22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “daire başkanı” ibaresinden önce gelmek üzere “genel müdür yardımcısı,” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri, belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman ve yardımcıları, dernekler denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin başlığı “Sınavsız atanma” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Genel Müdür Yardımcısı olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on iki yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Daire başkanı olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “basın ve halkla ilişkiler müdürü,”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puan ve üzeri olmak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “4/7/1965” ibaresi “14/7/1965” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2007

26546

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/12/2010

27787

2-

19/1/2015

29241

Eki için tıklayınız