22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/25

Konu         :  Taşınmaz Devri

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

1- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 13/2/2013 tarih ve 1383 sayılı yazısı ile Kurulumuzun onayına sunulan Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sorkun Köyü, 1632 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 42.632,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen  Özelleştirme İdaresince 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin son fıkrasına istinaden Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Şirket)’e verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilen  ihale  sonucu  İhale  Komisyonu tarafından verilen 5/12/2012 tarih ve 2012/9 sayılı kararın iptal edilerek komisyon kararının dayanağı olan ihalenin iptaline ilişkin iş ve işlemlerin Şirket tarafından yerine getirilmesine

2- İdarenin 27/11/2014 tarih ve 8156 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Aydın İli, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi, 1221 Parseldeki 36.844,00 m2 lik taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirkete verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

- Söz konusu taşınmazın en yüksek teklifi veren Türk Hava Yolları Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 5.110.000.-(Beşmilyonyüzonbin) TL bedelle satılmasına,

- Türk Hava Yolları Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş.nin Satış Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatın irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

- Bu karar çerçevesinde Satış Sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Şirketin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.