23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/16)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek geçici bilgi ve bulguları içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. (Dora) ve Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. (Olimpia) firmaları tarafından yapılan ve Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından da desteklenen başvuru üzerine; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve İsrail menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” için 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/40) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir.

Yerli üretim dalı

MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Dora ve Olimpia firmalarının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC ve İsrail’in Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(4) ÇHC’de yerleşik üreticilerden Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co., Ltd. ile Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd. firmaları soru formuna cevap vermişlerdir. Ancak, Jiangsu firması soru formunu önemli düzeyde eksik bir şekilde cevaplandırmıştır. Söz konusu firmaya eksiklerini tamamlaması için gerekli süre verilmiş, ancak firma kendisine tanınan süre içerisinde eksikliklerini tamamlamamıştır. Bu kapsamda Xinyi firması işbirliğinde bulunmuş olarak, Jiangsu firması ise işbirliğine gelmemiş olarak kabul edilmiştir.

(5) İsrail’de mukim üreticilerden ise sadece Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. firması soru formuna cevap vermiştir. Söz konusu firmanın soru formu cevabında bir takım eksiklikler tespit edilmiş, firmaya eksikliklerini tamamlaması için gerekli süre verilmiştir. Firma kendisine verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamlamamıştır. Ancak firma soru formundaki temel alanları doldurduğu için işbirliğinde bulunduğu kabul edilmiş ve yapılan analizlerde bu firma için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

(6) Hollanda’da mukim tacir Vestel Holland B.V. firmasından da tacir soru formuna yanıt alınmıştır.

(7) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların on iki tanesinden cevap alınmıştır.

(8) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlenmesinde ise, veri toplama ve analiz için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 6 – (1) Soruştrma konusu ürün 70.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları”dır. Söz konusu ürün otomotiv, asansör vb. ürün imalatında kullanılmaktadır.

(2) Temperlenmiş emniyet camları, ürün yapısı itibariyle %100 düz camdan oluşmaktadır. Ürünün çeşidine göre boya ve gümüş baskı kullanılabilmektedir. Lamine edilmiş emniyet camları ise %67 düz cam, %33 polivinilden oluşmaktadır. Ürün çeşidine göre bünyesinde boya ve gizli rezistans teli bulunabilmektedir.

(3) Lamine cam üretimi gerçekleştirilirken, öncelikle istenen kalınlık ve renkte ham cam (float cam) tam otomatik CNC kesim ve kenar kırma masalarında kesilir ve kenarları koparılır. Kesimden kalan keskin kenarlar, CNC makinalarla elmas disk kullanılarak yuvarlatılır. Temiz bir işlem için cam, işleme prosesleri sonrası deminarilize su ile yıkanmak zorundadır. Cam kenarı boyunca siyah boyama yapılır. Amaç cam kaporta yapışmasını sağlayan kimyasalların güneş ışığından korunmasıdır. Bombe almış cam çifti temizleme sistemleri ile nihai birleşme işlemine hazır hale getirilir. İç ve dış cam arasına 0,76 mm kalınlığında PVB (polivinilbütiral) plastik katman yerleştirilir. PVB ile camlar arasındaki hava emilir. İç ve dış camın nihai birleşmesi 150°C 14 bar ile otoklavda gerçekleşir.

(4) Temperli cam üretiminde ise, istenen kalınlık ve renkte ham cam (float cam) tam otomatik CNC kesim ve kenar kırma masalarında kesilir ve kenarları koparılır. Kesimden kalan keskin kenarlar, CNC makinalarla elmas disk kullanılarak yuvarlatılır. İstenen koordinatlarda ve çapta tam otomatik CNC matkaplarla delik delme işlemi gerçekleştirilir. Esnek takım değiştirici magazinler sayesinde çok delikli parçaların üretimi kolaylıkla yapılabilir. İstenen koordinatlarda ve ebatlarda cam içinde freze ile boşaltma yapılabilmektedir. Temiz bir işlem için cam, işleme prosesleri sonrası deminarilize su ile yıkanmak zorundadır. Cam kenarı boyunca siyah boyama yapılır. Amaç cam kaporta yapışmasını sağlayan kimyasalların güneş ışığından korunmasıdır. Daha sonra, baskı deseni ve ipek elek üretilir. Bu işlem için temperleme fırınları kullanılır. En az 650°C ye ısıtılan cam, aniden basınçlı hava altında soğutulur. Cam bombeli üretilecekse, çok hızlı bir şekilde bombe alması sağlanır ve daha sonra soğutulmak sureti ile temperlenir.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma kapsamında ürün tanımı, sınıflandırmaya esas GTP’ler ve belirtilen GTP’lerin kapsamı ve içeriğine ilişkin inceleme devam etmekle birlikte yapılan ön belirlemelere göre, soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan emniyet camlarının teknik-fiziki özellikleri ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 8 – (1) ÇHC ve İsrail’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların soru formuna verdikleri cevaplar halen incelenmektedir.

ÇHC için normal değerin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Ancak normal değerin tespitinde, Türkiye’deki veriler olduğu gibi alınmamış, uluslararası piyasa koşulları göz önüne alınarak ilgili bölümlerinde gerekli ayarlamalar yapılmıştır.

İsrail için normal değerin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre normal değer;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

(3) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

(4) Oluşturulmuş normal değer, firmadan temin edilen maddenin imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman gideri rakamlarına, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 11 – (1) ÇHC ve İsrail için ihraç fiyatı üretici/ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödedikleri fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması ve damping marjı

MADDE 12 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları gibi uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(4) Buna göre, ÇHC’de mukim üretici/ihracatçı Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co., Ltd. firması için CIF bedelin %33,1’i oranında; İsrail’de mukim üretici/ihracatçı Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. için ise CIF bedelin %34,5’i oranında damping marjı tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda soruşturma konusu emniyet camlarının yer aldığı GTP’den yapılan ithalatın tamamı incelenerek değerlendirme yapılmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 14 – (1) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şikâyete konu edilen ürünün 2012 yılında 21.003 Ton olarak gerçekleşen genel ithalatı, 2013 yılında 21.287 Ton, 2014 yılında ise 30.677 Ton olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise 2012 yılında 75.917.932 ABD Doları olarak gerçekleşen genel ithalat, 2013 yılında 82.892.914 ABD Doları, 2014 yılında ise 84.194.911 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde, 2012 yılında 3,61 ABD Doları/Kg olan birim fiyatın, 2013 yılında 3,89 ABD Doları/Kg’a yükseldiği, 2014 yılında ise 2,74 ABD Doları/Kg’a gerilediği görülmüştür.

Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatı

MADDE 15 – (1) ÇHC menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 8.227 Ton olan ithalat miktarının, 2013 yılında 6.415 Tona gerilediği, 2014 yılında ise 8.120 Ton olarak gerçekleştiği görülmüştür. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 12.934.374 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat tutarı, 2013 yılında 12.061.647 ABD Doları’na düşmüş, 2014 yılında ise 13.769.533 ABD Doları’na yükselmiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında, 2012 yılında %39,2 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %30,1’e, 2014 yılında ise %26,5 seviyesine gerilediği tespit edilmiştir.

(3) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 1,57 ABD Doları/Kg, 1,88 ABD Doları/Kg, 1,70 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) İsrail menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, ithalatın yıllar içinde artış gösterdiği, 2012 yılında 1.678 Ton olan ithalat miktarının, 2013 yılında 3.139 Tona, 2014 yılında ise önemli bir artışla 6.015 Tona yükseldiği görülmüştür. Değer olarak bakıldığında ise, İsrail menşeli ithalatın 2012-2014 arasındaki yıllar için sırasıyla 1.719.174 ABD Doları, 3.126.954 ABD Doları ve 5.117.672 ABD Doları olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(5) İsrail menşeli ithalatın soruşturma konusu maddenin genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise 2012 yılında %8 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %14,7’ye, 2014 yılında ise %19,6’ya yükseldiği görülmüştür.

(6) İsrail’den gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde sırasıyla, 1,02 ABD Doları/Kg, 1 ABD Doları/Kg ve 0,85 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiş ve İsrail menşeli ithalatın fiyatlarının hem dünya hem de ÇHC fiyatlarının önemli oranda altında seyrettiği tespit edilmiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı

MADDE 16 – (1) Emniyet camlarının üçüncü ülkelerden 2012 yılında 11.096 Ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 2013 yılında 11.732 Tona, 2014 yılında ise 16.543 Tona yükselmiştir. Bahse konu ithalatın değeri ise, 2012-2014 arasındaki yıllar için sırasıyla 61.264.384 ABD Doları, 67.704.313 ABD Doları ve 65.307.610 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın, genel ithalat içerisindeki payı 2012 yılında %52,8, 2013 yılında %55,1, 2014 yılında ise %53,9 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 5,52 ABD Doları/Kg olan birim fiyatın, 2013 yılında 5,77 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 3,95 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) 2012 yılında 100 birim olan yurt içi tüketim endeksi, 2013 yılında sabit kalmış 2014 yılında ise 123’e yükselmiştir.

(3) YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında azalarak sırasıyla 88 ve 67 olarak gerçekleşmiştir.

(4) ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi gerileyerek 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 78 ve 80 olarak gerçekleşmiştir.

(5) İsrail’in 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 187 ve 291 olarak gerçekleşmiştir.

(6) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 106 ve 121 olarak gerçekleşmiştir.

(7) Bu kapsamda, incelenen dönemde İsrail’in pazar payı %191 oranında artmışken, ÇHC’nin pazar payında %20’lik bir azalma, YÜD’ün pazar payında ise %33 oranında bir düşüş tespit edilmiştir.

Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken, TÜİK verileri kullanılarak ÇHC ve İsrail menşeli ürünlerin CIF birim ithal fiyatları kullanılmıştır. Hesaplamalarda soruşturma dönemi olan 2014 yılı dikkate alınmıştır.

(2) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Bu kapsamda, şikayet konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesaplanırken, CIF ithal fiyatların üzerine gümrük vergisi (ÇHC için %3 ve İsrail için %0) ve diğer gümrükleme masrafları (CIF kıymetin %5’i) eklenerek ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatları bulunmuş; bulunan bu değerler ile YÜD’ün yurt içi satış fiyatları karşılaştırılmıştır.

(3) Bu kapsamda, 2014 yılında şikayete konu ülkelerden ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını CIF kıymetin %233’ü, İsrail menşeli ithalatın ise YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelin %380’i oranında kırdığı belirlenmiştir.

(4) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve YÜD’ün fiyatlarını makul kar elde edecek şekilde belirleyememesi durumudur. Bu kapsamda, şikayete konu ürünün CIF ithal fiyatın üzerine ÇHC için %3 ve İsrail için %0 oranında gümrük vergisi ve her iki ülke için de CIF fiyatın %5’i oranında gümrükleme masrafı eklenerek bulunan Türkiye pazarına giriş fiyatı ile YÜD’ün ticari maliyetlerine makul bir kar oranı (%5) eklenerek bulunan olması gereken fiyat karşılaştırılmıştır.

(5) Bu kapsamda, 2014 yılında şikayete konu ülkelerden ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını CIF kıymetin %284’ü, İsrail menşeli ithalatın ise YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelin %452’si oranında baskı altında tuttuğu belirlenmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yıllarını içerecek ve dönemsel gelişmeleri yansıtacak şekilde incelenmiştir. Ekonomik göstergeler arasında yer alan tüm parasal değerler dönemsel karşılaştırmanın daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için TÜİK’ten temin edilen Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, böylelikle reel değerlere ulaşılmıştır. Reel değerler endekslenerek zarar inceleme dönemindeki eğilim analiz edilmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün emniyet camları için 2012 yılında 100 olan kilogram bazlı üretim miktar endeksi, 2013 yılında 91’e düşmüş, 2014 yılındaysa 92’ye çıkmıştır. YÜD’ün 2012 yılında 100 olan üretim kapasitesi 2013 ve 2014 yıllarında sabit kalmıştır. Söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 91’e düşerken, 2014 yılında 92’ye yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 88’e, 2014 yılındaysa 82’ye düşmüştür.

c) Yurt içi fiyatlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları, 2013 yılında 102’ye, 2014 yılındaysa 105’e çıkmıştır.

ç) Yurt dışı satışlar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 96’ya, 2014 yılındaysa 83’e düşmüştür.

d) Pazar payı

1) YÜD’ün pazar payı, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 88 ve 67 şeklinde gerçekleşmiştir.

e) Maliyetler

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 107’ye, 2014 yılındaysa 125’e yükselmiştir.

f) Kârlılık

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan toplam karlılık endeksi, 2013 yılında 101’e çıkmış, 2014 yılındaysa 55’e düşmüştür.

g) Stoklar

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2013’te 94’e düşmüş, 2014 yılındaysa 108’e çıkmıştır.

ğ) İstihdam

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi 2013 yılında 105’e, 2014 yılındaysa 108’e çıkmıştır. Yine 2012 yılı 100 olarak alınan idari personel sayısı endeksi de 2013 yılında 103’e, 2014 yılındaysa 194’e çıkmıştır.

h) Verimlilik

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 87’ye, 2014’te ise 85’e düşmüştür.

ı) Nakit akışı

1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ürün nakit akış endeksi, 2013 yılında sabit kalmış, 2014’te 96’ya düşmüştür.

i) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 125’e çıkmış, 2014 yılında ise 134’e yükselmiştir.

j) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 107’ye, 2014 yılında ise 110’a yükselmiştir. YÜD’ün tevsi yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 404’e çıkmış, 2014 yılında 406’ya düşmüştür. YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yenileme yatırımları endeksi, 2013 yılında 117’ye yükselmiştir. YÜD’ün 2014 yılına ait yenileme yatırımı bulunmamaktadır.

k) Yatırımların geri dönüş oranı

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin Kâr/Özkaynak oranı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 118’e yükselmiş ve 2014’te 73’e düşmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) YÜD’ün 2012-2014 dönemini kapsayan ekonomik göstergeleri incelendiğinde zarara ilişkin önemli deliller olduğu görülmektedir. Örneğin, anılan dönemde YÜD’ün üretim, yurt içi satışlar, verimlilik, ürün nakit akışı ve karlılık gibi temel göstergelerinde bozulmalar olduğu görülmüştür. Anılan dönemde YÜD’ün pazar payında da azalma meydana gelmiştir. Bununla birlikte, YÜD’ün öz sermaye ve istihdam gibi göstergelerinde artış görülmektedir. Ayrıca, YÜD’ün büyüme trendi de genel itibariyle olumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Nedenselliğe İlişkin Değerlendirmeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 21 – (1) Zarar inceleme döneminde İsrail’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının mutlak olarak ve nispi olarak arttığı görülmektedir. Ayrıca, söz konusu ithalatın birim fiyatlarının sürekli olarak azaldığı tespit edilmiştir. Yine söz konusu dönemde yerli üretim dalının pazar payı endeksinin 33 puan azalmış olmasına karşılık, İsrail menşeli ithalatın pazar payı endeksinin 191 puan arttığı tespit edilmiştir.

(2) İsrail menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını ciddi oranda kırması, baskı altında tutması ve dampingli ithalat ile yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.

(3) Zarar inceleme döneminde, ÇHC menşeli dampingli ithalatın, tüm yıllar için genel ithalat içinde en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu ülke menşeli ithalatın birim fiyatı inceleme dönemindeki her üç yılda da genel ithalatın birim fiyatının altında seyretmiştir. Yine söz konusu dönemde yerli üretim dalının pazar payı endeksinin 33 puan azalmış olmasına karşılık, ÇHC menşeli ithalatın pazar payı endeksinin 20 puan azaldığı tespit edilmiştir.

(4) ÇHC menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını ciddi oranda kırması, baskı altında tutması ve dampingli ithalat ile yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 22 – (1) Zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat artış eğiliminde olmasına rağmen üçüncü ülkeler kaynaklı ithalatın ortalama birim fiyatları soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyretmektedir.

(2) Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürünün ithalatı fiyatları itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek boyutta görülmemektedir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 23 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, dampingli ithalatın dışında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara neden olabilecek başka bir unsur olup olmadığına ilişkin yapılan ön incelemede, ithalatçı firmaların dampingli ithalatı tercih etmelerindeki en önemli sebebin kendileri için rekabet avantajı sağlayan düşük fiyat olduğu sonucuna varılmıştır. Fiyat dışındaki unsurların dampingli ithalatın tercih sebebi olmadığı değerlendirilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

 

Menşe Ülke

 

Üretici /İhracatçı Firma

Teminat Oranı (CIF %)

70.07

Emniyet Camları (temperlenmiş veya lamine edilmiş)

Çin Halk Cumhuriyeti

Xinyi Automobile Glass (Shenzen) Co., Ltd.

33,1

Diğerleri

63,7

İsrail

Phoenicia Flat Glass Industries Ltd.

34,5

Diğerleri

53,2

 

Süre

MADDE 25 – (1) Karar maddesinde belirtilen geçici önlemler, Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda teminat alırlar.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.