22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/27

Konu         :  Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mah. (949 ada 5 no’lu parsel)

                      İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/3/2015 tarih ve 1724 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3.184,83 m2 yüzölçümlü 949 ada, 5 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (14,50 metrelik yoldan cephe alan parsellerde bitişik nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1,50; diğer parsellerde bitişik nizam 3 kat, TAKS:0,30 ve KAKS:0,90), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Simav Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız