22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/29

Konu         :  Maliye Hazinesine ait taşınmaz.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 26/3/2015 tarihli ve 1881 sayılı yazısına istinaden,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumlu Mahallesinde yer alan 5441 ve 5448 parsel numaralı (tevhid ve ifraz işlemleri sonucunda oluşan ve tapuda tescil işlemleri devam etmekte olan 29219 ada, 3 parsel numaralı) 59.872,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2018 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.