20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29361

TEBLİĞ

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, havza koruma eylem planlarının, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi için,  kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi maksadıyla, Havza Yönetim Heyetlerinin kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesi ile alakalı gerekli usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının teşekkülü ile bu kurulların görevlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu ve 26 ncı maddeleri ile 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

c) Havza: Nehir havzalarında suyun ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya göre suyun toplanma alanını,

ç) Havza koruma eylem planı: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım maksadı ile korunması, kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesi gayesi ile hazırlanan planı,

d) Havza Yönetim Heyeti: Havza koruma eylem ve yönetim planları ile taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirmesiyle alakalı çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek maksadıyla her bir havza için ayrı ayrı oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen kurulu,

e) Havza Yönetimi Merkez Kurulu: Havza Yönetim Heyetleri tarafından iletilen hususları görüşmek ve sonuca bağlamak, sonuca bağlanmayan hususları Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna iletmek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda alınan kararların havza ölçeğinde uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak üzere oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen kurulu,

f) Havza yönetim planı: Su havzasındaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını, geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere su kaynakları için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek havzanın bütünü esas alınarak hazırlanan planı,

g) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: Havza koruma eylem ve yönetim planları ile taşkın yönetim planlarının ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirmesiyle alakalı çalışmaları il ölçeğinde yürütmek maksadıyla her bir il için ayrı ayrı oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen kurulu,

ğ) Kuraklık yönetim planı: Muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması, önlenmesi ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri içeren yönetim planını,

h) SYGM: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

ı) Taşkın yönetim planı: Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarına dayanan, taşkın riski altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken önlemleri içeren yönetim planını,

i) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi: Türkiye su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak; toplumun, havzaların ekolojik, ekonomik ve sosyal fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermek gayesiyle hazırlanan stratejiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyeti ve İl Su Yönetimi

Koordinasyon Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Havza Yönetimi Merkez Kurulunun teşkili ve görevleri

MADDE 5 – (1) Havza Yönetimi Merkez Kuruluna Bakanlık Müsteşarı başkanlık eder. Kurul, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının müsteşarları, DSİ Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İlbank A.Ş. Genel Müdürü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanından oluşur.

(2) Havza Yönetimi Merkez Kurulunun sekretarya hizmetlerini SYGM yürütür.

(3) Gerek duyulduğu takdirde, gündem konularına göre diğer ilgili kurum ve kuruluşlar toplantıya davet edilebilir.

(4) Havza Yönetimi Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Havza koruma eylem planlarında belirlenen kısa, orta ve uzun vadedeki uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak için uygulamaları takip etmek ve hızlandırmak.

b) Havza yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve uygulamaları takip etmek.

c) Taşkın yönetim planları, taşkınla mücadele çalışmaları ve kuraklık yönetim planlarının hazırlık çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve takip etmek, planların tamamlanmasını müteakip uygulanmasını takip etmek.

ç) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında gelişmeleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

d) İçme ve kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak olan özel hüküm belirleme çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri değerlendirmek.

e) Gerekli görülen durumlarda ilgili Havza Yönetim Heyeti Başkanını ve beraberinde Havza Yönetim Heyeti üyesi veya üyelerini toplantılara davet etmek.

(5) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(6) Havza Yönetimi Merkez Kurulu altı ayda bir toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü durumlarda ayrıca toplantı kararı verebilir.

Havza Yönetim Heyeti teşkili

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından bu Tebliğdeki usul ve esaslara göre her havza için ayrı bir Havza Yönetim Heyeti teşkil edilir.

(2) Havza Yönetim Heyetlerine, Bakanlıkça Koordinatör Vali olarak belirlenen ve ek-1’de belirtilen vali başkanlık eder.

(3) Havza Yönetim Heyetlerinin üyeleri, ek-1’de belirtilen koordinatör vali başkanlığında, diğer illerin vali veya vali yardımcıları, su ve kanalizasyon idaresi genel müdürleri, il belediye başkanları, SYGM temsilcisi, DSİ Genel Müdürlüğü temsilcisi, koordinatör ilden sorumlu DSİ Bölge Müdürü, sınıraşan havzalarda Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ile üniversite, organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur.

(4) Havza Yönetim Heyeti, gerek duyduğu takdirde, gündem konularına göre uzmanlar, ilgili merkez ve/veya taşra kurum temsilcileri ile özel sektör temsilcilerini kurulu bilgilendirmek üzere oy hakkı olmaksızın toplantılarına davet edebilir.

(5) Ek-1’deki listede olmadığı halde Havza Yönetim Heyetince önemli bir baskı unsuru olduğuna kanaat getirilen ve havzada yer alan diğer iller de Havza Yönetim Heyetinin kararı ile dâhil edilebilir. Ek-1’deki listede olduğu halde Havza Yönetim Heyetince önemli bir baskı unsuru olmadığına kanaat getirilen iller Havza Yönetim Heyetinin kararı ile heyetten çıkarılabilir.

Havza Yönetim Heyeti görevleri, çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Havza Yönetim Heyetlerinin görevleri şunlardır:

a) Görev alanına giren havza için Bakanlıkça hazırlanacak olan havza, taşkın ve kuraklık yönetim planları ile alakalı çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Havza koruma eylem planı, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara Kurulun aldığı kararları bildirmek.

c) İçme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların takibini yapmak ve hazırlanan özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak.

ç) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısı neticesinde 8 inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtildiği şekilde hazırlanarak gönderilen raporlar ile ilgili kurum veya kuruluşların hazırladığı denetim ve yaptırım sonuçlarını değerlendirerek rapor halinde Havza Yönetimi Merkez Kuruluna sunmak.

d) Havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sürecinde halkın bilgiye erişimini, görüşlerinin alınmasını ve aktif katılımını sağlamak.

e) Su kalitesi ve miktarı ile ilgili izleme sonuçlarını SYGM tarafından oluşturulacak ortak bir veri tabanında kayıt altına almak, ilgili havza birimleri ile paylaşmak, değerlendirilmiş ve raporlanmış izleme sonuçlarını tartışarak havza, taşkın ve kuraklık yönetimi planları ile ilgili görüş oluşturmak.

(2) Havza Yönetim Heyeti altı ayda bir toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü durumlarda ayrıca toplantı kararı verebilir. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Havza Yönetim Heyeti, çalışmalarını, ek-2’de yer alan başlıkları içeren rapor halinde Havza Yönetim Heyeti toplantısından itibaren en geç 15 gün içerisinde Havza Yönetimi Merkez Kuruluna sunar.

(4) Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetlerini koordinatör valilikteki DSİ  Bölge Müdürlüğü veya DSİ Şube Müdürlüğü yapar.

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu teşkili, görevleri ve çalışma usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Valiliklerce İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları oluşturulur.

(2) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, büyük şehirlerde, su ve kanalizasyon idaresi genel müdürü, illerde ise il belediye başkanı, il genel meclis başkanı veya il özel idaresi genel sekreteri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ve İlbank A.Ş.’nin ildeki en üst düzey temsilcileri, il çevre ve şehircilik müdürü, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, il bilim, sanayi ve teknoloji müdürü, il kültür ve turizm müdürü, il halk sağlığı müdürü, il afet ve acil durum müdürü, sanayi ve ticaret odası başkanı, sulama birlikleri temsilcilerinin katılımı ile oluşur.

(3) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunca gündem konusuna bağlı olarak gerek duyulduğu takdirde; özel sektör temsilcisi, sulama kooperatifleri temsilcisi, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen birer temsilci, elektrik üretim santral yetkililerinin temsilcisi, özel sektör hidroelektrik santral temsilcisi, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer uzmanlar oy hakkı olmaksızın Kurula davet edilebilir.

(4) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun görevi; Bakanlıkça hazırlanacak havza, taşkın ve kuraklık yönetim planları için gerekli katkıları sağlamak, havza koruma eylem planları, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının il bazında uygulanmasını sağlamak, içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların takibini yapmak ve hazırlanan özel hükümlerin il bazında uygulanmasını sağlamaktır.

(5) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü veya ilgili DSİ Şube Müdürlüğü yapar.

(6) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları her yılın Şubat, Mayıs ve Ekim aylarında toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü durumlarda ayrıca toplantı kararı alabilir. Ek-1’deki listeye göre İlin içinde bulunduğu birden fazla havza olması halinde, aynı gün tüm havzaların konularını görüşmek üzere her havza için ayrı gündemler oluşturularak tek bir toplantı yapabilir.

(7) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Havza Yönetim Heyeti toplantısının en az on beş gün öncesinde, havzadaki tüm İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, toplantıya ilişkin gündem önerilerini Havza Yönetim Heyeti sekretaryasına yazılı olarak sunarlar.

(9) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, çalışmalarını, ek-3’te yer alan başlıkları içeren raporlar halinde toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Havza Yönetim Heyetine sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce oluşturulan heyetlere dair uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce oluşturulan Havza Yönetim Heyetleri bu Tebliğ hükümleri uyarınca yeniden yapılandırılır.

(2) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Havza Yönetim Heyetine seçilerek üye olan Üniversite, Organize Sanayi Bölgesi ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin üyelikleri devam eder. 

(3) Daha önce kurulmuş olan İl Taşkın Koordinasyon Kurulları, bu Tebliğ hükümleri gereğince İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları olarak yeniden yapılandırılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız