23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/12)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler ve Soruşturma Konusu Ürün

Meri önlem ve nihai gözden geçirme soruşturması

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçları”na ilişkin dampinge karşı kesin önlemi ilk defa 18/6/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/17) vasıtasıyla yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yürürlüğe konulduğu dönemde 8308.30.90.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan önlem konusu ürün, 2011 yılına ilişkin olarak Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerçekleştirilen değişiklik neticesinde 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. Söz konusu değişiklik 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5) vasıtasıyla duyurulmuştur.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin sona erme tarihi olan 18/6/2014 tarihinden bir yıl önce 2013/11 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ vasıtasıyla bahse konu önlemin sona ereceği ve önleme konu ürünün yerli üreticilerinin öngörülen zaman sınırı içinde yeterli delillerle başvurarak bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmasını talep edebilecekleri bildirilmiştir.

(4) Yerli üretici AFS Bıçak ve Kalıp San. Dış Tic. Ltd. Şti. (AFS) tarafından öngörülen zaman sınırı içinde gerçekleştirilen başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirmeye alınmış ve bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiştir.

(5) 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/19) vasıtasıyla başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kururlu kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yerli üretim dalı

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yerli üretici AFS firmasının yerli üretim dalını temsil niteliği değerlendirilmiş ve firmanın anılan yasal hükümler çerçevesinde yerli üretim dalını temsili haiz olduğuna kanaat getirilmiştir. Bu Tebliğin ilerleyen bölümlerinde AFS firması “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına ÇHC’de yerleşik bilinen ihracatçılarına ve ÇHC Büyükelçiliğine soruşturma açılış tebliği, şikâyetin gizli olmayan metni ve soru formlarına ilişkin bildirimler gönderilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. İthalatçı ve soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan dört ithalatçı firma soru formunu yanıtlamıştır.

(5) ÇHC’de yerleşik sadece bir üretici/ihracatçı firma soru formuna cevap vermiş ancak soru formunda talep edilen iç satışlara ve ürünün iç piyasadaki maliyetlerine ilişkin bilgi sunmamıştır.

(6) Soruşturma sonuçlarını içeren nihai bildirim ilgili tarafların görüşüne açılmış; ancak ilgili taraflardan herhangi bir görüş alınmamıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün, 8208.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçları”dır.

(2) Ürün, temel gıda maddelerinin öğütülmesi ve karıştırılmasında kullanılan kesici, öğütücü, doğrayıcı veya karıştırıcı uçları kapsamaktadır. Ürün küçük ev aletlerinin ve mutfak robotlarının imalatında ana bileşen olarak kullanılmaktadır.

(3) Gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürün ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürün arasında teknik ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları bakımından benzer özelliklerin söz konusu olduğu ve soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünle doğrudan rekabet içinde bulunduğu ve bu nedenle Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünün “benzer ürün” olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamaların genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi ilgili tarife pozisyonu ve karşılığı eşya tanımıdır. Soruşturma konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya karşılığı eşya tanımında yapılacak değişiklikler işbu Tebliğin hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Gözden geçirme dönemi olarak 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma kapsamında damping marjı hesaplanmamıştır. Öte yandan Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükmünce mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı hususu incelenmiştir.

Dampingin devamına veya yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin değerlendirmeler

MADDE 8 – (1) Nihai gözden geçirme soruşturması kapsamındaki değerlendirmeler ışığında ve ilk soruşturmada tespit edilen damping marjının CIF ihraç fiyatının %80’ini aştığı göz önünde bulundurulduğunda mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde soruşturmaya konu ülkeden dampinge konu ithalatın devam etmesinin muhtemel olduğuna ilişkin somut ve nesnel verilerin mevcut olduğu saptanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelebilme İhtimali

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde artış olup olmadığı incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 1/1/2011-31/12/2013 dönemi olarak belirlenmiştir.

Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 10 – (1) Soruşturma/önlem konusu ürünün tüm ülkelerden gerçekleşen ithalatı miktar temelinde 2011-2013 döneminde sırasıyla 129.992 Kg, 171.240 Kg ve 199.960 Kg olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede 2011 ve 2013 yılları kıyaslandığında ithalatın miktar temelinde %54 oranında artış kaydettiği görülmüştür.

Soruşturma konusu ithalatın gelişimi ve fiyatları

MADDE 11 – (1) Soruşturmaya konu ülkeden gerçekleşen ithalatın 2013 yılında, 2011 yılıyla karşılaştırıldığında, miktar temelinde %20 oranında artış kaydettiği görülmektedir. 2011 yılında 68.329 Kg olan ÇHC menşeli ithalat 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 72.110 Kg ve 81.910 Kg seviyesine ulaşmıştır.

(2) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının ise genel ithalatın birim fiyatlarının altında kaldığı görülmüştür. Bu itibarla, 2011-2013 döneminde ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının %16 ila %40 oranında genel ithalatın birim fiyatlarının altında seyrettiği görülmüştür.

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat

MADDE 12 – (1) ÇHC dışındaki üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalat 2011-2013 döneminde miktar temelinde sırasıyla 61.663 Kg, 99.130 Kg ve 118.050 Kg seviyelerinde gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatta artış kaydedilmesine karşın ÇHC’nin tüm ithalat içindeki payının %40 ila %52 oranlarında seyrettiği izlenmiştir.

Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

MADDE 13 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretim dalının yurt içi satışları genel ithalat miktarı ile toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurtiçi satışlarının ve soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede Türkiye toplam tüketiminin 2011 yılında 100 iken 2013 yılında 150 seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir. Yerli üretim dalının, 2011 yılı endeksi 100 kabul edildiğinde, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 58 ve 77 seviyesinde pazardan pay aldığı görülmüştür. ÇHC menşeli ithalatın pazar payı ise 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 84 ve 80 seviyesinde oluşmuştur. Dampinge karşı önlemin beklenen etkisi dikkate alındığında üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın artış kaydettiği ve bu ülkelerin Türkiye pazarından 2012 ve 2013 yıllarında istikrarlı biçimde 128 düzeyinde pay aldıkları tespit edilmiştir.

Fiyat kırılması

MADDE 14 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılmasına yönelik hesaplama çerçevesinde soruşturmaya konu ithalatın sadece gümrük vergisi ve gümrük masrafları eklenmiş Türkiye piyasasına giriş birim fiyatı yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurtiçi satış birim fiyatıyla karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda soruşturma konusu ürünün yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatlarına etkisini sağlıklı biçimde tahlil edebilmek amacıyla dampinge karşı önlem ithalatın birim fiyatına tatbik edilmemiştir.

(2) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılar için fiyat kırılması hesabı yerli üretim dalının benzer ürüne ilişkin tüm tipleri içeren 2013 yılı ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı ile ÇHC menşeli ithalatın tüm tipleri içeren 2013 yılı ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı temelinde hesaplanmıştır. Bu çerçevede 2013 yılı itibariyle ÇHC menşeli ithalatın Türkiye piyasasında oluşan ortalama birim fiyatının yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatını, CIF ihraç fiyatı temelinde, %80 ila %100 değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 15 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait 2011-2013 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, kârlılık gibi göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2011 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

a) Üretim

1) Üretim miktar temelinde 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 85’e gerilemiş 2013 yılında ise 109 seviyesinde oluşmuştur.

b) Yurt içi satışlar

1) Yurtiçi satışların miktarı 2011 yılındaki 100 seviyesinden 2012 yılında 73’e gerilemiş 2013 yılında ise 116 olarak gerçekleşmiştir.

2) Birim fiyatlar ise 2012 yılında gerilemiş ancak 2013 yılında 2011 yılındaki seviyesine yaklaşmıştır.

c) İhracat

1) Yurtdışı satışlar, üretim ve yurtiçi satışlardaki yönelimle koşut olarak, 2012 yılında gerilemiş ancak 2013 yılında artış kaydetmiştir.

ç) Pazar payı

1) İkinci tabloda da ayrıntılı biçimde incelendiği üzere yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılında 58, 2013 senesinde ise 77 seviyesinde oluşmuştur.

d) Maliyetler

1) Benzer ürünün birim ticari maliyeti üretimde yaşanan dalgalanmayla eş yönlü olarak 2011 yılında 100, 2012 yılında 83 ve 2013 yılında 99 olarak oluşmuştur.

e) Kârlılık

1) Benzer ürünün yurtiçi satışlardaki birim karı 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 294, 2013 yılında ise 191 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışlardaki karı da kapsayan toplam birim kar ise 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 303 ve 204 olarak tezahür etmiştir.

f) Stoklar

1) 2011-2013 döneminde benzer ürüne ilişkin stok miktarları incelendiğinde stoklarda bir gerileme olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede stok miktarının 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 78 ve 40 olarak oluştuğu görülmektedir.

g) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalı zarar inceleme dönemi içinde kapasite artışı gerçekleştirmediği için kapasite verisinin dönem içinde sabit kaldığı tespit edilmiştir. Öte yanda, kapasite kullanım oranı üretimle eş yönlü şekilde 2012 yılında 85’e gerilemiş 2013 yılında ise 109 seviyesine ulaşmıştır.

ğ) İstihdam

1) Zarar inceleme dönemi içinde benzer ürünün imalatında çalışan işçilerin sayısında 2011 yılında kıyasla gerileme söz konusu olmuştur. Bu çerçevede 2011 yılında 100 olan doğrudan işçi sayısı 2012, 2013 yıllarında sırasıyla 88 ve 91 olarak oluşmuştur.

h) Net Satış Toplamı

1) Yerli üretim dalının benzer ürünü de kapsayan tüm ürünlerdeki net satış toplamı 2011-2013 döneminde sırasıyla 100, 77 ve 117 olarak oluşmuştur.

ı) Verimlilik

1) Zarar inceleme döneminde verimlilik 2012 yılında 97 olarak oluşurken 2013 yılında 120 seviyesine ulaşmıştır.

i) Nakit Akışı

1) Benzer ürüne ait nakit akışı, ürün amortismanı ve karlılığın da etkisiyle 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 253, 2013 yılında ise 199 seviyesinde gerçeklemiştir.

j) Net Kârlılık

1) Yerli üretim dalının zarar inceleme dönemindeki net karlılığı 2011 yılında 100; 2012 yılında 109 ve 2013 senesinde 131 seviyesinde oluşmuştur.

k) Özsermaye

1) Yerli üretim dalının 2011 yılında 100 olan özsermayesinin izleyen iki yılda sırasıyla 94 ve 90 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde mevcut dampinge karşı kesin önlemin olumlu etkisiyle 2013 yılında üretim ve satışlarda iyileşmenin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu durum yerli üretim dalının Türkiye pazarından aldığı payı da etkileyerek 2013 yılında artış yaşanmasına neden olmuştur.

(2) Dampinge karşı önlemin yerli üretim dalı üzerindeki zararı bertaraf edici etkisi farklı ekonomik göstergelere etki ederek yerli üretim dalının toplam kârlılığının artması, stokların azalması, kapasite kullanım oranının artması, net satışların, nakit akışının ve net kârlılığın artmasını sağlamıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belirlemelerin Değerlendirilmesi

Dampingin devamı ihtimaline ilişkin belirlemeler

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğin sekizinci maddesindeki değerlendirme çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde soruşturma konusu ülkeden dampingin devam etmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede Yönetmeliğin 35 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde yapılan çalışma neticesinde ortaya çıkan belirlemeler ve ilk soruşturmada ulaşılan tespitler mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin devam etmesinin muhtemel olduğuna ilişkin somut ve nesnel nitelik taşımaktadır.

Zararın yeniden meydana gelebilme ihtimaline ilişkin belirlemeler

MADDE 18 – (1) İthalat istatistikleri bütünsel biçimde değerlendirildiğinde genel ithalatın ve ÇHC menşeli ithalatın miktar temelinde 2011-2013 yılları arasında artış kaydettiği görülmektedir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatının tüm ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama birim fiyatının %16 ila %40 altında olması ve yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatlarını %80 ila %100 değer aralığında kırması ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatları olumsuz biçimde etkileme gücünü göstermektedir.

(3) Mevcut önlemin beklenen etkisi çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatın Türkiye pazarından aldığı pay gerilerken üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın ve 2013 yılında yerli üretim dalının Türkiye pazarından aldığı payın artış kaydettiği tespit edilmiştir. Mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalı için 2013 yılında göreceli olarak ortaya çıkan bu olumlu durumun olumsuz bir nitelik alabileceği düşünülmektedir.

(4) Son olarak, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin önlemin yürürlükte olduğu 2012 yılında ve bilhassa 2013 yılında olumlu seyrettiği ve bu çerçevede önlemin beklenen etkisinin üretim ve satışlar başta olmak üzere karlılık, nakit akışı, kapasite kullanım oranı gibi unsurlara yansıdığı görülmektedir. Mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde bahse konu göstergelerin tekrar olumsuz yönelime girebileceği ve yerli üretim dalı üzerinde zararın yeniden meydana gelebileceği düşünülmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Karar ve Uygulama

Karar

MADDE 19 – (1) Soruşturma neticesinde, yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, 18/6/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/17) vasıtasıyla yürürlüğe konulan dampinge karşı kesin önlemin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla tabloda gösterilen meri şekliyle önlem miktarı değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi

(ABD Doları/ Kg)

8208.30.00.00.00

Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılarda kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar.

Çin Halk Cumhuriyeti

20,85

 

Uygulama

MADDE 20 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.