22 Mayıs 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29363

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         :  15/5/2015

Karar No  :  2015/21

Konu         :  Manisa ili, Saruhanlı ilçesi Saruhanlı Mahallesi,

                      10168 no.lu parseldeki taşınmazın özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare), 14/4/2015 tarihli ve 2341 sayılı yazısına istinaden,

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Saruhanlı Mahallesi, 10168 no.lu parseldeki 156.000,00 m² yüzölçümlü sanayi alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 12.600.000 (Onikimilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aziz TEKELİ’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aziz TEKELİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 12.500.000.- (Onikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Özgür Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özgür Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.