22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/24

Konu         :  Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi,

                      2374 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmazın 59/60 oranındaki hissesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 14/4/2015 tarihli ve 2343 sayılı yazısına istinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait, Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 2374 ada, 1 no.lu parseldeki 7.843,33 m2 yüzölçümlü konut ve ticari alan imarlı taşınmazın 59/60 oranındaki hissesinin üzerindeki bina ile birlikte (taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1.“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 11.455.000 (Onbirmilyondörtyüz- ellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aytekin TURCAN-Halim TURHAN Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aytekin TURCAN-Halim TURHAN Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2.Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.