22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/23

Konu         :  Elazığ ili, Merkez ilçesi, Şahinkaya köyü,

                      184 ada, 1 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 14/4/2015 tarihli ve 2342 sayılı yazısına istinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Şahinkaya köyü, Kızıldağ Önü mevkii, 184 ada, 1 no.lu parseldeki 6.529,42 m² yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1- “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 3.900.000.- (Üçmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zülküf ÇOBANOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zülküf ÇOBANOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.850.000.- (Üçmilyonsekizyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Abdurrahim ORUǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abdurrahim ORUǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.565.000.- (Üçmilyonbeşyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Veysi Madencilik İnşaat Nakliyat Petrol Enerji Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Veysi Madencilik İnşaat Nakliyat Petrol Enerji Üretim Dağıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.550.000.- (Üçmilyonbeşyüzellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Sabri AYDIN’a  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sabri AYDIN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.501.000.- (Üçmilyonbeşyüzbirbin) Türk Lirası bedelle beşinci teklifi veren Ahmet DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.