20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29361

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER

 SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA

BEYANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 22 nci maddesi uyarınca, ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türkiye menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Söz konusu Kararın Form A Menşe Belgesinin düzenlenmesi, kullanılması ve sonradan kontrolüne ilişkin hükümleri, gerekli uyarlamalar yapılarak EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanları için de uygulanır. EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Karar hükümleri uygulanır. 

Dayanak ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 2 ­– (1) Bu Yönetmelik;

a) 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine ve 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karara,

b) Avrupa Birliği Gümrük Kodu'nu oluşturan (AET) 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulama hükümlerini içeren (AET) 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliğini değiştiren 18/11/2010 tarihli ve (AB) 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) EUR.1 Dolaşım Belgesi: Türkiye menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği ek-1'de yer alan menşe ispat belgesini,

c) EUR.1 Dolaşım Belgesi başvuru formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Belgesi talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği ek-1'de yer alan Formu,

ç) Fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni ek-2’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,

d) Faydalanan ülke: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında İthalat Rejim Kararının 3 sayılı Ekinde yer verilmek suretiyle tercihli tarife tanınan ülkeyi,

e) Form A Menşe Belgesi: Menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesini,

f) Karar: 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenmesi

MADDE 4 – (1) Kararın 14 üncü maddesinde belirtildiği üzere Türkiye menşeli girdiler, faydalanan ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde faydalanan ülke menşeli kabul edilir. Söz konusu girdilerin Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

(2) Bu girdilerin menşe statülerinin ispatı;

a)  EUR.1 Dolaşım Belgesi veya

b) Fatura beyanı vasıtasıyla

sağlanır.

(3) İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından, EUR.1 Dolaşım Belgesinin (2) numaralı kutusunda aşağıdaki ibareler belirtilir:

a) GTS’den faydalanan ülkeler ve Türkiye veya

b) GSP beneficiary countries ve Turkey veya

c) Pays bénéficiaires du SPG ve Turquie.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 5 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri ve başvuru formları ek-1'de belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkili kılınan kurum veya kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgeleri yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği ek-1’de yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesi ile başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin doldurulması

MADDE 6 – (1) İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Belgelerini, bu Belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurur. Buna göre;

a) Belgeler Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

b) Belgeler yazı makinesi veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.

c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

ç) Belgede kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir.

e) Başvuru formlarının doldurulmasında da yukarıdaki kurallara uyulması ve ayrıca bu formun arka yüzünde yer alan hususların da yer ve tarih gösterilerek imza ile teyit edilmesi gerekir.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu Belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen başvuru formları ve belgeler gümrük idarelerine veya Bakanlık tarafından yetkili kılınan kurum veya kuruluşa verilir.

(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluş, başvuru formları ile EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, Belgede kayıtlı eşyanın Karar hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğuna dair, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar. Bakanlık tarafından bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, bu kuruluş tarafından yapılacak işlemler, denetimler, belge saklama süreleri ve diğer hususlar Bakanlık tarafından tespit edilir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi

MADDE 9 – (1) Gümrük idareleri, 8 inci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip;

a) Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulduğunu,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olduğunu,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu,

ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanısıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeler ile gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler. Dolaşım Belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra gerekli koşulların yerine getirildiğinin anlaşılmasını müteakip 10 uncu madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi

MADDE 10 – (1) Vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgeleri, 8 inci ve 9 uncu maddeler uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.

(2) Dolaşım Belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

(3) Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, Dolaşım Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna;

a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde yazarlar.

b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.

(5) EUR.1 Dolaşım Belgesi tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife kapsamındaki ticarette gümrük idaresinin vizesi ile tamamlanmış olur.

(6) Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(7) Gümrük idareleri, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Belgesinin beyaz renkli nüshalardan birini idarede alıkoyarak, diğer nüshaları ihracatçıya verir. Bakanlıkça bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, nüshaların dağıtımına ilişkin ayrıntılar Bakanlık tarafından ayrıca düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fatura Beyanı ve Fatura Beyanı Kullanımında Özel Şartlar

Fatura beyanı

MADDE 11 – (1) Fatura beyanı, Kararın 24 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.

(2) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Karar’ın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(3) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni ek-2’de yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmek, ıstampa ile damgalanmak veya basılmak suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

(4) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

Fatura beyanı kullanımında özel şartlar

MADDE 12 – (1) Onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanmayan (6000 Euro’yu geçmeyen sevkiyat için) fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:

a) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir.

b) Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede “menşeli ürün” tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve uyuşmazlıklar, res’en tespit edilmesi veya Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kurum veya kuruluşlarca Bakanlığa bildirilmesi üzerine Bakanlığın ilgili hizmet birimi olan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından karara bağlanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 23/2/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız