21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7596  Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7692  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararırın Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7693  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe ve Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

2015/7700  Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

2015/7682  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2015/7696  Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/15)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/17)

—   Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44

 

KURUL KARARI

––  Tütün Mamullerinde Kullanılan Filtrenin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararının 6/5/2015 Tarihli ve 9291 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 3/7/2014 Tarihli ve E: 2013/96, K: 2014/118 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/9/2014 Tarihli ve E: 2014/81, K: 2014/145 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/103, K: 2014/199 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/71, K: 2014/200 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/112, K: 2014/203 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 14/1/2015 Tarihli ve E: 2014/108, K: 2015/8 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/120, K: 2015/23 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/161, K: 2015/26 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 5/3/2015 Tarihli ve E: 2014/167, K: 2015/27 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 19/3/2015 Tarihli ve E: 2014/189, K: 2015/32 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2014/171, K: 2015/41 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 22/4/2015 Tarihli ve E: 2015/28, K: 2015/42 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri