23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIKLARI VE

ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN YETİŞEN

SUBAYLARA AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/1977 tarihli ve 15932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Organlar ve Görevleri:

Fakülte ve yüksek okul askeri öğrenci komutanlıklarının organları, kuruluş ve kadrolarda gösterilen organlarla, yüksek disiplin kurulundan ibarettir.

Yüksek disiplin kurulu, fakülte ve yüksek okul askeri öğrenci komutanının başkanlığında; öğrenci amiri, sınıf subayları, sınıf öğretmenleri ile eğitim ve istihbarat kısım amirinden oluşur. Kurulun sekreterlik faaliyetleri, fakülte ve yüksek okul askerî öğrenci komutanlığınca görevlendirilecek personel tarafından yürütülür. Bu kurul aynı zamanda ceza inceleme kurulu olarak görev yapar.

Yüksek disiplin kurulu, kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin ile ilgili safahatını ve yapılan işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyerek, fakülte ve yüksek okul askerî öğrenci komutanlığından ilişiklerinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir. Fakülte ve yüksek okul askerî öğrenci komutanlığından ilişiğinin kesilmesi hakkındaki karar, ilgili kuvvet komutanının Jandarma Genel Komutanının veya Sahil Güvenlik Komutanının yahut yetki verecekleri makamın onayı ile yürürlüğe girer. Kurul bu maksatla;

a) Kurula sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suç ve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını, suç ve disiplinsizliklerin niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirlerince yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceler.

b) Öğrencilerin bağlı oldukları sınıf subayını, hakkında karar verilecek öğrenciyi ve gerek duyduğu takdirde ilgili diğer personeli dinler.

c) Kurula sevk edilen öğrencinin; fakülte ve yüksek okul askerî öğrenci komutanlığından ilişiğinin kesilmesine veya ikaz edilmesine karar verir.

Kararların verilmesi, karar dosyasının tanzimi ve uygulanmasına ilişkin hususlar yönergede açıklanır.

Fakülte ve yüksekokullar askerî öğrenci komutanlıkları tarafından kadro ve noksan atamalar nedeniyle yüksek disiplin kurulu için yeterli üye bulunamaması halinde, bağlı olduğu bir üst komutanlıkça bu kurul oluşturulur. Bu şekilde de kurulun oluşturulamaması halinde, kuvvet komutanlıkları tarafından yetkilendirilmek kaydıyla başka bir okulun yüksek disiplin kurulu, bu Yönetmelik esaslarına göre yüksek disiplin kurulu görev ve yetkilerini yürütür.

Fakülte ve yüksek okul askerî öğrenci komutanlığı teşkil edilmeyen yerlerde, fakülte ve yüksek okul öğrenci birlik komutanlıklarının bağlı bulundukları okulun yüksek disiplin kurulları, disiplin kurulları (ceza inceleme kurulları) ve öğrenci disiplin kurulları fakülte ve yüksek okul askerî öğrencilerinin disiplin ile ilgili işlemlerini yapmaya yetkilidirler.

Kadro organları ile yüksek disiplin kurulunun üyeleri, görevleri, çalışma usul ve esasları ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “okul disiplin kurulunca” ibaresi “yüksek disiplin kurulunca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi “Disiplin Esasları:” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Askeri öğrencilikten çıkarılma:

a. Fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri adına öğrenim yapan askerî öğrenciler aşağıdaki hallerde askerî öğrencilikten çıkarılırlar.

(1) Yüksek disiplin kurulu kararı ile;

(a) Disiplin notunun tamamını kaybedenler,

(b) Disiplin notuna bakılmaksızın;

1) Askerî öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde askerî öğrenci olma niteliğini kazanamadıkları en az iki disiplin amirinin ve rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler,

2) Askerî öğrenciliğe giriş koşullarını taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile öğrenimleri süresince bu koşulları kaybedenler,

3) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı (homoseksüellik, gayri tabii mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler; uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenler yahut öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler,

askerî öğrencilikten çıkarılır.

(2) Yüksek disiplin kuruluna sevk edilmeden;

(a) Yetkili hastanelerin sağlık kurulları tarafından verilecek rapora dayanılarak sağlık durumları bakımından askerî öğrenciliğe devam olanağı kalmayanlar,

(b) İlgili Kuvvet Komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının müsaadesi olmadan, kendi istekleri ile öğrenim dallarını ya da okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştirenler,

(c) 14 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde okudukları okuldan mezun olamayanlar,

(ç) Öğrenim gördükleri fakülte ve yüksek okullar tarafından öğrencilik hakkı sona erdirilenler,

(d) Diğer ilgili mevzuatta belirtilen eylemlerinden dolayı askerî öğrencilik hukukunu kaybedenler,

askerî öğrencilikten çıkarılır.

b. Bu madde uyarınca askerî öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verilen askerî öğrenciler, gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de kararın kesinleşmesine kadar komutanlıktan uzaklaştırılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bu süre içinde resmî elbise giyemezler, ancak askerî öğrencilik statüleri devam eder.

c. Askerî öğrencilikten yüksek disiplin kurulu kararı ile çıkarılma işlemleri, yetkili makamın onayı ile kesinlik kazanır.

ç. Askerî öğrencilikten çıkarılma ve buna ilişkin onay ve uygulamayla ilgili diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmelikte yer alan EK-A, EK-B, EK-C ve EK-D yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.