 Mayıs 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29365

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki lisans, lisansüstü ve önlisans programlara ilişkin yaz dönemindeki eğitim-öğretimle ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.”

MADDE 2  – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“ı) Misafir öğrenci: Başka üniversitenin öğrencisini,”

“i) UZEM: Uzaktan öğretim yapan programları düzenleyen birimi,”

MADDE 3  – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Yaz dönemi, eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında Rektör tarafından atanan dört öğretim üyesi ve Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan Yaz Dönemi Koordinasyon Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminin süresi 6 haftadan az olamaz. Bu süreye ara sınavlar da dâhildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) Yaz döneminde açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim yönetim kurulunun kararı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden onbeş gün öncesine kadar belirlenir.”

“(3) Yaz dönemindeki bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Bir dersin gruplara bölünmesi, ancak öğrenci sayısının her grupta en az 40 öğrenci bulunması durumunda gerçekleştirilebilir. Senato bu sayıları artırabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısına, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karar verilir.”

“(6) Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde yaz döneminde eğitim-öğretim yapılmamaktadır. Ancak, UZEM öğrencileri ilgili bölüm/programın örgün öğretiminde varsa ve ders açılmışsa bu dersi ilgili birimden alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 –  (1) Yaz döneminde açılacak dersi verecek öğretim elemanı, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun onayı ile belirlenir.

(2) Bir öğretim elemanına, yaz döneminde en çok 13 ulusal kredilik dersin karşılığında ücret ödenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci, beşinci, yedinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz dönemi programına yapılacak misafir öğrenci ön başvuruları elektronik ortamda kabul edilir, kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre yürütülür.”

“(2) OMÜ yaz döneminden bir öğrenci 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş ders alabilir. Bir öğrenci öğrenim süresi boyunca 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş dersi başka üniversiteden alabilir.”

“(5) Yaz dönemine ait akademik takvim aralığında staj yapacak olan öğrenciler, yaz dönemi programıyla çakışmayacak şekilde stajını düzenlemek zorundadır. Ders dönemiyle staj takviminin aynı anda yürütülmesi, ilgili birimlerin sorumluluğu ve yetkisindedir.”

“(7) Yaz döneminde, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan OMÜ öğrencilerinden, FF ve FD’li ya da alt yarıyıllardan almadığı dersi olan öğrenciler öncelikle bu dersleri alırlar.”

“(9) Öğrencinin kaydolmak istediği ders kayıtlı olduğu birimde açılmadığı takdirde; bu dersi, Üniversite içinde bir başka birimden alabilmesi için o öğrencinin kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunca denk ders olarak tanımlanması gerekir.”

“(10) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin OMÜ yaz döneminde açılmaması durumunda, öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün, yerleştiği yıla ait taban puanına eşit veya daha yüksek puanda öğrenci kabul eden üniversitenin yaz döneminden/okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, yaz dönemi akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine teslim eder. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir.”

“(11) OMÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumlarının yaz döneminde/okulunda alıp başarmış olduğu dersleri için harfli başarı notu verilir. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel ağırlıklı not ortalaması hesabına katılır.”

“(5) Yaz dönemi tek ders sınavına, yaz dönemine kayıtlı öğrenciler, yaz döneminde kayıtlı oldukları ve devam şartını yerine getirdikleri dersler için başvurabilirler.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/5/2014

29004