22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA

ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki (B) grubu kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlar ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve  18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 3 üncü ve 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,

b) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): (B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,

ç) Komisyon: Mesleki yeterlilik sınavı ve/veya mülakatı yapacak Sınav Komisyonlarını,

d) Kurul: Mesleki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavının yapılması/yaptırılması ve komisyon/komisyonların belirlenmesi için ilgili kurumlarca teşkil edilecek Sınav Kurulunu,

e) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından her birini,

f) Mesleki Yeterlilik Sınavı: Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacak sınavı,

g) Mülakat Sınavı: Adayların davranışlarını değerlendirmek maksadıyla sözlü olarak yapılacak sınavı,

ğ) Sınav: Kurum tarafından yapılacak mesleki yeterlilik ve mülakat sınavını veya yalnızca mülakat sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava İlişkin Esaslar

Sınav

MADDE 4 – (1) 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi (B) grubu kadrolara personel alımı amacıyla sınav açılmasına Bakan yetkilidir ve bu yetkisini devredebilir.

(2) Sınav açmaya yetkili Kurum, açıktan memur alım iznini, mali yılsonuna kadar uygun görülen zamanlarda sınav açmak suretiyle kullanabilir.

(3) Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları, personel alınmasına lüzum gördükleri boş fiili kadrolarını her yıl Bütçe Kanununun yayımını müteakip en geç bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığında bulundururlar.

(4) Sınav, mesleki yeterlilik ve mülakat veya Kurumca uygun görülmesi halinde yalnızca mülakat sınavından oluşur.

(5) Merkezi sınav sonuçlarına göre başvuruda bulunan ve duyuruda belirlenen sayıda aday arasına girenler, sınava katılma hakkını elde eder. KPSS puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

(6) Merkezi sınavın yapılmadığı, yapıldığı halde başvuru için yeterli aday bulunamadığı durumlarda kurumlar da merkezi sınavın yerine geçmek üzere duyuruda belirtilen konularda yazılı sınav yapabilirler.

(7) Sınav hazırlık çalışmaları, memur atama işlemlerini yürütmekten sorumlu şube müdürlüğünce veya personel temin faaliyetlerini yürütmekten sorumlu birim tarafından yürütülür.

(8) Sınava başvuruda bulunabilecek adayların sayısı ve hizmet gerekleri değerlendirilerek birden fazla sınav merkezi ihdas edilebilir.

Duyuru

MADDE 5 – (1) Duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Atama yapılacak boş kadro sayısı ve bulundukları yer,

b) Öğrenim dalları,

c) KPSS taban puanı ve türü/türleri,

ç) Unvan, sınıf ve giriş dereceleri,

d) Sınava katılma şartları,

e) Başvurulacak yer ve başvuru tarihleri,

f) İstenilen belgeler,

g) Mesleki yeterlilik sınavının yapılıp yapılmayacağı,

ğ) Sınav konuları,

h) Sınavların yapılacağı yer ve zaman,

ı) Atama yapılacak boş kadro sayısının kaç katına kadar adayın sınava gireceği,

i) Sınava ilişkin diğer hususlar.

(2) Duyuru, başvuru süresinin bitiminden en az 30 gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı yüksek gazetelerden en az birinde, kurumun ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınava katılma

MADDE 6 – (1) Sınava katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile 7 nci madde çerçevesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan KPSS’den, sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre taban puan ve üzeri puan alarak, ilanda belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak.

(2) Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav veya 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen kurum tarafından yapılan sınav puanına, aldığı puanın % 10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır.

(3) Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca mülakat sınavı yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı duyuruda belirtilen kadronun altı katından fazla olamaz. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sınavlara alınırlar.

İstenilen belgeler

MADDE 7 – (1) Sınava katılmak isteyen adaylardan T.C. kimlik numarası, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanları ile ilana çıkılan kadroların nitelikleriyle sınırlı kalmak kaydıyla duyuruda belirtilen diploma ve sertifika suretleri gibi diğer belgeler istenir.

Başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, elden veya ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Sınav komisyonları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Mesleki Yeterlilik Sınav Komisyonu, mesleki yeterlilik sınavının yapılmasını sağlamak maksadı ile teşkil edilir. Sınav komisyonunun sayısı ve üyeleri Kurul tarafından belirlenir. Asil üyelerin Komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler katılır.

(2) Mülakat Komisyonu, mülakat sınavının yapılması maksadıyla teşkil edilir. Sınav komisyonunun sayısı ve üyeleri Kurul tarafından belirlenir. Asil üyelerin Komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler katılır.

(3) Komisyon Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

(4) Sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması, sonuçların değerlendirilmesi, itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul veya Kurul tarafından belirlenen Komisyon/Komisyonlar tarafından yapılır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Sınav kurulu; mesleki yeterlilik sınavı ile mülakat sınavının yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak maksadı ile atamaya yetkili âmir veya yetki vereceği birlik komutanı/kurum âmiri tarafından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere asgari üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

(2) Kurul Başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

(3) Sınavlara ilişkin soruların hazırlanması/hazırlatılması, sınavların yapılması/yaptırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul tarafından yapılır.

Mesleki yeterlilik sınavı

MADDE 11 – (1) Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla kurum tarafından mesleki yeterlilik sınavı yapılabilir.

(2) Mesleki yeterlilik sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurul/Komisyon üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması mesleki yeterlilik sınav sonucu puanını oluşturur.

(3) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en az yetmiş olması şarttır.

(4) Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sözlü sınava alınır.

Mülakat sınavı

MADDE 12 – (1) Mesleki yeterlilik sınavından sonra yapılan veya doğrudan yapılan mülakat sınavında adayın;

a) Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

sınav Kurulunca/Komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurul/Komisyon bentlerde yazılı özelliklerin her birini değerlendirerek adaylara puan verir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçları ve sonuçlara itiraz

MADDE 13 – (1) Kurul, mesleki yeterlilik sınavı yapılmış olması halinde; KPSS ya da 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen kurum tarafından yapılan yazılı sınav puanı, mesleki yeterlilik sınavı ile mülakat sınav notlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların sınav başarı puanlarını tespit eder. Sadece mülakat sınavı yapılmış olması halinde, KPSS ya da 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen kurum tarafından yapılan yazılı sınav puanı ve mülakat sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların sınav başarı puanı olarak kabul edilir.

(2) Sınav başarı puanı en az yetmiştir.

(3) Sınavı kazanan adayların KPSS puanı, mesleki yeterlilik ve mülakat sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, mesleki yeterlilik puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece mülakat sınavı yapılması durumunda, kazanan adayların notlarının eşit olması halinde ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(4) Sınavı kazanan adaylar ile kurul tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste mülakat sınavının bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(5) Sınav sonuçlarının kurumun resmi internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren on iş günü içinde kurumda olacak şekilde dilekçe ile sonuca itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından en fazla onbeş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz mesleki yeterlilik sınavına yönelik ise Komisyon üyelerince yapılan inceleme sonucu Kurula bildirilir. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

(6) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, kurumca gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

Sınavı kazananların atanması

MADDE 14 – (1) Sınavı kazananların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Sınavda başarılı olarak atanacaklardan Kurumdan veya Kurumun resmi internet sitesinden temin edilebilecek üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu istenir.

(3) Sınavı kazananların atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin yapılacak yazılı tebligatta belirtilen süre içinde ikinci fıkrada belirtilen belgelerle beraber yazılı olarak veya şahsen Kuruma müracaat etmeleri gerekir.

(4) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(5) Atamaya hak kazanan adayların, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

(6) İkinci fıkrada belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerden haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların ve beşinci fıkrada belirtilen sağlık niteliklerini taşıyanların atamaları yapılır. Söz konusu soruşturma ve araştırma sonucu olumsuz sonuçlananlar için 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(7) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15 – (1) Sınavı kazanıp atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri sınav sonuçlarının ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış olan sınavlar, duyuru tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.