23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRİRKEN ÖLEN VEYA ENGELLİ

HALE GELENLERE TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; barışta ve seferde, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında aylık bağlanmaması veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince tazminat ödenmemesi kaydıyla, ölenlerin dul ve yetimlerine, askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelenlerin ise kendilerine ödenecek tazminata ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1076 sayılı Kanuna veya 1111 sayılı Kanuna tabi olarak askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması veya 2330 sayılı Kanun kapsamında tazminat ödenmemesi kaydıyla, ölenlerin dul ve yetimleri ile askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelenleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1076 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 1111 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tazminatın Ödenmesinin Şartları, Ödeme Yapılmayacak Haller,

Tazminat Tutarı ve Hak Sahipleri

Tazminatın ödenmesinin şartları

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;

a) 1076 sayılı Kanuna tabi yükümlüye tazminat ödenebilmesi için, ölümünün veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesinin;

1) Yedek subaylar için, askerliğe sevk edildiği tarih ile sınıf okulunda geçen sürenin bitiş tarihi,

2) Milli Eğitim Bakanlığı emrine yedek subay öğretmen olarak tefrik edilenler için askerliğe sevk edildikleri tarih ile temel askerlik eğitimi süresinin bitiş tarihi,

3) Kısa dönem erbaş ve er olarak askerlik hizmetine alınanlar için, askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla askerliğe sevk edildikleri tarih ile askerlik hizmet süresinin bitiş tarihi arasında meydana gelmiş olması,

b) 1111 sayılı Kanuna tabi yükümlüye tazminat ödenebilmesi için, ölümünün veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesinin; askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla (askerliğe başlamadan önce bir hastalığı veya bir olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı olan ancak, askerliğe başladıktan sonra bu hastalığı veya olaya veya kazaya bağlı rahatsızlığı tespit edilenler hariç) askerliğe sevk edildiği tarih ile askerlik hizmet süresinin bitim tarihi arasında meydana gelmiş olması,

c) Yükümlünün gerek süresinden önce, gerekse süresinde terhis edilmiş olsa bile, devam eden tedavisi sonucunda askerliğe elverişsiz hale gelecek şekilde engelli hale gelmesi,

ç) Yükümlünün ölümü halinde dul ve yetimlerinden herhangi birine, engelli hale gelmesi durumunda ise kendisine 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması ya da 2330 sayılı Kanun kapsamında tazminat ödenmemiş olması,

d) Engelli hale gelenlerin kendisinin veya vasisinin, ölenlerin dul ve yetimlerinin müracaatı,

e) İlgili komisyon tarafından tazminat ödenmesi kararı verilmesi

gereklidir.

(2) Birinci fıkradaki koşulların gerçekleşmesi kaydıyla yükümlünün;

a) Hava değişiminin askerlik hizmetinden sayılan bölümünü aşan süre içerisinde hava değişimine neden olan hastalık nedeniyle askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesi veya ölmesi,

b) Kışlada geçen ve askerlik hizmetinden sayılmayan istirahat süreleri ile hizmetten men cezalarının infaz süreleri içerisinde askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesi veya ölmüş olması,

tazminat ödenmesine engel değildir.

Ödeme yapılmayacak haller

MADDE 5 – (1) Yükümlünün;

a) Ölümüne veya engelli hale gelmesine neden olan durumun gerçekleştiği tarihte, bakaya, firar, izin tecavüzü, kısa süreli kaçma, hava değişimi tecavüzünde bulunması,

b) Engelli hale gelmesine sebep olan fiilin kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek veya askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçlarından en az birini oluşturması ve bahse konu suçlardan cezası ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş olması veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa dahi hüküm giymesi,

c) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan süreler hariç olmak üzere askerlik hizmetinden sayılmayan süreler içerisinde iken ölümü veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesi,

ç) Ölümü ve askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesinin intihar veya intihara teşebbüs sonucu meydana gelmesi,

d) Ölümüne veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesine neden olan hastalık veya arızaların askere sevk tarihinden önce de mevcut olduğunun, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan süreler içerisinde oluşmadığının Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca tespit edilmesi,

e) “Askerliğe Elverişli Değildir.” kararlı sağlık kurulu raporu bulunsa dahi, bu raporun verilmesine neden olan hastalık ve yaralanmanın, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamedeki cetvele göre maluliyete yol açmamış olması,

hallerinde bu tazminat ödenmez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerde bulunmaları nedeniyle haklarında adli soruşturma ve kovuşturma yapılan yükümlülere bu işlemler sonuçlanana kadar tazminat ödenmez. Bu durumda olanların yaptıkları tazminat başvurularına soruşturma ve kovuşturma sonucuna göre işlem yapılır.

Ödenecek tazminat tutarı

MADDE 6 – (1) Ölenlerin dul ve yetimlerine, 400.000 gösterge rakamının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.

(2) Engelli hale gelenlere, Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tespit edilecek maluliyet derecelerine göre aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.

 

ENGELLİLİK DERECESİ

ÖDENECEK TAZMİNAT GÖSTERGESİ

1

2

3

4

5

6

400.000

360.000

330.000

300.000

270.000

240.000

 

(3) Bu tazminat bir defaya mahsus ödenir. Daha sonra engelli durumunun arttığı ve maluliyet derecesinin yükseldiği gerekçesiyle yeni bir ödeme yapılmaz. Ayrıca tazminattan damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz ve ödenecek tazminat haczedilemez.

Hak sahipleri

MADDE 7 – (1) Ölenlerin dul ve yetimlerine ikinci fıkrada belirtilen oranlarda ödeme yapılır.

(2) Ölen personel;

a) Bekar ise % 50 anneye, % 50 babaya,

b) Evli ve çocuksuz, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %50 anne ve/veya babaya,

c) Evli ve çocuksuz, anne ve baba vefat etmiş ise %100 eşe,

ç) Evli ve çocuklu, anne ve baba hayatta ise %50 eşe, %25 çocuğuna, %25 anne ve/veya babaya,

d) Evli ve çocuklu, anne ve baba vefat etmiş ise %50 eşe, %50 çocuğuna,

ödeme yapılır.

(3) Anne ve baba ile çocuklar kendi içinde eşit olarak mirasçıdırlar.

(4) Engelli hale gelenlerde ise yükümlünün kendisine veya vasisine ödeme gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tazminat Kararına Esas Belgeler, Müracaat Usulü, Ödeme İşlemleri ve

Başvuru Süresi

Tazminat kararına esas belgeler ve belgeleri temin edecek makamlar

MADDE 8 – (1) Müracaat sahipleri aşağıdaki belgeleri temin ederler:

a) Engelli hale gelmede;

1) Tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numarası,

2) Asker hastanelerince 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenerek yükümlüye verilmiş olan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık kurulu raporu,

3) 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde alınacak belge,

4) Terhis belgesi,

5) Vesayet altında bulunan yükümlüler adına yapılacak müracaatlarda vasi belgesi.

b) Ölümlerde;

1) Dul ve yetimlere ait tazminat talep dilekçesi ve banka İBAN numaraları,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, veraset ilâmı, ölüm raporu,

3) 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında yükümlünün dul ve yetimlerine aylık bağlanmasına ilişkin işlemlere başlanıp başlanmadığı ve malul kabul edilip edilmediğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden son bir ay içerisinde alınacak belge.

(2) İdare tarafından aşağıdaki belgeler düzenlenir:

a) Engelli hale gelenlerde;

1) Varsa olayın cereyan tarzı ile engelli hale gelmeye konu teşkil eden durumu açıklayan kaza veya olay tutanakları ve raporları, olayla ilgili adli ve idari tahkikat raporları,

2) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde asker hastaneleri tarafından düzenlenmiş "Askerliğe Elverişli Değildir" kesin kararlı rapor esas alınmak suretiyle, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca, Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre belirlenmiş engellilik derecesine yer veren belge,

3) 2330 sayılı Kanun kapsamında tazminat ödenmediğine dair askerlik hizmetini yaptığı Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenecek belge,

4) Kişinin engelli hale gelmesine neden olan durumun gerçekleştiği tarihte, bakaya, firar, kısa süreli kaçma, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzünde bulunup bulunulmadığını belirten belge,

5) Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek ve/veya askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçundan hüküm verilip verilmediği hususlarına açıklık getiren belgeler.

b) Ölüm hallerinde, (a) bendinin (1), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgeler.

(3) Birinci fıkrada yer alan belgelerden herhangi birinin eksikliği halinde birlik komutanlığı veya kurum amirliği tarafından müracaat sahibi ile irtibata geçilerek eksik belgeler tamamlatılır.

Müracaat usulü ve yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Hak sahipleri, banka İBAN numaralarını da belirttikleri tazminat talepli dilekçelerine, engelli hale gelme için 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde, ölümlerde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeleri ekleyerek yükümlünün görev yaptığı birliğin bağlı olduğu en az tugay veya eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında en az alay ve eşidi) birlik komutanlığı veya kurum amirliğine iletilmek üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederler.

(2) Askerlik şubesi başkanlıklarına yapılan müracaatlar, yükümlünün görev yaptığı birliğin bağlı olduğu en az tugay veya eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında en az alay ve eşidi) birlik komutanlığı veya kurum amirliğine gönderilir.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya İl Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belgenin, müracaat tarihinden önceki son bir aylık süreye ilişkin olması gerekir.

(4) Müracaat edilen birlik komutanlığı veya kurum amirliğince; hak sahipleri tarafından verilen belgelere, engelli hale gelme için 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ölüm halleri için aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler eklenerek dosya tekemmül ettirilir. Tekemmül eden her dosya için EK-1’de yer alan form düzenlenir.

(5) Tekemmül ettirilen dosya Kuvvet Komutanlıklarınca dizinli ve iki suret olarak Tazminat Komisyonu Başkanlığının sekretarya hizmetini yürütmekle sorumlu Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar ise tekemmül ettirdikleri dosyaları doğrudan bağlı bulundukları komutanlığın personel başkanlığına gönderirler.

(6) Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; yükümlünün askerliğe elverişsiz hale gelmesine neden olan hastalık veya arızasının askere sevk tarihinden önce mevcut olup olmadığının, eğer askerlik süresi içerisinde oluşmuşsa engellilik derecesinin tespiti için sağlık raporlarını Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderir ve sonuçlarını dosyaya dâhil eder.

(7) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları da aynı maksatla yükümlüye ait “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporlarını engellilik derecesinin tespiti için Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderirler ve sonuçlarını dosyaya dâhil ederler.

(8) Dosya, içeriğinin tamamlanması ve kontrolünü müteakip Tazminat Komisyonuna sunulur.

(9) “Askerliğe Elverişli Değildir” kesin kararlı rapor esas alınmak suretiyle, 1053 sayılı Nizamname hükümlerine göre engellilik derecesinin tespit edilememesi halinde ilgilinin, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek asker hastanesine askerlik şubesi başkanlığı aracılığı ile sevki yapılarak yeniden rapor alması sağlanır.

(10) Başvurunun yapılması ile başlayan süreç içerisinde yer alan makamlarca, 4 üncü maddede yer alan şartlara aykırılığın ya da 5 inci maddede belirtilen hallerin eldeki mevcut bilgi/belgelerle tespiti durumunda başvuru sahibine gerekçesi bildirilmek suretiyle menfi cevap verilir.

Tazminat komisyonu teşkili ve onay makamı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğe göre tazminat ödenmesi kararı Millî Savunma Bakanlığında, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında kurulacak bir komisyon tarafından verilir.

(2) Millî Savunma Bakanlığı Tazminat Komisyonu, toplantıya katılan en kıdemli üyenin başkanlığında; Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Maliye Başkanlığı Mali Yönetim ve Kontrol Daire Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı, Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı, Kara Kuvvetleri Personel İşlem Dairesi Başkanı, Deniz Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanı ve Hava Kuvvetleri Personel Dairesi Başkanından oluşur.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı Tazminat Komisyonu, toplantıya katılan en kıdemli üyenin başkanlığında; Personel Başkanı, Maliye Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı ve Adli Müşavir, Personel Daire Başkanı, Personel Daire Başkanlığı Şehit Gazi Şube Müdürü, Personel Daire Başkanlığı Tazminat İşlem Kısım Amiri ve Sağlık ve Veterinerlik Şube Müdüründen oluşur.

(4) Sahil Güvenlik Komutanlığında Tazminat Komisyonu, toplantıya katılan en kıdemli üyenin başkanlığında; Personel Başkanı, Personel Daire Başkanı, Malî Yönetim Şube Müdürü, Sağlık Şube Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşur.

Komisyonun toplantı ve çalışmalarına, görüşme usullerine, toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin esaslar

MADDE 11 – (1) Komisyonun sekretarya ve raportörlük hizmetleri Millî Savunma Bakanlığında Personel Başkanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Personel Başkanlıkları tarafından yürütülür. Sekretarya birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olmayan başvuruların cevaplandırılması.

b) Komisyona intikal eden belgelerin yeterlik ve geçerlilik yönünden incelenmesi.

c) Varsa, eksik belgelerin getirtilmesi.

ç) Gündemin hazırlanması ve komisyon üyelerinin toplantıya çağrılması.

d) Dosyanın komisyona sunulması.

e) Komisyon kararının yazılması, imza ve onaya sunulması.

f) Komisyon kararının, ilgili makamlara gönderilmesi.

(2) Komisyonun toplantı saati ve yeri gündemle birlikte sekretarya birimi tarafından üyelere önceden gönderilir.

(3) Raportör gündemdeki dosyaları toplantı sırasında komisyona sunar. Her dosya üzerinde görüşmeler sonuçlandıktan sonra oylamaya geçilir.

(4) Komisyon salt çoğunlukla toplanır, oy çokluğu ve açık oyla karar verir. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır.

(5) Başkan ve üyelerin mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamamaları halinde, komisyona vekiller katılır.

(6) Kararlar, toplantı bitiminde oybirliği ve/veya oy çokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportör tarafından yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

(7) Karşı oy kullananların gerekçelerine kararda yer verilir.

Ödeme işlemleri

MADDE 12 – (1) EK-2’ye göre hazırlanan komisyon kararları Millî Savunma Bakanlığı Müsteşar İdari Yardımcısının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ise Kurmay Başkanının onayına sunulur.

(2) Onaylanan kararlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra işlem yapılmak üzere ilgisine göre Kuvvet Komutanlıklarına veya birlik komutanlıklarına gönderilir. Müteakiben 7 nci madde esaslarına göre hak sahiplerine ödeme yapılır.

(3) Tazminatın ödeme işlemleri Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek birimlerce sonuçlandırılır ve neticesinden Millî Savunma Bakanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Personel Başkanlığına ve hak sahibine bilgi verilir. Ayrıca kararın ve ödeme emri belgesinin bir sureti yükümlünün bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına gönderilir. Ödeme işlemleri askerlik şubesi başkanlıklarınca yükümlünün kayıtlarına işlenir.

Başvuru süresi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak müracaat süresi ölümün meydana geldiği, engelli hale gelmede ise kati rapor onay tarihinden itibaren beş yıldır. Yargıya intikal eden olaylarda yargılama süreci bu süreden hariç tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tazminatın etkisi ve diğer hususlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenecek tazminat, uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.

(2) Tazminat dosyaları sekretarya birimleri ile ödeme yapan birimlerce birinci kademe arşivde beş yıl, ikinci kademe arşivde on yıl ve üçüncü kademe arşivde süresiz muhafaza edilir.

(3) Kendisine veya dul ve yetimlerine bu Yönetmelik kapsamında tazminat ödenenlerden;

a) Sonradan 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlandığının,

b) 2330 sayılı Kanun gereğince tazminat ödendiğinin,

tespit edilmesi durumunda bu Yönetmelik kapsamında ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri istenir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen engellilik derecesi, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca tesis edilecek işlemlerde esas alınmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik 31/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Ekler için tıklayınız