20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29361

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA,

YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “KOSGEB KOBİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Taşra Teşkilatı: KOSGEB Müdürlüklerini,”

“n) Yeterlik Sınavı: KOBİ Uzman Yardımcısının, KOBİ Uzmanlığına terfien atanmak amacıyla hazırlayacağı tez ve yazılı değerlendirmeyi içeren sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlıkta görev alacak uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılır.”

“(2) Giriş sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Yazılı giriş sınavı klasik veya test usulünde yapılabilir. Başkanlık, uygun gördüğü takdirde giriş sınavının bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir. Bu durumda kurallar, yapılacak protokolle belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Resmî Gazete ilanından sonra, giriş sınavına başvuru yapan adaylara, sınavla ilgili yapılacak tüm duyurular elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı, birinci fıkrasının birinci cümlesi ile birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavına katılanlarda atama sırasında aranacak şartlar”

“Giriş sınavına katılanlarda atama için aşağıdaki şartlar aranır.”

“e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,”

“h) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, iletişim, mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav için istenilen belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavının sözlü aşamasına katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı, Adli sicil beyanı, Görevini yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair beyan, mezuniyet bilgilerine ilişkin beyan ile erkek adaylar için askerlik durumu beyanını içeren Giriş sınavı başvuru formu.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Giriş Sınavı Başvuru formunun, Başkanlığa en geç sözlü sınav tarihi ve saatinde teslim edilmesi gerekir. Beyanlar, sözlü sınava girildiği tarih itibariyle doldurulur.

(3) Sınava başvurularının elektronik ortamda yapılması esastır. Başvurular, ilanda belirtilmek kaydıyla, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına yazılı olarak da yapılabilir. Sınav başvurularına, son başvuru tarihinden sonra yayınlanacak geçici listesinin ilanını müteakip yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz, şahsen veya posta yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Kurulu tarafından itiraz süresinin bitim tarihini müteakip en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

(4) İtiraz işlemleri sonuçlanınca kesinleşen liste Başkanlığın resmi internet adresinde ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mimarlık, mühendislik, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik, fizik, kimya ve istatistik bölümlerinden mezun olanlar için; sınav duyurusunda belirtilen bölümlerin alan bilgisi konularından seçilmek suretiyle yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sözlü sınavda aday personelin alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak, Giriş Sınavı Kurulu tarafından her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir.”

“(4) Sözlü sınavda, Giriş Sınavı Kurulu üyelerince ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav notu belirlenir. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Sınav sonuçlarının Başkanlık tarafından ilan edilmesini müteakip yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz, şahsen veya posta yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından itiraz süresinin bitim tarihini müteakip en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir. İtiraz sonucu adaya bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adayların, kesinleşen listede belirtilen süre içinde, atama belgeleriyle birlikte personel hizmetlerini yürüten Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gereklidir. Bu süre içinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın başvuruda bulunmayanların bu hakları düşer. Ancak resmi belge ile ispat edilecek ve Başkan tarafından uygun görülecek geçerli bir mazeret halinde Başkan tarafından verilecek ek süre, kesinleşen listede belirtilen başvuru süresinin bitim tarihini müteakip otuz günü aşamaz.”

“(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuran adaylara atama kararı ve İdari Hizmet Sözleşmesi yazılı olarak tebliğ edilir. Adaylar, tebellüğ tarihinden itibaren on beş  gün içerisinde İdari Hizmet Sözleşmesini imzalayıp göreve başlamak zorundadır. Aksi halde atama işlemi ve imzalanmış ise İdari Hizmet Sözleşmesi geçersiz sayılır. Bu süre, ilgilinin bildirdiği mazeretin, Başkan tarafından uygun görülmesi halinde kesinleşen listede belirtilen başvuru süresinin bitim tarihini müteakip otuz günden fazla olmamak üzere uzatılabilir.”

“(4) Başarı sırasına göre belirlenen yedek listede yer alan adayların hakları, kesinleşen listede belirtilen başvuru süresinin bitim tarihini müteakip altı ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonlarda boşalma olması halinde, o pozisyonun belirlenen yedekleri başarı sırasına göre atanırlar. Bu durumda da boş pozisyon kalması halinde, boş pozisyonun bulunduğu alanda yerleştirilemeyen tüm yedek adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve sıralama sonrasında en yüksek puanlı yedek adaydan başlanarak boş pozisyonlar için teklif götürülerek atama işlemleri yapılır. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.”

“(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atanmış olanların görevlerine son verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uzman Yardımcılığı pozisyonuna atanan personelin hizmet içi eğitimleri, KOSGEB hizmet içi mevzuatında düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Fiili Hizmet süresinde 20 ayını dolduran Uzman Yardımcıları, tez hazırlama hakkına sahip olurlar. Hazırlayacağı tezin başarılı olması kaydıyla en az üç yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan Uzman Yardımcıları yazılı sınava tabi tutulurlar.

(2) Başkanlık, uygun gördüğü takdirde yeterlik sınavının bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına yaptırabilir. Bu durumda sınav kuralları, yapılacak protokolle belirlenir.

(3) Yeterlik Sınavı iki aşamalıdır:

a) Birinci Aşama: Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezlerin incelendiği ve bu tezlerin sözlü olarak savunulmasının ardından “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirildiği aşamadır.

b) İkinci Aşama: Birinci aşamada başarılı bulunan Uzman Yardımcılarına, Başkanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat sorularını içeren yazılı sınav aşamasıdır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fiili hizmet süresi

MADDE 16 – (1) Üç yıllık fiili hizmet süresinin hesabında; Adaylık dönemi dahil Uzman Yardımcısı pozisyonunda geçen,”

a) Ücretsiz izinlerin tamamı,

b) Toplamı üç ayı aşan hastalık veya mazeret izinlerin üç ayı aşan süreleri,

c) KOSGEB İcra Komitesi ve Başkanlık dışındaki görevlendirmelerin üç ayı geçen süreleri,

fiili hizmet süresine dahil edilmez.

(2) Uzman Yardımcısı unvanını elde edenler için yönetici pozisyonunda geçen süreler fiili hizmet süresine dahil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Yeterlik Sınavı Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilecek bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Yeterlik Sınavı Kurulu başkanı dahil en az beş üyeden oluşur. Üyeler, Başkan tarafından; başkan yardımcıları,  ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin amirleri veya bu birimlerden görevlendirilecekler ile başkan başmüşavirleri/müşavirleri ve başkanlık müşavirleri arasından belirlenir. Yedek üyeler de aynı yöntemle asil sayısı kadar belirlenir. Yedek üyeler, asil üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre, kurul başkanının katılamadığı durumlarda ise, yerine vekalet eden Başkan Yardımcısı Yeterlik Sınavı Kuruluna katılırlar.”

“(5) Kurulun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkanlığın görev alanına giren konular çerçevesinde tez alanlarını belirlemek,”

“b) Tez danışmanı olabilecek personeli belirlemek,”

“c) Tezleri, savunmaları ile birlikte değerlendirmek,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Yeterlik Sınav Kurulunun belirlediği tez alanları, tez danışmanı olabilecek personel, tez önerisi ve tez danışmanını bildirme tarihi ile yeterlik sınavına ilişkin diğer bilgiler, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca ilgililere duyurulur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Uzman Yardımcıları personel işlerinden sorumlu daire başkanlığının sınav duyurusu üzerine, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenmiş alanlar içinden en fazla üç tez önerisini tercih sırasına göre belirleyerek Birim Amirine bildirirler. Tez önerilerinin Birim Amirlerince uygun görülmesi esastır.

(2) Uzman Yardımcıları ayrıca, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenen tez danışmanları arasından en fazla üç tez danışmanını tercih sırasına göre Birim Amirine bildirirler. Birim Amiri tarafından uygun görülen tez önerileri ve tez danışmanları, Birim Amirliğince, duyuruda belirtilen süre içinde personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına bildirilir.

(3) Gönderilen tez önerileri ve tez danışmanları Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir, gerektiğinde tez önerisi ve/veya tez danışmanı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değiştirilir veya değiştirilmesini talep edebilir. Son olarak Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen tez önerileri tez konusu olarak belirlenir ve uzman yardımcılarının tez konusu ve tez danışmanı ilan edilir.

(4) Süresi içerisinde tez önerisi vermeyen ve danışmanını belirlemeyen Uzman Yardımcısı için yeterlik sınav kurulu tez konusu ve danışmanı belirler.

(5) Tez konusu ve danışmanı uygun bulunan uzman yardımcısının, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda, ekinde yeni tez önerisini ve değiştirme isteğinin gerekçesini belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesini müteakip en geç doksan gün içerisinde tez konusu Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından değiştirilebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Tez danışmanı, rehberlik ettikleri tez hakkında Uzman Yardımcılarını yönlendirir, üç ayda bir hazırlayacakları gelişim raporlarını personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına elektronik ortamda gönderir ve tez hazırlama usullerine göre tezi kontrol eder. Tez danışmanının gerekçeli talebi veya ilgili Uzman Yardımcısı tarafından verilen dilekçe üzerine Yeterlik Sınav Kurulu onayı ile tez danışmanı değiştirilebilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman Yardımcıları, hazırladıkları tezlerini belirtilen süre içinde Birim Amirine teslim etmek zorundadırlar. Tez danışmanları, aynı süre içinde, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcısının çalışmalarını, nihai kanaatini de içeren bir rapor halinde personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına gönderir. Birim Amirlerine teslim edilen tezler beş iş günü içinde, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına gönderilir.”

“(3) Tez konuları belirlendikten sonra resmi belge ile ispatı mümkün mazeret nedeniyle tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından otuz günü aşmamak üzere ek süre verilebilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezlerin değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezler, Yeterlik Sınavı Kurulunca incelenerek değerlendirilir.  Tezleri değerlendirilen Uzman Yardımcıları, Yeterlik Sınav Kurulunun belirleyeceği tarihte tezlerini sözlü olarak savunurlar. Yeterlik Sınav Kurulu tezleri başarılı ya da başarısız olarak değerlendirir. Başarılı bulunan tezlere ihtiyaç duyulması halinde yazılı sınava kadar düzeltme verilebilir.

(2) Birinci aşamada başarılı görülen ve varsa düzeltmesini tamamlayan Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Geçerli bir mazereti olmaksızın, tezini süresinde teslim etmeyenler ile tez savunmasına katılmayanlar söz konusu sınavın birinci aşamasında başarısız sayılırlar.

(2) Yeterlik sınavının birinci aşamasında başarısız görülen Uzman Yardımcısı,  isteği halinde mevcut yeterlik sınavlarının birine girme hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanmayan Uzman Yardımcısı, Başkanlık tarafından 1 yıl içinde ilan edilecek bir sonraki yeterlik sınavına girer.

(3) İkinci yeterlik sınavının birinci aşamasında da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen veya tez savunmasına katılmayan Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yeterlik sınavının ikinci aşamasında ise Uzman Yardımcılarına, Yeterlik Sınavı Kurulunca Başkanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat soruları yöneltilir. Sınav klasik veya test usulü ile yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Yazılı sınavda başarısız görülen Uzman Yardımcısı, isteği halinde mevcut yeterlik sınavlarından birine girme hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanmayan Uzman Yardımcısı, Başkanlık tarafından 1 yıl içinde ilan edilecek bir sonraki yeterlik sınavına girer. İkinci yazılı sınavda da başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci yazılı sınav hakkını kullanmayanlar Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavına katılanlar yeterlik sınavının her aşamasında sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden veya ilân edilmesini müteakip yedi gün içinde yazılı olarak personel işlerinden sorumlu Daire Başkanlığına yapılır. Personel hizmetlerini yürüten Daire Başkanlığı tarafından yeterlik sınav kuruluna iletilen itirazlar, Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından itiraz süresinin bitim tarihini müteakip en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu süre incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları, geçerli YDS’den en az yetmiş puan almaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları halinde Uzman olarak atanırlar. Dil şartını sağlayamayan Uzman Yardımcıları, yazılı sınav tarihini müteakip iki yıl içerisinde dil şartını sağlamaları durumunda Uzmanlığa atanırlar. Dil şartını belirtilen sürede karşılayamayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kaybedenler” ibaresi “kaybedenler ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çalıştıkları birimin görev alanı ile ilgili işleri yapmak,”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Varsa gözetimine verilen Uzman Yardımcılarının yetiştirilmelerine bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunmak,”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Geçici 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Uzman Yardımcılığı unvanını elde etmiş olanların yeterlik sınavına girmesi halinde 32 nci maddedeki dil şartı aranmaz.”

MADDE 33 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2011

28132

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2013

28754