23 Mayıs 2015 Tarihli ve 29364 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7697  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7594  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2015/7699  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2015/7706  3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

2015/7695  Doğum Yardımı Yönetmeliği

—   Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

––  Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)

––  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/12)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/14)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/16)

—   2015 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2015 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2015 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2015 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim, ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

KURUL KARARI

—   Milli Eğitim Kalite Çerçevesi ile İlgili 6/3/2015 Tarihli ve 2015/6 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/74, K: 2014/201 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/35, K: 2015/40 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/5/2015 Tarihli ve E: 2015/34, K: 2015/48 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri