20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29361

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Ayrıca katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi ve kazı fazlası malzeme alanı izinlerinde Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşları adına olanlar hariç olmak üzere gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen kazı fazlası malzeme alanı kesin izinlerden birinci fıkradaki bedellere ilave olarak depolama bedeli, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesisi kesin izinlerinden ise depolama bedelinin 1/2’si izin başlangıcında defaten alınır.”

“(4) İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri, turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kâr gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre köy iken mahalle haline gelmiş yerleşim yerleri ve köylere hizmet etmesi gayesi ile ormanlık alanlarda Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına yapılacak enerji nakil hatları ve bunlara ait trafo binalarından, 6360 sayılı Kanuna göre köy iken mahalle olan yerleşim birimlerine hizmet eden ormanlık alanlardan geçen ve Büyükşehir Belediyelerinde su hizmetlerini yürütmekle görevli olan birimler adına olan su isale hatlarından; ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise yüzde doksanbeş indirimli olarak alınır.”

“(18) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmiş ön lisansla birlikte diğer kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat, muvafakat ve bu Yönetmelikte istenilen diğer belgelerle kesin izin için müracaat edilmesi halinde;

a) Bakanlıkça kesin izin verilebilir. Bu durumda verilecek kesin iznin süresi üç yıldan fazla olamaz. Ön lisans ile verilen kesin izin süresince, izin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare bedelinin 1/5’i ile çarpımı sonucu bulunacak bedel bu izin süresince her yıl alınır. Başkaca bedel alınmaz. İzin sahibince taahhüt senedi verilir, teminat beş katı olarak alınır. Bu yerler için saha teslimi yapılmaz, sahada çalışma yapılmasına müsaade edilmez. Ancak, izin sahibinin müracaatı halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından ön lisans için verilen ek süre kadar izin süresi Bakanlıkça uzatılır, bu süre içinde, izin sahibince ek taahhüt senedi verilir, bedeller alınmaya devam edilir.

b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınan lisansın idareye teslim edilmesini müteakip lisans süresi dikkate alınarak izin süresi uzatılır, bu maddede belirtilen şekliyle kesin izin için belirtilen bedeller alınır. İzin süresinin uzatılması halinde bedellerin tahsil edilmesi ve yeniden düzenlenecek taahhüt senedinin izin sahibince idareye teslim edilmesini müteakip saha teslimi yapılarak, sahada çalışma yapılmasına müsaade edilir.

c) Lisansın, ön lisansa istinaden ek süre dahil verilen kesin izin süresi içerisinde idareye teslim edilmemesi halinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın verilen izin iptal edilir. Tahsil edilen bedeller iade edilmez.

ç) Ön lisans döneminde verilen izne dayanılarak ön lisans sahibi lehine irtifak hakkı tesis edilmez. Ancak, lisansın idareye teslim edilerek izin süresinin uzatılmasına ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra izin sahibi tarafından talep edilmesi halinde, Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre izin sahibi lehine irtifak hakkı tesis edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bağımsız ve sürekli üst hakkı tesisine izin verilebilir. Bu hak Bakanlıktan izin alınmadan devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay içinde Orman İdaresinin ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği yeni bedel ve şartlarla ilgili tapu müdürlüğünde yeniden resmi senet düzenlemek ve yenilenmiş resmi senedi ve/veya taahhüt senedini idareye vermek zorundadırlar. Aksi takdirde verilen izin ve üst hakkı iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sokak hayvanları bakımevi maksadıyla Devlet idareleri ile büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde il ve ilçe belediyelerine izin verilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin on yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(18) Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenmiş turizm yatırımı veya işletmesi belgeli tesiste meydana gelen tür ve sınıf değişikliklerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgenin düzenlendiği tarih itibariyle yılı birim maliyetler üzerinden arazi fark izin bedeli; kapasite artışlarında ise, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgenin düzenlendiği tarih itibariyle artan kapasite için yılı birim maliyetler üzerinden tespit edilen ek arazi izin bedeli tahsil edilir. Kapasite, tür ve sınıfın artması halinde, artışlardan kaynaklanan orköy ve erozyon bedeli, değişikliğin Bakanlıkça uygun görüldüğü tarih esas alınarak ayrıca tahsil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız